Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.10.09 sak 26/09 - Status - utredning - sak om endring av tidligere vedtak om vederlag ved institusjonsopphold i Levanger kommune

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2009/8286
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 07.10.09 26/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om arbeidet med forslag til nye retningslinjer for vederlagsbetaling i institusjon, til orientering.
  2. Driftskomiteen forutsetter at rådmannen kommer tilbake til Driftskomiteen med et endelig forslag til nye retningslinjer for vederlagsbetaling i institusjon så raskt som saken tillater, og at nye retningslinjer er avklart med Fylkesmannen i forkant før de legges fram til endelig behandling.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Fylkesmannens oppheving av Levanger kommune sitt vedtak i sak 2009/1731 datert 20.02.09, jfr. også Fylkesmannens oppheving vedtak den 03.11.2008 fattet av ISK (økonomienheten).

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Driftskomiteens vedtak i sak nr. 036/02, i møte den 02.10.2002.

Saksopplysninger:

Gjeldende retningslinjer for vederlagsbetaling ved opphold i institusjon i Levanger kommune er av 2 brukere påklaget. Fylkesmannen har opphevet begge de vedtakene som er fattet, det ene vedtaket fattet av ISK og det andre vedtaket av Levanger kommune.

Dagens regelverk hva gjelder vederlag ved institusjonsopphold følger av kommunehelsetjenestelovens §§ 2-3, 2-4, sosialtjenestelovens § 8, samt rundskriv I-47/98 (vederlagsforskriften). Driftskomiteen har gjennom vedtak i sak nr. 036/02, i møte den 02.10.2002, presisert kommunens forståelse av det lokale handlingsrommet når det gjelder fradrag for boutgifter ved tildeling av langtidsopphold i institusjon.

Levanger kommune og Innherred samkommune har i de to sakene som er opphevet av Fylkesmannen i 2009 foretatt en feiltolkning av vederlagsforskriften.

Levanger kommune og ISK har tolket det kommunale vedtaket (DK sak nr. 036/02) om at det ikke skal gis fradrag for boutgifter (inkl. renteutgifter) i forbindelse med langtidsopphold på en slik måte at retten til rentefradrag som er inntatt i vederlagsforskriften, ikke ble oppfylt.

Fylkesmannen er, og dette med rette og i tråd med hva en måtte forvente, tydelig på at sentral forskrift om vederlag for opphold i institusjon går foran et kommunalt vedtak om å ikke gi fradrag for boutgifter.

Ut fra det kommunale vedtaket (DK 036/02) så er det ikke innvilget fradrag for boutgifter for egen bolig fra vedtakets dato den 02.10.02 og fram til Fylkesmannens oppheving av ovennevnte vedtak.

Det kommunale vedtaket bygger på vederlagsforskriften om opphold i institusjon kap 5, hvor det står: Fradrag kan fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdende forøvrig.

Levanger kommune har i sitt vedtak fra 2002 definert følgende som boutgifter:

Husleie i lånt bolig, renter og avdrag renter av boliglån, fellesutgifter i Borettslag, kommunale avgifter, renovasjonsavgift, husforsikring og innboforsikring.

Ut i fra Fylkesmannens vurdering, så skal det altså alltid gis fradrag for renteutgifter knyttet til boliglån, men at det fortsatt ikke kan gis fradrag for husleie ved et rent leieforhold.

Dette betyr at konsekvensen av Fylkesmannens avgjørelse er at beboere som har boutgifter i form av renter av boliglån få fradrag for rentedelen, mens beboere som har boutgifter i form av husleie i form av husleie, ikke får fradrag for sine boutgifter.

Når det gjelder ordningen med etteroppgjør, så hadde Levanger kommune tidligere et etteroppgjør som følge av skatteoppgjøret. En fikk da en korrekt beregning over både inntekter og utlignet skatt for det samme inntektsåret.

Underveis så er praksis endret på dette området, og en la til grunn siste godkjente ligning med godkjent utlignet skatt. Dette vil i de aller fleste tilfeller være til beboers gunst, da pensjonene øker som følge av G-regulering den 1. mai hvert år.

Denne praksisen mener Fylkesmannen ikke er god nok, og det skal foretas et etteroppgjør hvor man da etterberegner vederlagsinnbetalingen i et kalenderår med samme ligningsår. Dette vil bety at de fleste beboere vil få en tilleggsregning på grunn av økninger i pensjonene, mens noen vil få tilbakebetaling som følge av endringer i inntekts- og skatteforhold. Begge disse forholdene som Fylkesmannen påpeker, vil da bli korrigert med nytt forslag retningslinjer ved vederlagsberegning.

Levanger kommune har bedt Verdal kommune om en overlevering av deres rutiner og praksis. Slik en har oppfattet saksbehandlingen i Verdal kommune, så fattes det vedtak om langtidsopphold på grunnlag av dagens inntekt kombinert med anslag for private pensjoner og renteinntekter, evt. i forhold til siste ligningsår. For skattetrekk bruker en forskuddstrekket som fradrag i beregningsgrunnlaget.

