Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 08.09.10

Møtested: Levanger rådhus, rom 1056, 1. etasje
Dato: 08.09.2010, kl. 14:00-15:50

Sakliste som PDF   -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 24/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 25/10 NOU 2009:22 " Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge." utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 + 2 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf x
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf - forfall
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf - forfall
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad varamedlem 1 dna/sp/krf x Kristin Aas
Lewi Brevik krf varamedlem 2 dna/sp/krf x Ole Jørstad

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Trude Nøst kommunalsjef
Reidun Johansen konsulent


Orienteringer:

 

PS 24/10 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges:
Einar Bangstad, Vegard Granaune

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges:
Einar Bangstad, Vegard Granaune    Til toppen av siden
 PS 25/10 NOU 2009:22 " Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge."

Gruppas forslag til vedtak:
Levanger kommune slutter seg til de forslag som fremmes i NOU 2009: 22 ”Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge.”
Det forventes at tiltak som påfører kommunen økte kostnader kompenseres gjennom rammeoverføringene fra staten.
DK vil påpeke følgende:
En mangel ved dokumentet er at statistikken i svært liten grad viser informasjon om antall brukere som mottar ulike tjenester om de er de samme brukerne som mottar forskjellige tjenester.
Utvalget har sett på fire hovedområder for å hjelpe barn og unge med følgende problemer:

  • Utrygge oppvekst vilkår
  • Psykiske vansker
  • Lærevansker
  • Adferdsvansker


DK støtter utvalget i at offentlige tjenester til denne gruppen skal gi den enkelte bruker et godt tilbud og samtidig bidra til å forebygge og redusere omfanget av disse problemene.

DK mener at Lovendringen i barnevernsloven gjeldende fra 1.januar 2010 som innebærer at  barneverntjenesten skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak er et steg i riktig retning. (jfr. Pasientrettighetsloven § 2-5, Sosialtjenesteloven § 4 – 3 a, kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven | 4-1)

Det er viktig at kommunen etablerer rutiner for samarbeid mellom de ulike samarbeidspartene og kommunen har ansvaret for å følge opp dette. (Jfr Sosialtjenesteloven § 3-2, kommmunehelsetjenesteloven § 1-4 (s.23)) (Utredningen viser at ledelsen ofte ikke har etablert tilfredsstillende rutiner styring – 90 % av kommunene har rapportert om uformelle samarbeidsmåter tjenestene imellom, og 70% hadde formalisert organiseringen av samarbeidet.)

Kommunen har ansvar for å drive generell forebyggende virksomhet og for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

DK har registrert at brukerne opplever at helsestasjonen og PP-tjenesten i stor grad viser omtanke og forståelse for deres situasjon.  Det vil si at det rapporteres stor grad av tilfredshet ved den enkelte tjeneste. Det som DK også har merket seg er at brukerne er mindre fornøyd med samordningen av de ulike tilbudene. Derfor er det viktig at det blir en samordning av tjenestene og at det jobbes med å få på plass de lovendringer som trengs for å få dette til.  DK merker seg at det eksisterer svake samarbeidstradisjoner mellom barnevernet og psykisk helsevern og til dels manglende kunnskap til hverandres fagtradisjon og arbeidsmetoder. Denne utfordringen må man ta på alvor og skape arenaer for samarbeids og arbeidsutveksling.

Taushetsplikten et hinder for samarbeid? Det eksisterer to typer taushetsplikt i de systemene som yter tjenester for barn og unge. Den forvaltningsmessige taushetsplikt gjelder for alle som deltar i  offentlig tjenesteyting, mens den strengere profesjonsbaserte taushetsplikt (yrkesmessig taushetsplikt) gjelder bare for helsepersonell. Pkt 4.3 omhandler unntak fra taushetsplikten mellom ulike tjenestefelt. (s 65)
DK støtter utvalgets anbefaling om å igangsette et omfattende lovarbeid med en samlet gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis når det gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med barn og unge.

DK vil trekke frem familiens hus. En modell som innebærer at de viktigste tilbudene til barn og unge med spesielle behov samles under ett tak, slik at det bokstavelig blir ”en dør inn” til tjenestene.  Disse familiesentrene har vist tilgjengelighet til tjeneste tilbudet, både gjennom tverrfaglighet og brukermedvirkning. Statistikk viser at brukermedvirkning er for dårlig hos de ulike tjenestetilbyderne.

