Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.10.10 - sak 28/10 - Høringsuttalelse vedr. NOU 2010:5 "Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering"

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2010/5722 - /F12
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 13.10.10 28/10

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Forslaget i Holteutvalget til lov og regelendringer som foreslått i NOU 2010:5 støttes ikke av Levanger kommune.
  2. Følgende uttalelse gis til høringen:
    "Levanger kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdloven med et statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De økonomiske utfordringer kommunene står overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til hjelpemidler må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi. Staten bør i stedet forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å bidra til å styrke kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke tjenesten for reparasjon av hjelpemidler."


Hjemmel/bakgrunn for saken:
NOU 2010:5 "Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering"  behandler bl.a flere sider ved de støttefunksjoner som vi i dag best kjenner som hjelpemidler og tiltak som administreres via arbeids- og velferdsetaten gjennom hjelpemiddelsentraler. Et av de sentrale grepene utvalget foresår er å overføre innkjøp, tildeling, vedlikehold og saksbehandling av "basishjelpemidler" til kommunene. Norges handikapforbund har i et fellesbrev til kommunene, gjennom sin avdeling på fylkesnivå, kommet med en oppfordring til kommunene om å støtte deres høringsuttalelse

Vedlegg:

  1. Sammendrag av NOU 2010:5 "Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering" PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
NOU 2010:5 "Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering"

Saksopplysninger:
Et ekspertutvalg har foretatt en gjennomgang av hjelpemiddelområdet for regjeringen. Holteutvalgets forslag ble lagt fram 4. mai i NOU 2010:5. Utvalget foreslår mange endringer som funksjonshemmedes organisasjoner reagerer sterkt på.

I dag er hjelpemiddelområdet hjemlet i folketrygdloven og hjelpemidlene finansieres av staten til brukere med varige funksjonsnedsettelser. Kommunene har finansieringsansvaret for hjelpemidler ved midlertidig behov. NAV Hjelpemiddelsentral i fylkene har spesialkompetanse på området og samarbeider nært med kommunale fagfolk for å gi funksjonshemmede et tilbud i nærmiljøet. Rettigheter i folketrygdloven og statlig finansiering sikrer funksjonshemmede et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, alder og økonomi. Gråsoner er systematisk bygget ned gjennom utviklingen av formidlingssystemet. Skolehjelpemidler ble overført fra kommuner og fylker til folketrygden i 1997 fordi det var så store forskjeller.

Utvalget foreslår et systemskifte der hjelpemiddelområdet splittes opp og legges over på den enkelte sektor. Rettigheter tas ut av folketrygdloven. Utvalget foreslår å overføre mye av dagens statlige ansvar til kommunene for å oppnå mer helhetlige løsninger og kostnadskontroll. Hjelpemidler i barnehage, skole, bolig og dagligliv (dagens bestillingsordning) foreslås finansiert gjennom rammebevilgning til kommunene. Utvalget foreslår at et lovutvalg skal gå gjennom jussen på området.

Vurdering:
Dersom utvalgets forslag blir realisert vil nye oppgaver legges på kommunene uten sikkerhet for at ordningen finansieres opp på en slik måte at dette området vil være uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, og dermed potensielt kunne føre til forskjeller kommunene i mellom. Kommunene får ansvaret for å finansiere hjelpemidler i barnehage, skole, bolig og dagligliv, samt det faglige ansvaret for å formidle rett løsning til brukerne. Saksbehandlingen på området vil være krevende, og Levanger kommune har pr. dato ikke ledig kapasitet til å ta dette.

Selv om Levanger kommune har noe kompetanse på hjelpemidler så er det ca 40 % av kommunene i Norge som ikke har ergoterapeut. Kommunene får ansvaret for vedtak, innkjøp, lagerhold, reparasjoner, resirkulering og markedsoversikt.
Hjelpemiddelsentralene driver i dag en omfattende kursvirksomhet for kommunene og har ansvar for anskaffelser og kvalitetssikring av hjelpemidler, også innen bestillingsordningen.
PrisewaterHouse Coopers viste i sin delutredning for utvalget at dagens system er formålseffektivt og at kommunene har stor nytte av hjelpemiddelsentralene.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 13.10.2010 17:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051