Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.10.09 sak 27/09 - Etablert prosjekt - endret driftsform for meierigården Legesenter og Levanger Legesenter pr 01.01.2011

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2009/8280
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 07.10.09 27/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om etablert prosjekt for endret driftsform for Meierigården Legesenter og Levanger Legesenter, til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Inngått avtale med fastlegene, samt målsettinger inntatt i nasjonale avtaler mellom KS og Legeforeningen.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Prosjektplanen for prosjektet, endret driftsform.

Saksopplysninger:

Sentrale inngåtte avtale mellom KS og den norske legeforening, ASA 4310 pkt 8.2, har bestemmelser som dekker de tilfeller det er avtale om at kommunen stiller med kontor, utstyr, hjelpepersonell mv. for fastlegen. 

Kurativt arbeid (fastlegevirksomhet) etter denne avtalen (ASA 4310) å betrakte som selvstendig næringsvirksomhet.

Dersom legen mottar ytelser fra kommunen i form av hjelpepersonell, lokaler, utstyr, forbruksvarer osv skal legen refundere kommunens utlegg i sin helhet, med mindre kommunen og legen av rekrutteringshensyn o.a. skriftlig avtaler redusert innbetaling for en tidfestet periode.

Dersom det ikke er fastsatt tidsbegrensning, kan den økonomiske avtalen likevel sies opp av kommunen eller legen når avtalen har hatt en varighet på minst 4 år, deretter er det minst 1 års oppsigelsestid.

Dersom en slik oppsigelse innebærer oppsigelse av leie av lokaler, medfører dette en rett og plikt for legen til å flytte. Krav til varighet og oppsigelsestid (på totalt 5 år) gjelder tilsvarende etter revisjon når partene ikke har avtalt annet.

Kommunen og legen kan avtale at tvist om økonomisk samarbeid løses i lokal nemnd. Redusert innbetaling til kommunen vil kunne føre til avkorting i eventuell praksiskompensasjon etter punkt 5 i SFS 2305.

I Levanger kommune så har Åsen legesenter, Skogn Legesenter, og Kirkegata Legesenter privat driftsform. Levanger legesenter og Meiergården Legesenter har kommunal, eller hybrid driftsform. 

Gjennom de inngåtte personlige avtalene våren 2007 med de berørte fastlegene, så ble følgende enighet lagt inn i avtalene:

Kommunen har rett til å ta initiativ til forhandling om driftsformen for legesenteret i sin helhet i løpet av avtaleperioden. Forhandlingene vil avklare omfang og virketid. Begge parter er enige om at det skal skje en overgang fra  hybrid til privat legesenter for Levanger legesenter/Meierigården legesenter, senest innen 01.01.2011. En overgang til privat legesenter kan skje tidligere enn dette hvis partene blir enige om dette på nærmere vilkår.

Det presiseres at partene har et gjensidig ønske om å finne løsninger jf. lokaliteter også etter 01.01.2011. Legen(e) ønsker primært å eie egne nye lokaler jf. overgang til privat driftsform, men kan tenkes å leie i en overgangsperiode. Det signaliseres at en leieavtale jf. dagens lokaler kan være aktuelt, men vil være avhengig av ledighet og nærmere avtale.

Andre betraktninger:

Fastlegen driver uansett driftsform sin virksomhet privat i dag, men forskjellen mellom privat og kommunal driftsform ligger i at fastlegens handlingsrom ved privat driftsform er mye større når det gjelder prioriteringer knyttet til bruk av midler til investeringer i medisinteknisk utstyr, arbeidsgiveransvaret for legekontorets hjelpepersonell, retten til å rekruttere hvem fastlegen ønsker, en utvidet styringsrett i forhold til bruken av hjelpepersonell, og ikke minst omfanget av bruk av hjelpepersonell, retten til å leie lokaler hvor som helst og til hvilken pris som helst, og å bla kunne inngå avtaler om IKT samarbeid med hvem som helt og bruke den programvaren som fastlegen ønsker.

En privat driftsform vil også by på andre utfordringer knyttet det å være arbeidsgiver, ha større ansvar for rekruttering og vedlikehold av hjelpepersonell, økonomistyring, ledelse og håndtering av selve driftsformen.