Tidlig innsats er i høyeste grad forebyggende arbeid. Systematisk observasjon innebærer en etisk forpliktelse til å igangsette tiltak for dem som trenger det med de krav til vedtak som dette innebærer. DK støtter rådmannens forslag om økte rammeoverføringer fra Staten.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
E-post fra fagleder i Barne- og familietjenesten med opplysning om at faglederne ikke har ytterligere kommentarer.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 08.09.2010

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Levanger kommune slutter seg til de forslag som fremmes i NOU 2009: 22 ”Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge.”
Det forventes at tiltak som påfører kommunen økte kostnader kompenseres gjennom rammeoverføringene fra staten.
DK vil påpeke følgende:
En mangel ved dokumentet er at statistikken i svært liten grad viser informasjon om antall brukere som mottar ulike tjenester om de er de samme brukerne som mottar forskjellige tjenester.
Utvalget har sett på fire hovedområder for å hjelpe barn og unge med følgende problemer:

  • Utrygge oppvekst vilkår
  • Psykiske vansker
  • Lærevansker
  • Adferdsvansker


DK støtter utvalget i at offentlige tjenester til denne gruppen skal gi den enkelte bruker et godt tilbud og samtidig bidra til å forebygge og redusere omfanget av disse problemene.

DK mener at Lovendringen i barnevernsloven gjeldende fra 1.januar 2010 som innebærer at  barneverntjenesten skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak er et steg i riktig retning. (jfr. Pasientrettighetsloven § 2-5, Sosialtjenesteloven § 4 – 3 a, kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven | 4-1)

Det er viktig at kommunen etablerer rutiner for samarbeid mellom de ulike samarbeidspartene og kommunen har ansvaret for å følge opp dette. (Jfr Sosialtjenesteloven § 3-2, kommmunehelsetjenesteloven § 1-4 (s.23)) (Utredningen viser at ledelsen ofte ikke har etablert tilfredsstillende rutiner styring – 90 % av kommunene har rapportert om uformelle samarbeidsmåter tjenestene imellom, og 70% hadde formalisert organiseringen av samarbeidet.)

Kommunen har ansvar for å drive generell forebyggende virksomhet og for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

DK har registrert at brukerne opplever at helsestasjonen og PP-tjenesten i stor grad viser omtanke og forståelse for deres situasjon.  Det vil si at det rapporteres stor grad av tilfredshet ved den enkelte tjeneste. Det som DK også har merket seg er at brukerne er mindre fornøyd med samordningen av de ulike tilbudene. Derfor er det viktig at det blir en samordning av tjenestene og at det jobbes med å få på plass de lovendringer som trengs for å få dette til.  DK merker seg at det eksisterer svake samarbeidstradisjoner mellom barnevernet og psykisk helsevern og til dels manglende kunnskap til hverandres fagtradisjon og arbeidsmetoder. Denne utfordringen må man ta på alvor og skape arenaer for samarbeids og arbeidsutveksling.

Taushetsplikten et hinder for samarbeid? Det eksisterer to typer taushetsplikt i de systemene som yter tjenester for barn og unge. Den forvaltningsmessige taushetsplikt gjelder for alle som deltar i  offentlig tjenesteyting, mens den strengere profesjonsbaserte taushetsplikt (yrkesmessig taushetsplikt) gjelder bare for helsepersonell. Pkt 4.3 omhandler unntak fra taushetsplikten mellom ulike tjenestefelt. (s 65)
DK støtter utvalgets anbefaling om å igangsette et omfattende lovarbeid med en samlet gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis når det gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med barn og unge.

DK vil trekke frem familiens hus. En modell som innebærer at de viktigste tilbudene til barn og unge med spesielle behov samles under ett tak, slik at det bokstavelig blir ”en dør inn” til tjenestene.  Disse familiesentrene har vist tilgjengelighet til tjeneste tilbudet, både gjennom tverrfaglighet og brukermedvirkning. Statistikk viser at brukermedvirkning er for dårlig hos de ulike tjenestetilbyderne.

Tidlig innsats er i høyeste grad forebyggende arbeid. Systematisk observasjon innebærer en etisk forpliktelse til å igangsette tiltak for dem som trenger det med de krav til vedtak som dette innebærer. DK støtter rådmannens forslag om økte rammeoverføringer fra Staten.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
E-post fra fagleder i Barne- og familietjenesten med opplysning om at faglederne ikke har ytterligere kommentarer.     Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 08.09.2010 17:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051