Verdal foretar en månedlig avregning mellom vederlaget og trekk i pensjonsytelser.

Dette gjennom en modul i Profil med kobling til kommunens faktureringssystem Kommfakt.

Når skatteoppgjøret er klart for foregående år (vanligvis rundt den 20. oktober), foretas det et etteroppgjør i forhold foregående års ligning og med utlignet skatt for samme inntektsår.

Det gis følgende fradrag ved fastsetting av vederlag i Verdal kommune:

Fradrag for skatt og renteutgifter (ved felleseie med hjemmeboende ektefelle – 50 % av renteutgiftene). Fradrag for boutgifter til egen bolig, begrenset oppad til 6 måneder.

(her bruker de noe skjønn, hvor de er restriktive med hensyn til å gi fradrag for vedlikeholdsutgifter på egen bolig).Det gis fradrag for hjemmeboende ektefelle, og for omsorg for mindreårige barn. For hjemmeboende ektefelle/ barn skal det gis et fradrag tilsvarende de brutto pensjonsytelser som ektefelle/barn ville ha fått fra Folketrygden dersom institusjonsbeboeren var død. Forøvrig brukes det en del skjønn i forbindelse med praktiseringen av vederlagsforskriften.

Saksgangen i den sentrale klagesaken:

Når det gjelder saksgangen i den klagesaken som ble mediamessig omtalt over flere oppslag, så ble den framsatt som e-post den 12.02.2009 og adressert til økonomienheten i Innherred samkommune.

Klagen ble behandlet av økonomienheten i samråd med PO distrikt Nesset-Frol (DNF). Begge fagområdene var på bakgrunn av et felles møte dem i mellom den 20.02. 09 enige i vurderingen om at det ikke skulle gis fradrag for renteutgifter for egen bolig i selve klagesaken.

Det er i ettertid opplyst til kommunalsjef helse at økonomienheten hadde telefonisk kontakt med Fylkesmannen ved saksbehandler Jan Magne Søgård, vedrørende denne klagesaken, før konklusjonen ble fattet og hvor enheten refererte i samtalen til det kommunale vedtaket (DK 036/02) om at det ikke skal gis fradrag for boutgifter inkl. renteutgifter. Det økonomienheten oppfattet at Søgård skal ha nevnt som mulig unntak fra det kommunale vedtaket, var i de tilfeller hvor beboer gis fradrag for boutgifter  hvis det er overveiende sannsynlig at beboer skal tilbake til egen bolig.

Enheten har ikke notert eller oppfattet under samtalen at Søgård skal ha nevnt noe konkret om at renteutgifter skulle unntas fra det kommunale vedtaket.

Med alle mulige forbehold om at det var uklarheter i spørsmålsstillingene fra kommunens side i samtalene med Fylkesmannen, så kan en legge til grunn at det ble gjort et forsøk på å få avklart prinsipper rundt innholdet i klagesaken med Fylkesmannen før saken ble sendt ut fra kommunen som et svarbrev til klager. Kommunens standpunkt i dette svarbrevet ble så vurdert av Fylkesmannen i den videre klagebehandlingen. 

Dette betydde at Fylkesmannen vurderte om kommunen avvisning av kravet om fradrag for boutgifter (les renter + fellesutgifter i Borettslag) med grunnlag i kommunalt vedtak fra 2002, var i henhold til bestemmelsene i vederlagsforskriften.

Fylkesmannens opphevingsvedtak i saken lyder som følger:

”Saken returneres til Levanger kommune for beregning av vederlag for året 2008, på bakgrunn av skatteopplysninger for 2008. Kommunen må fatte nytt vedtak, som gir vanlig klagerett”.

Kommunen er kritisert for lang saksbehandlingstid i anledning klagen.

Når det gjelder saksbehandlingstiden, så har kommunalsjef helse av økonomienheten fått opplyst at klagesaken ble oversendt til Fylkesmannen fra kommunen ved enheten DNF den 20.02.2009, og at svar fra Fylkesmannen forelå først den 21.08.2009.

Saksbehandlertiden har derfor ikke ligget hos kommunen, men hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen har også underveis rapportert til kommunen om lang saksbehandlertid på grunn av stor saksmengde.

Når det gjelder selve informasjon om vedtaket fra Fylkesmannens side, så ble både økonomienheten ISK og DNF v/enhetsleder kjente med vedtaket fra Fylkesmannen da dette ble stemplet inn av Dokumentsentret den 250809.

Kommunalsjef helse på vegne av administrasjonen i Levanger kommune, ble kjent med Fylkesmannens vedtak og saken av Trønder-Avisa ved Trond Blikø, ca. den 240809. 

Økonomienheten har som konsekvens av denne saken gått gjennom permene om langtidsopphold for perioden 2003 – 2008, og det foreligger der ingen skriftlige søknader om fradrag for boutgifter ved opphold i sykeheim for den aktuelle perioden.