Andre utfordringer ligger i selve sammensetningen av fellesskapet, og rekruttering av nye fastleger ved turnover. Det er kommunen som fortsatt tildeler fastlegeavtaler også ved privat driftsform, og dette på de vilkår og forutsetninger som fremgår av ASA 4310 og SFS 2305.  

Prosjektet må derfor avklare rammene for hvordan selve gjennomføringen av overgangen fra hybrid til privat driftsform skal skje, når de forskjellige elementene skal være på plass, og hvem som har ansvaret for de forskjellige delene i dette.

Mål:

Prosjektets mål er å arbeide seg fram til omforente og anbefalte løsninger på de spørsmål og utfordringer som prosjektets mandat legger til grunn for prosjektet.

I den forbindelse så vil det være ønskelig at fagforeningene som er i prosjektet også bruker sine egne organisasjoner for å få synspunkter på utfordringer, spørsmål og vurderinger av de forslag til aktuelle løsninger som prosjektet kommer frem til.

Målet er at prosjekt skal løse utfordringene på en pragmatisk og hensiktsmessig måte, men at løsningene skal være akseptable i forhold til gjeldende lov og avtaleverk.

Mandat for forprosjektet

Mandat:

1)
Prosjektgruppen skal sluttføre arbeidet med en prosjektplan. Hovedansvaret for dette ligger hos prosjektleder.

2)
Kartlegge, utrede og komme med forslag til løsning på alle de utfordringene som ligger i overgangen fra kommunal (hybrid) driftsform til privat driftsform for Levanger Legesenter og Meiergården Legesenter.

3)
Prosjektgruppen kan reise spørsmål til prosjektansvarlig, og bestille bistand fra andre funksjoner og roller i det kommunale, eller utenfor det kommunale systemet i hele prosjektperioden. Prosjektgruppen kan også benytte kommunens alle interne tjenester til delutredninger, beregninger, avklare spørsmål eller betraktninger ut fra behov.  

Frister
Prosjektet har en frist til å gjennomføre sitt arbeid innenfor rammen av mandatet innen den 311209.
 
Spesielle premisser
Det forutsettes stor aktivitet i selve prosjektet, og at det må sikres at alle synspunkter som foreligger kommer frem i prosjektmøtene. Tiden som er til rådighet bør gjøre det mulig med en god og åpen prosess.
 
Ansvar:
Peter Daniel Aune som prosjektleder.
 
Ressurser:
Prosjektdeltakernes utgifter bæres av deltakerne selv, eller inngår som del av de ordinære arbeidsforhold og avtaler som alt er inngått. Deltakelsen i prosjektet i seg selv gir ingen rett til ytterligere godtgjøringer, kommunen dekker servering og infrastruktur, og stiller interne ressurser etter behov til rådighet for prosjektet.  

Organisering:

Organisasjonsplan

Organisasjon

Vurdering:

Endret driftsform for Meierigården Legesenter og Levanger Legesenter har vært en prioritert oppgave for administrasjonen å få på plass. Det har for rådmannen vært en verdi at dette arbeidet skjer gjennom at partene inngår en avtale om at det skal skje. Alternativet til en avtale ville ha vært en ensidig kommunal oppsigelse av nåværende driftsform.

Ut fra beregninger som er foretatt, så er det også grunn til å tro at ved de legekontorene som kommunen har arbeidsgiveransvaret for hjelpepersonell og ansvaret for å sørge for det medisinsk tekniske utstyret, har en fordel av dette rent økonomisk. Gjennom endret driftsform, så vil alle legekontorene i Levanger ha samme driftsform, noe som omfattes som positivt med tanke på å unngå forskjellsbehandling vedrørende økonomiske forhold.

Prosjektet har kommet godt i gang, og legekontorene ser også under arbeidet med prosjektet på muligheten for å samle to legekontor under ett tak.

Rådmannen ser også at saken har utfordringer i seg knyttet til dagens hjelpepersonell som event. fortsatt ønsker å være ansatt i kommunen også ved endret driftsform pr 01.01.2011. Disse må i så fall omplasseres til andre arbeidsoppgaver i kommunen. Slike forhold vil også prosjektet måtte belyse. Fagforbudet er en del av prosjektet når det gjelder ansatte sine rettigheter som følge av endringen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.10.2009 10:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051