Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.06.09 - sak 17/09 - Kompetanseutviklingsplan for Levanger og Verdal 2009-2012

Tone Volden Rostad - klikk for personkort 
Saksbehandler: Tone Volden Rostad
Arkivref.: 2005/10575 - /A20
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 10.06.09 17/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009/12 for personale i grunnskolen, vedtas.

Vedlegg: 

1 Høringsuttalelser PDF

2 Kompetanseplan 2009 – 2012 Verdal og Levanger PDF - word 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

1. Statlige føringer

Det statlige tilskuddet til kompetanseutvikling i grunnskolen fastesettes i de årlige statsbudsjettene. Det er en forutsetning for utbetaling av tilskuddet at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom planer vedtatt av kommunestyret eller fylkesting. I Utdannings- og forskningsdepartementets kompetanseutviklingsstrategi ”Kompetanse for utvikling” er følgende kompetanseutviklingstiltak prioritert:

·         Kompetanseutvikling for ledelsen av den enkelte skole og lærebedrift. Videreutdanning for personalet i grunnopplæringen.

·         Skolen som lærende organisasjon

·         Bedre tilpasset opplæring

·         Nye læreplaner

·         2. fremmedspråk

·         Fysisk aktivitet

·         Utdannings- og yrkesrådgivning.

Dessuten har Utdanningsdirektoratet i skriv av 20.03.09 til fylkesmannsembetene gjort særlig oppmerksom på følgende vedr arbeidet knyttet til kompetanseutviklingsmidlene for 2009:

VIDEREUTDANNING

o        Norsk, samisk, matematikk og engelsk, fortrinnsvis på u-trinnet

o        Leseopplæring, fortrinnsvis på brnetrinnet

o        Andre fag ut fra lokale og nasjonale behov

ETTERUTDANNING

o        Leseopplæring

o        Regneopplæring

o        Rådgiving

o        Elevvurdering

o        IKT-kompetanse i bruk av digitale læremidler

2. Lokal organisering

I Levanger og Verdal kommuner er det engasjert en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter for skolene, Utdanningsforbundet, PPT og rådmannskontorene i de to kommunene. Gruppen har hatt ansvar for revidering og gjennomføring av planen for kompetanseutvikling for personalet i grunnskolene i Levanger og Verdal.

3. Tilbakemelding vedrørende fjorårets plan

Rapport til fylkesmannen om Levanger kommunes bruk av midler i 2008 viser at alle skolene har vært involvert i ulike kompetanseutviklingstiltak.
Følgende antall pedagoger har deltatt på spesifikke kurs i løpet av 2008:

TEMA  Levanger Antall
 
SATSINGSOMRÅDE 1
Videreutdanning for pedagogisk personell i grunnopplæringen
Stipend 20.000,-for hvert 30 stp ved bestått  5
 
Pedagogikk, 30 stp 2008  5
 
NORSK Kurs fremmedspråklige 16
 
Kurs begynneropplæring 29
 
ENGELSK 1 studium for barnetrinn, 30 stp  14
 
MATEMATIKK Kurs matematikk, didaktikk 28
 
Kurs fordypning matematikk, didaktikk videre, Mona Rosenlund 20
 
NATURFAG, 30 STP 4
 
Kurs i teknologi og design for mellomtrinn og u-trinn,  9
 
IKT Opplæring, kurs alle,  150
 
UTDANNINGSVALG Kurs rådgivere etc. og forberedelser, 2 hele dager 39
 
DIVERSE KURS Kurs: Kunstfag, 9
 
SATSINGSOMRÅDE 2  
 
Nettverk MATEMATIKK Kurs 17
 
SATSINGSOMRÅDE 3

Master i kunnskapsledelse, 60 stp, 8 dager ”Forsterking av tydeligere og bedre lederskap” 2
 
LEDERPLATTFORM

Kurs: Kommunale utviklingsmidler i kommunenes satsing på en lederplattform. 130
 
SATSINGSOMRÅDE 4

2. fremmedspråk ,  
 
Kurs: Spansk nybegynnere, 12 4
 
Spansk 30 stp, studier 3
 
SATSINGSOMRÅDE 5

Skolen som lærende organisasjon – bedre tilpassa opplæring SKOLEPROSJEKT 
 
Pedagogisk plattform i Levanger kommune TPO/LS
 
KURS: Læringsstrategier Carol Santas, alle skoler hele 2008 257 pedagoger a 6 t = 1542 257
 