Dette innbærer at ingen andre beboere ved sykehjem har påberopt seg feilaktige avgjørelser når det gjelder fradragsretten til boutgifter i egen bolig for perioden 2003 – 2008.

En vil som del av denne prosessen gjennomgå alle forhold på nytt i perioden for å forsikre seg om at det ikke er noen som har blitt urettmessig behandlet som følge av kommunens tolkning i forhold til fradragsretten.  

Det er nødvendig å nedsette en hurtigarbeidende gruppe internt for å arbeide seg igjennom saken og kvalitetssikre og forbedre et utarbeidet forslag til nye retningslinjer, gjennomgå rutinebeskrivelsen og sørge for at de som skal saksbehandle senere saker har god informasjon og forståelse i forhold til konsekvensen av endringen. Nye retningslinjer vil bli et resultat av bestemmelsene i vederlagsforskriften og Fylkesmannens premisser i de to opphevingssakene i 2009.  En foreløpig skisse til nye retningslinjer ser slik ut:

Foreløpig utkast/forslag til nye retningslinjer for vederlagsbehandling for Levanger kommune:

For beboere som tildeles langtidsopphold ved institusjon beregnes det et vederlag tilsvarende: 75 % av (Folketrygdens grunnbeløp(G) – 6200 kr) + 85 % av beregningsgrunnlaget –  grunnbeløpet). Det skal uskrives et vedtak om vederlagsbetaling, hvor vedtaket fattes av enhetsleder for det enkelte distrikt. Det skal gjøres oppmerksom på klageadgangen i vedtaket.

1.)      Det gis følgende fradrag i forbindelse med beregning av vederlag ved institusjon i Levanger kommune:

·         Fradrag for renteutgifter

·         Fradrag for hjemmeboende ektefelle med differensen mellom etterlattepensjon og ektefellepensjon.

·         Fradrag for omsorgsansvar for barn under 18 år.

2.)      Som hovedregel gis det ikke fradrag for boutgifter utover renteutgifter i forbindelse med inntak på langtidsopphold.

Unntak fra denne regelen vil være:

·         I tilfeller hvor det er overveiende sannsynlig at beboere skal tilbakeføres til egen bolig.

·         I tilfeller hvor beboer betaler husleie i kommunal omsorgsbolig i oppsigelsestid (eks.vis 3 mnd) samtidig som vedkommende betaler vederlag ved institusjon.

3.)      Det skal foretas et sluttoppgjør av vederlaget i forbindelse med dødsfall eller utflytting. Beboer skal da avregnes i forhold til og med dødsdagen/ utflyttingsdagen ved institusjonen.

4.)      Det skal foretas en avregning av vederlaget i henhold til fastsatt vederlag, med differensen mellom fastsatt vederlag og innbetalt vederlag i form av trygdetrekk.

Det må etableres en månedlig fakturering av denne differensen, ved innlegging av månedsbeløpene i Profil, med overføring til kommunens faktureringssystem Kommfakt.

5.)      Det skal beregnes nye vedtak for den enkelte beboer innen den 1. januar hvert år, ut ifra siste godkjente ligning med korrekt inntekt og utlignet skatt for skatteåret.

      Den offisielle ligninga foreligger normalt rundt den 20. oktober hvert år, for foregående års ligning. Dette arbeidet bør da kunne skje i perioden fra 20. oktober og fram til årsskiftet.

6.)      På grunnlag av nye beregninger av vederlag for den enkelte beboer, skal det foretas et etteroppgjør i forhold til ny vederlagsberegning og tidligere vederlagsberegning for samme ligningsår. Dette kan da gi korreksjoner i forhold til innbetalte vederlagsbeløp i foregående ligningsår, både i form av tilleggsregning og tilbakebetalinger.

Vurdering:

Det vises til sakens opplysninger.

Rådmannen er opptatt av at Levanger kommune skal ha retningslinjer som er både juridisk korrekte og som følges ved avgjørelse av saker.

I klagesakene, så er kommunens egne vedtak og retningslinjer fulgt, men disse har vært for stramme i forhold til de sentrale forskrifter sine bestemmelser.

Konsekvensen av dette har vært at kommunen i den mest sentrale klagesaken har lagt feil faktum til grunn, har lagt feil lovanvendelse til grunn, og til sist har foretatt en feil skjønnsutøvelse. Dette er selvsagt dypt å beklage, og meget uheldig overfor en av kommunens innbyggere.

Rådmannen ser det slik at det avgjørende nå er at de nye retningslinjene blir riktige både når det gjelder formuleringer innholdsmessig og forståelsen av dem. Driftskomiteen må derfor få saken lagt fram på nytt når saken og nåværende utkast har blitt ytterligere gjennomgått og forbedret, og saken endelig kvalitetssikret av Fylkesmannen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.10.2009 10:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051