Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.09.11 - sak 16/11 - Tilrettelegging for spesialundervisning i skolen i Levanger

Bjørg Tørresdal - klikk for personkort
Saksbehandler: Bjørg Tørresdal
Arkivref. 2011/6348
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 14.09.11 16/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Rådmannen bes følge opp arbeidet med ”Tidlig innsats” gjennom en styrket leseopplæring og et målrettet arbeid med læringsmiljø ved alle skolene.
  2. Rådmannen bes om å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolene.
  3. Rådmannen bes om å arbeide videre med effektivisering av PP- tjenesten.
  4. Rådmannen bes om, i forbindelse med økonomiplan og budsjett å vurdere og øke antall stillinger ved PP-tjenesten i Levanger i en periode for å kunne behandle enkeltsaker tidligere samtidig som en trapper opp det systemrettede arbeidet mot skolene.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Sak 19/11 i kommunestyret 25.5.11.
Oversendelsesforslag:

  1. Kommunestyret ber driftskomiteen om å vurdere årsaker til ulikheter i skole/barnehager i Levanger, når det gjelder bruke av spesialundervisning.
  2. Kommunestyret ber driftskomiteen vurdere hvordan det kan legges til rette for at barn, som har behov for spesialpedagogisk hjelp og eventuelt spesialundervisning, ikke settes på ventelister for utredning og tiltak.


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra fylkesmannen datert 25.8.11. ”Varsel om tilsyn - ventelister i pp-tjenesten. Skriftlig tilsyn høsten 2011 PDF

Saksopplysninger:
Om omfanget av spesialundervisningen.
Levanger kommune har en høy andel elever som får spesialundervisning og et større antall timer til spesialundervisning enn gjennomsnittet regionalt og nasjonalt. Det er satt i gang et arbeid for å sette skolene i stand til å styrke den ordinære opplæringen slik at man på sikt får redusert behovet for spesialundervisning. Dette skal skje gjennom tidlig innsats. Det innbærer en økt innsats for de yngste elevene og en rask innsats når det avdekkes behov for ekstra tilrettlegging eller tiltak for den enkelte elev. En slik gradvis vridning av ressursene vil føre til en omfordeling der en øker ressursbruken på de laveste trinnene i grunnskolen. ( Fra Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2010)

Det er ønskelig at barnehagene og skolene skal jobbe etter et føre-var-prinsipp, framfor et vente-og-se-prinsipp. Det vil si at man heller melder en elev tidlig til PPT, enn å vente på framgang. En vridning mot føre-var-prinsippet kan i en overgangsfase føre til flere innmeldinger og kapasitetsproblemer ved PPT i tillegg til dagens behov.
Det er også ønskelig å styrke skolenes spesialpedagogiske kompetanse. Dette vil kunne føre til at lærevansker og andre problemer blir oppdaget på et tidligere tidspunkt. Lærernes metodiske ”verktøyskrin” for å tilrettelegge og differensiere opplæringen bedre vil også bli styrket gjennom dette. Skolene vil på sikt bli bedre rustet til å håndtere flere utfordringer på egen hånd.

Mulige årsaker til at det er stor variasjon mellom skolene i Levanger
Det er flere forhold som gjør at det er stor variasjon mellom skolene. Noe lar seg forklare med at det er en naturlig variasjon mellom elevgruppene i kommunen i forhold til boligpriser, antall barnevernssaker, foreldres utdanningsnivå og andre ytre faktorer

Skolene har ulik ”terskel” i forhold til å melde elever til vurdering hos PPT i forhold til spesialundervisning. Her er det også variasjon innad i skolene. Videre har skolene ulik kompetanse i forhold til å undervise barn og unge som har behov for spesialundervisning.
Rett til spesialundervisning utløses når en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen jf § 5-1 i opplæringsloven. Kommunalsjef for oppvekst og Fagansvarlig grunnskole gjorde skolebesøk på alle grunnskoler i Levanger høsten 2010. Tema for skolebesøkene var spesialundervisning. Skolebesøkene konkluderte blant annet med at det er forskjell mellom skolene når det gjelder henvisningsgrunn. Flere skoler henviser nesten ikke på lese- og skrivevansker da de har kompetanse og tiltak på dette området selv. På andre skoler er lese- og skrivevansker vanlig henvisningsgrunn. En av hovedkonklusjonene etter skolebesøkene er at desto bedre kompetanse og beredskap den enkelte skole har i forhold til elever med lærevansker eller annet tilretteleggingsbehov, desto mindre behov har skolen for å melde opp elever til vurdering i forhold til spesialundervisning. På den andre siden, kan skoler med god kompetanse oppdage flere elever med behov for spesialundervisning.
PPTs oppgaver Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk -psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn-, unge- og voksnes rett til en likeverdig opplæring.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere: Fremskutt eller utsatt skolestart, helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten, fritak for (karakter)vurdering, behov for tegnspråkopplæring eller punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever, sakkyndig vurdering i forbindelse med elevers psykososiale miljø og sakkyndig vurdering ved søknad om inntak på utdanningsprogram i videregående skole på særskilt grunnlag, samt voksnes rett til grunnskoleopplæring. Det forutsettes oftest en sakkyndig utredning fra PPT før et barn kan tas inn ved BUP (Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling for barn og unge, Sykehuset). Dette gjelder uansett hvem som henviser barnet/eleven (eks fra barnehage/ skole/foreldre/PPT, helsesøster, barnevern, fastlege og andre).
PPT i Levanger bidrar med å gi skolene systemrettet veiledning, blant annet ved å delta på faste møter med alle skolene der tilpasset opplæring/spesialpedagogiske tiltak blir vurdert fortløpende før henvisning til PPT, jfr plan for det spesialpedagogiske arbeidet i Levanger kommune. PPT holder kurs blant annet i forhold til ulike vanskeområder og kursrekker i forhold til systematisk arbeid med læringsmiljø, mobbing, leseopplæring og språk.
PPT arbeider også med å være enhetlig i sine vurderinger, jfr likeverdsprinsippet for å gi alle elever et godt faglig utbytte.