Prosjektleder Lillian E. Flatgård Frikjøpt vedrørende læringsstragier  

Kommentarer:

Kommunens egeninnsats

Den enkelte skole betaler lønn til lærere som deltar på kurs og kompetansehevende tiltak samt faglige nettverk. Det blir kommunens egenandel. I de tilfeller tiltakene er lagt til undervisningstid for elevene, påløper det en del vikarkostnader. Den enkelte skole kjøper også direkte kurs og utdanning til sine pedagoger ut over satsing i denne planen. Det resulterer i både tiltakskostnader, reiseutgifter samt vikarkostnader.

Levanger kommune bidrar også med 25% av prosjektlederstillingen samt 70% av stilling til prosjektleder for implementering av læringsstrategier. Videre gis det støtte til leder- og skolelederutdanning og en delfinansiering av innføring av læringsplattformen ”It’s learning”.

Derfor blir egeninnsatsen vedrørende kompetanseheving til kommunene større enn tiltak som er rettet gjennom kompetanseplanen til Kunnskapsløftet.

Oversiktens nøyaktighet:

Noen tiltak/studier er avsluttet i 2009, mens andre har startet. Det kan bli en glipp i rapporteringen mellom årene, men vi har forsøkt å følge aktiviteten i året og så har midlene måttet flyttes litt fra år til år.

Når det gjelder spesielle midler til øremerkede fag som er tildelt etter søknad, rapporteres disse eksplisitt til FMNT.

I tillegg har det vært noen dagskurs innen læringsstrategier, karriereveiledning, teknologi og design, mål og vurderingspraksis samt naturfag gjennom året.
Nettverksledere har også fått delta på enkeltkurs for å bringe ny kunnskap til nettverkene.

Måloppnåelse i forhold til vedtatt plan Kunnskapsløftet

Bedre tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring og aktiv bruk av IKT er en integrert del i alle fagkurs. I tillegg er kommunens satsing på læringsstrategier siden høsten 2007 svært viktig for at den enkelte pedagog skal settes bedre i stand til systematisk å tilpasse undervisningen til den enkelte elevs læring og forutsetninger.

Utdanningsvalg

Faget ble innført i Kunnskapsløftet 2007 og skal gi elevene bedre forutsetninger for å gjøre mer bevisste utdannings- og yrkesvalg knytte grunnskole og videregående skole sine tilbud bedre sammen øke samarbeid mellom skole og lokalt yrkesliv bygge på og videreutvikle elevenes interesser, gi dem praktiske utfordringer og muligheter til å velge innhold i utdanningen bidra til at elevene ser sammenhengen mellom utdanning og yrkesmuligheter.

I Levanger og Verdal har både administrasjonen i begge kommuner og nettverkene i ungdomsskolene ( bestående av rådgivere) samarbeidet tett med VG skoler slik at ungdommene kan hospitere ved både Levanger, Verdal, Inderøy og Mære under prosessen med å få innsyn i fagvalg etter ungdomsskolen. Det har også vært et utstrakt samarbeid med næringslivet vedrørende utplassering. De ulike skoleslagene har et årlig evaluerings- og planleggingsmøte for å tilrettelegge neste års gjennomføring og kvalitetssikre arbeidet.

Tiltaket med karriereveiledningskurs ble godt mottatt i skolen og rådgiverne etterspør nye kurs og gjerne i samarbeid med det nye karriereveiledningssenteret i Verdal.

2. fremmedspråk

12 pedagoger i Levanger har gjennomført nybegynnerkurs for pedagoger i spansk.

3 pedagoger startet studium i spansk (30 studiepoeng) høsten 2008 og vil avslutte våren 2009.Spansk er blitt et svært populært 2. språk. Ungdomskolene vil etter hvert få et tilbud i faget.

Det har vært et godt samarbeid med VG skoler slik at de også tilbyr spansk som fag. Da er elevene sikret et videre løp i faget.

Vi er ikke ferdige med å styrke faget blant pedagogene i Levanger og satser på et poenggivende studium kommende skoleår i samarbeid med NTNU for noen av dem.

Skolen som lærende organisasjon

Det er etablert nettverk og samarbeid mellom skoler og pedagoger på tvers av kommunegrensen spesielt innen faget matematikk og programfag til valg. Nettverk i naturfag møtes også med jevne mellomrom i regi av HINT.

