Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.10.10

Møtested: NAV Levanger - OBS!
Dato: 13.10.2010, kl. 14:00-16:05

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 26/10 Referatsaker utredning vedtak
PS 27/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 28/10 Høringsuttalelse vedr. NOU 2010:5 "Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering" utredning vedtak
PS 29/10 IKT plan i barnehagen - Levanger kommune utredning vedtak
PS 30/10 Idrettspolitisk plan for Levanger utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 + 3 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf x
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf - forfall
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv - forfall
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x Ole Jørstad
Lewi Brevik krf varamedlem 2 dna/sp/krf x Anne Grete Krogstad
Wenche W. Sundal dna varamedlem 4 dna/sp/krf x Vegard Granaune


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef


Orienteringer:

 


PS 26/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.    Til toppen av siden

 

PS 27/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges:
Kristin Aas, Asbjørn Brustad

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges:
Kristin Aas, Asbjørn Brustad    Til toppen av siden

 

 

PS 28/10 Høringsuttalelse vedr. NOU 2010:5 "Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering"

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

  1. Forslaget i Holteutvalget til lov og regelendringer som foreslått i NOU 2010:5 støttes ikke av Levanger kommune.
  2. Følgende uttalelse gis til høringen:
    "Levanger kommune mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdloven med et statlig finansieringsansvar. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til hjelpemidler på alle livsområder, med mulighet til å leve et selvstendig liv. De økonomiske utfordringer kommunene står overfor gir lite rom for nye omfattende oppgaver på dette området. Retten til hjelpemidler må være uavhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi. Staten bør i stedet forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å bidra til å styrke kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering samt styrke tjenesten for reparasjon av hjelpemidler."    Til toppen av siden

 

 


PS 29/10 IKT plan i barnehagen - Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Rådmannen rettet innstillingen til vedtak slik at siste setning avsluttes med følgende: ”med oppstart høsten 2011” og ikke som det sto i utsendt dokument ”med oppstart høsten 2010”.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Prosjektrapport IKT i barnehagen tas til etterretning.

Rådmannen bes om å arbeide for å få avsatt inntil kr. 200.000,- av kompetansemidlene til etter-/videreutdanning for pedagoger i barnehager i Levanger til kompetanseutvikling innen IKT. Avsetningen bør fordeles over to kalenderår, med oppstart høsten 2011.    Til toppen av siden

 

 

PS 30/10 Idrettspolitisk plan for Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.10.2010

Forslag i møte:
Forslag til nytt punkt 5 fremmet i møtet av Einar Bangstad: ”Nødvendige midler søkes innarbeidet innenfor eksisterende rammer for kulturenheten”.

Avstemning:
Punktvis avstemming:
Punkt 1: Enstemmig
Punkt 2: Enstemmig
Punkt 3: Enstemmig
Punkt 4: Enstemmig
Rådmannens forslag til punkt 5 vedtatt med 8 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for Bangstads forslag.
Innstillingen ble avstemt samlet til slutt og ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Den idrettspolitiske planen for Levanger (2010-2025) vedtas.
  2. Det utarbeides egne retningslinjer for leie av kommunale anlegg for å ivareta en mest mulig rettferdig ordning. Prinsippene i denne plan legges til grunn. Retningslinjene vedtas av Kommunestyret innen utgangen av 2010.
  3. Leiepriser for kommunale anlegg vedtas årlig av Kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandling.
  4. Det er behov for ressurser for å ivareta pålagt kommunale saksbehandling - oppgaver knyttet til spillemiddelbehandling, veiledning av idrettslag og annen nødvendig oppfølging av den idrettspolitiske planen. Det søkes samarbeid med Verdal kommune gjennom ISK for opprettelse av en stilling innenfor dette området.
  5. Nødvendige midler søkes innarbeidet i budsjettet for 2011.    Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 14.10.2010 11:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051