PPT i Levanger og ventelister:

Fra 1. tertialrapport:
PPT ble styrket med 100% stilling fra medio 2010. Dette har virket svært positivt både i forhold til antall barn som har blitt utredet, og systemisk i forhold til skoler, samt at det er flere ansatte til å dele antall saker på. Fagtjenesten har jobbet aktivt med å redusere ventelistene, og det er i snitt 70 saker per saksbehandler. Ventetiden er på inntil 12 mnd, og all ventetid behandles som avvikssaker. Som følge av flere elever med alvorlige og sammensatte vansker, har tjenesten lengre utrednings- og tiltakstid, og det er svært ofte behov for viderehenvisning og samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Pr 31.12.10 var det en gjennomsnittlig nedgang i ventetid på 3 mnd i fht 2009. Ventetiden før utredning i PPT var likevel opp til 12 mnd (9 mnd på venteliste + 3 mnd utredningstid). I løpet av året 2010 ble 112 barn satt på PPT/kommunens venteliste, dvs. venting ut over ”rimelig tid”. 43 sto på venteliste over 10 mnd. Det er mottatt flere klager, og ført avvik på dette.
Saksbehandlingstid jfr loven defineres fra barnehage/skole/foreldre/andre gjør en henvisning til PPT frem til enkeltvedtaket er fattet av kommunens adm/enhetsleder skole.
I følge Forvaltningsloven skal det ikke være venteliste i PPT. En sak skal avklares i løpet av tre mnd uten uforbeholden opphold. Dette i forhold til elevens formelle rettigheter og når det gjelder barnehagens eller skolens behov for faglig bistand fra PPT i forhold til den enkelte elevs behov.

Ved Stortingets innstilling i saken om riksrevisjonens rapport om spesialundervisningen i grunnskolen, står det
Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av de særlige behovene til eleven. Ansvaret for å utarbeide de sakkyndige vurderingene ligger hos den lokale PP-tjenesten. 70 prosent av tjenestene har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på over tre måneder mens 25 prosent har over seks måneder. Komiteen er enig med Utdanningsdirektoratet i at en saksbehandlingstid på over tre måneder er for lang. Komiteen vil videre presisere behovet for å sikre at sakkyndigvurdering foreligger raskest mulig, og mener departementet bør vurdere forslag om lovfesting av maksimal behandlingstid.

Når elevene står på venteliste hos PPT, vil skolene gi elevene hjelp innenfor ordinær undervisning. Forut for en henvisning til PPT, skal skolen ha’ prøvd ut ulike tilrettleggingstiltak for eleven. Så lenge eleven venter på en eventuell sakkyndig vurdering og et enkeltvedtak om spesialundervisning, plikter skolen å gi eleven tilpasset opplæring gjennom å legge best mulig til rette for den aktuelle eleven innenfor rammene av ordinær opplæring. Ved kommunalsjef for oppvekst og fagansvarlig grunnskole skolebesøk høsten 2010, svarte skolene på spørsmålene om hvordan de løser ”ventetid”. Skolene svarte at de forsetter med tiltak og tilrettelegging for de aktuelle elevene på ut fra sitt beste faglige skjønn som de har gjort før henvisning.

Fylkesmannen har varslet kommunen om et skriftlig tilsyn med tema ”Ventelister i pp-tjenesten”. Det etterspørres informasjon om antall henvisninger, lengde på saksbehandlingstid, gjennomsnittlig antall saker pr ansatt i pp-tjenesten og gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Kommunens vurdering av situasjonen skal også gis. Kommunen har frist til 20.9.11 med å sende inn svar.

Vurdering:
Gjennom en stor satsing på systematisk leseopplæring for alle elever gjennom hele skoleløpet og gjennom en bred satsing på læringsmiljø, bør flere elever på tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen, og behovet for spesialundervisning vil gå ned. Det bør legges til rette for å kunne bygge opp og utnytte egen spesialpedagogisk kompetanse bedre innenfor den ordinære opplæringen.
Det har de siste år vært fokus på felles retningslinjer og et tettere samarbeid mellom skole og PPT. Det er ønskelig å videreutvikle dette samarbeidet ved at PPT gis mulighet til å arbeide enda mer systemrettet mot skolene. 

Det er viktig med tidlig innsats overfor barn og unge med behov for ekstra oppfølging i skolen. Det blir ansett som en fordel å sette inn tiltak så tidlig som mulig, for å øke sannsynligheten for å kunne redusere timene til spesialundervisning utover i skoleløpet.

Det er ønskelig at barnehagene og skolene skal jobbe etter et føre-var-prinsipp, framfor et vente-og-se-prinsipp. Det vil si at man heller melder en elev tidlig til PPT, enn å vente på framgang. En vridning mot føre-var-prinsippet kan i en overgangsfase føre til flere innmeldinger og kapasitetsproblemer ved PPT.

For å unngå ventelister og lang saksbehandlingstid, bør administrasjonen sette i gang ytterligere effektiviseringstiltak i PPT og det bør vurderes å øke antall stillinger i en overgangsperiode.

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 30.01.2012 12:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051