For å kvalitetssikre kurstilbudene, samler prosjektleder for Kunnskapsløftet pedagoger fra begge kommuner hver gang en ny bestilling skal gjøres.

Det tilfører organisasjonene læring i tillegg til at forankringen blir sterkere.

I tillegg benyttes rektormøtene til erfaringsutveksling og læring.

4. Plan for 2009-2012

Forankring ved den enkelte skole er ivaretatt på følgende måte:

  • Årets planforlag er et resultat av en samarbeidsprosess i rektormøter i begge kommuner samt en høring i skolene før den ble ferdig bearbeidet og gikk ut til høring. Mange prosesser er i gang og skolene ønsker å gå videre med flere av utviklingstiltakene. Ønsket er å nå alle med kompetanseutviklingen og ikke minst konsentrere seg om visse fagområder over tid.
  • Ansatte i skolene, PPT og rektorene i begge kommunene er representert i prosjektgruppa som har utarbeidet forslag til plan for kompetanseutvikling med basis i felles utdanningsbehov
  • Planen har vært ute til høring i alle aktuelle fora i april 2009.

Innspill som grunnlag for revidering av planen:

Utkast til plan har vært utsendt på høring til skolene og organisasjonene. Det har kommet uttalelse fra følgende:

  • PPT Verdal
  • Ekne skole
  • Ørmelen skole
  • Ness skole
  • Delta Verdal
  • Ytterøy skole
  • Utdanningsforbundet Levanger

Høringsuttalelsene er gjennomgått av prosjektgruppa, og tatt hensyn til i den grad det har vært mulig.

Midler til kompetanseutvikling
Kommende periode blir det en forandring når det både gjelder midler til videreutdanning og etterutdanning. Kommunene må søke spesifikt på fag/tiltaksområder og vi kjenner ikke til hvor mye Levanger og Verdal kan få og heller ikke innen hvilke fag.

Av den grunn kan vi ikke sette opp et budsjett å arbeide etter før vi har fått nærmere signaler på søknader fra FMNT i løpet av sommeren.

Vi har søkt om midler til videreutdanning av 4 pedagoger samt lagt inn en søknad på etterutdanning i henhold til plan på omlag en million for Levanger sitt vedkommende.

Vi har også søkt om kr. 2.656000,- til FMNT til etterutdanning i henhold til kompetanseplanen for begge kommuner. Søknaden er i tråd med alle føringer og konsentrerer seg om fagområdene: norsk, engelsk, matematikk, læringsmiljø, IKT, pedagogisk utviklingsarbeid med strategier og bedre vurderingspraksis. I søknaden ligger en beregnet egenandel for begge kommuner på 16.833000,-.

Det overføres ca kr 900.000,- fra tidligere år som vi kan sette inn i kompetansetiltak. Da er utestående fordringer til engasjement som pågår og økonomiske forpliktelser pr. dato fratrukket. Et totalt budsjett for ny plan vil først bli utarbeidet på sensommeren/høsten.

Det vises til vedlagte plan for flere detaljer om hvilket kursinnhold som tilbys.

Forutsetning for utbetaling av statlige midler til kommunen er bl.a. at skoleeier ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom politisk vedtatt plan. Det er denne plana som nå legges fram til behandling.

Vurdering:

Levanger og Verdal kommuner har en felles plan for kompetanseutvikling av personalet som er tilpasset den enkelte kommune, og som vedtas politisk i hver kommune. Kompetanseplanen forutsetter at oppfølginga i de to kommunene gjøres som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene.

Rådmannen mener en har gode erfaringer med denne organiseringen, og at vi har fått mer for pengene ved et slik samarbeid. Vi har fått til gode avtaler og avviklet fullsatte kurs.

I og med at vi har organisert et samarbeid mellom kommunene med en prosjektleder til å utføre kompetansehevingen, har vi også hatt ressurser til å følge opp søknader til Fylkesmannen på ekstra tildelinger av ressurser til spesielle fag med poenggivende tiltak (studier ved Høgskoler eller andre institusjoner). I løpet av året har vi fått tildelt ekstra øremerkede midler innen flere fag og i tillegg fått noen studieplasser som andre kommuner ikke har benyttet.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 06.10.2009 09:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051