Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.10.10 - sak 29/10 - IKT plan i barnehagen - Levanger kommune

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2010/7935
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 13.10.10 29/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Prosjektrapport IKT i barnehagen tas til etterretning.

Rådmannen bes om å arbeide for å få avsatt inntil kr. 200.000,- av kompetansemidlene til etter-/videreutdanning for pedagoger i barnehager i Levanger til kompetanseutvikling innen IKT. Avsetningen bør fordeles over to kalenderår, med oppstart høsten 2010.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Prosjektrapport IKT i barnehagen PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Prosjektet IKT i barnehagen er gjennomført som et samarbeid mellom Verdal og Levanger kommuner. Prosjektgruppas mandat er laget med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager samt andre dokumenter fra myndighetene.

LOV 2005-06-17 Lov om barnehager:
”Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter

Forskriften, Rammeplan for barnehagen:
”Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap”

Fra temahefte om IKT i barnehagen:
”En forutsetning for aktiv og skapende bruk av digitale verktøy, er at alle i personalet lærer seg verktøyene selv, utforsker muligheter og etter hvert gir barna utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehageeiere som satser på digitale verktøy i barnehagen, må etablere teknisk støttetjeneste som kan bistå personalet. Det digitale utstyret må fungere.

Fra utdannings og forskningsdepartementet Program for digital kompetanse 2004 – 2008:
”Digital kompetanse skal stå sentralt i opplæringen på alle nivåer, og det norske utdanningssystemet skal være blant de fremste i verden når det gjelder pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring

Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Barnehagens digitale tilstand:
”Å inneha digital kompetanse skal bidra til at digitale verktøy blir tatt i bruk for å lære og å mestre. I barnehagen innebærer det å ha digital kompetanse at personalet er i stand til å flytte fokus fra teknisk bruk av program til pedagogisk bruk av verktøy”

Prosjektet er gjennomført ved møter i prosjektgruppa og spørreundersøkelser blant barnehagepersonalet i de to kommunene. Prosjektansvarlige har vært kommunalsjef oppvekst i Verdal og kommunalsjef i Levanger. Prosjektleder har vært virksomhetsleder i Stiklestad- og Leksdal oppvekstområde. Prosjektgruppa har bestått av styrere/daglige ledere i kommunale og ikke – kommunale barnehager i Verdal og Levanger, barnehageansvarlig i Levanger og representant fra IT – avdelingen. Hovedmål for prosjektet har vært å kartlegge ansattes kunnskaper og barnehagens utstyr, for å kunne legge til rette for aktiv bruk av IKT i barnehagen.

Rapporten viser at de fleste barnehager har tradisjonelt digitalt utstyr som pc, cd-spiller, internett, digitalt fotoapparat og fargeskriver. Det er ulikt hvor tilgjengelig dette er for barna, men dette kan sannsynligvis løses med bla holdningsendring i personalgruppa.
Når det gjelder bruken av digitale verktøy er den stor innen vanlig og ordinær bruk eks cd-spiller, ta bilder, laminering. Få utnytter muligheten som digitale verktøy gir innen eks kreativ arbeid med å lage animasjon, ta opp lyd, språk- og mattestimulering.
De fleste virker som å ha noe kompetanse til å bruke det utstyret som finnes i barnehagene, men det varierer stort hva den enkelte barnehage har, og hvor kreativt utstyret brukes.

Det er også utarbeidet forslag til IKT -utstyr i barnehagene

Ut fra rapporten er det behov for kompetanseheving på området. Det er laget en plan i 3 trinn for dette.
Trinn 1 – opplæring internt hvor barnehagens egne ansatte driver opplæringen. Noen kostnader til overtid/kveldstillegg
Trinn 2 – opplæring internt. Kommunens/barnehagens egne ansatte har opplæring i egen enhet eller større grupper. Noen kostnader til overtid/kveldstillegg
Trinn 3 – opplæring eksternt.

Vi har mottatt to tilbud om etterutdanning/videreutdanning fra HINT og DMMH.
Tilbudene er ikke uten videre lette å sammenligne. Prosjektgruppa vil ut fra foreliggende tilbud ta nærmere kontakt med utdanningsinstitusjonene, med tanke på en avklaring og prioritering.

Vurdering:
Prosjektgruppa forhandler videre med aktuelle utdanningsinstitusjoner om et utdanningstilbud for pedagoger i Verdal/Levanger. En tar sikte på at et konkret opplegg kan presenteres for barnehagene medio november.

Tilbudet vil bli utlyst internt i kommunene for inntil 40 deltakere.
Alle pedagoger i Levanger/Verdals barnehagene har i utgangspunktet anledning til å søke.

Prosjektgruppa vil utarbeide nærmere søknadskriterier. Dersom antall søkere som fyller kriteriene overstiger kostnadsramma vil utvelgelse kunne avgjøres med loddtrekning. Det kan også være aktuelt å arrangere kurs seinere dersom ikke alle interesserte får plass.

Fordeling av kostnader mellom kommunene avklares etter at en har plukket ut aktuelle søkere. Det arbeides med å få avsatt en ramme inntil kr. 200.000,- til etterutdanning/videreutdanning for pedagoger i barnehager i Levanger til dette formålet. Ekstern medfinansiering bør prøves, for eksempel kompetansemidler fra fylkesmannen. Videre må deler av rammetildelingen til barnehager for 2011 vurderes avsatt til dette formålet. Innsatsen fordeles over to kalenderår, med oppstart høsten 2010.

I kommunedelplan oppvekst er det foreslått avsatt investeringsmidler til å ruste opp de kommunale barnehagene med digitalt utstyr. Rådmannen arbeider med å finne rom for dette i budsjett for 2011.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 13.10.2010 17:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051