Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.10.09 sak 25/09 - Status - dag/aktivitetstilbudene ved PO etter vesentlig økte egenandeler for budsjettåret 2009

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2009/8246
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 07.10.09 25/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen vedtar å ta rådmannens informasjon om status vedrørende bruken av dag/aktivitetstilbudene ved PO så langt i 2009, til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

DK-sak 6/09

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i møte den 10.12.08 under PS sak nr. 95/08 nye satser for bruk av dag/aktivitetstilbudene i PO, med kr. 225,- pr dag.

Det vises til sak PS 6/09 Referatsaker fra Driftskomiteen sitt møte den 18.03.2009, hvor følgende ble vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering med den merknad at referatsak nr. 1/09 følges opp fra administrasjonen med et svar til LBAS hvor begrunnelse ligger i kommunestyrets vedtak, sak 95/08. Driftskomiteen følger saken videre og vil bli forelagt en statusrapport i august/september -09. 

Status:

Det er for DSY (som har ansvaret for LBAS) utarbeidet en oversikten over bruken av dag/aktivitetstilbudet fra slutten av november 2008 og ut juli 2009. Tallene omfatter både antall dagbesøk / uke etter vedtak (db), og antall tjenestemottakere (tj.m.)

I november 2008 hadde DSY/LBAS 89 db, og i juli 2009 var tallet 85 db.

I disse tallene ligger en reduksjon på 19 db, og en økning på 15 db.

Det er forsøkt innhentet forklaringer bak reduksjon på 19 db:

  • 7 db skyldes økt pris, og omfatter 5 tj.m hvor 1 har sluttet helt.
  • 7 db skyldes redusert helse, og omfatter 4 tj.m
  • 3 db skyldes dødsfall, omfatter 2 tj.m
  • 1 db skyldes bytte av dag.
  • 1 db med ukjent årsak


Det er forsøkt innhentet forklaringer bak økning på 15 db:

  • 11 db skyldes ny tjenestemottaker, og omfatter 8 personer
  • 3 db skyldes økning av tjenesteomfang, og omfatter 3 personer
  • 1 db skyldes bytte av dag.


Dette viser at det i tillegg til de normale variasjonene en til enhver tid opplever, så er 5 personer som har redusert tilbudet, eller sagt opp plassen helt, mens det er 8 nye tjenestemottakere som har tatt tilbudet i bruk. Det er av hensyn til rekrutteringen til tilbudet er det også gjort avtaler om prøvedager for de som ønsker å prøve ut tilbudet. Ledelsen ved DSY/LBAS har meldt til kommunalsjef helse at medarbeiderne ved aktivitetstilbudet ikke lenger opplever at prisen er et tema som diskuteres mellom brukerne, slik det var på starten av året 2009.

For DS med dag/aktivitetstilbud ved Skogn helsetun og Åsen helsetun, så har Skogn 15 tjenestemottakere som bruker dagtilbudet. Åsen har 16 som benytter seg av tilbudet. Bruken er ved Åsen og Skogn uendret fra utgangen av 2008 til sept. 2009.

Økonomi:

Kostnaden ved å gi dag/aktivitetstilbudet ved DSY (LBAS) er ikke fullfinansiert gjennom budsjettet for 2009. Selv med egenandeler på kr. 225,- pr dag, så viser beregningene en manglende finansiering på kr. 700.000,- ved årets slutt. DSY har ikke fått denne merutgiften kompensert, og klarer heller ikke å dekke den inn over eget budsjett. Ved DS, så er kostnaden med dag/aktivitetstilbudene opplyst å være i rimelig balanse så langt i 2009.

Vurdering:

Økte egenandeler ser ikke ut til å ha ført til noe markant frafall av antall brukere av dag-/aktivitetstilbudene så langt i 2009 (juli og sept. 2009). Økningen av egenandelene har styrket finansieringen av dag/aktivitetstilbudene (spesielt ved LBAS), men fortsatt så mangler det ca. 700.000,- for året 2009 for at DSY (LBAS) har budsjettmessig dekning for det vedtatte tilbudet.

Ut fra bruken av dag/aktivitetstilbudene så langt i 2009, så fremstår det ikke som økonomisk tilrådelig å redusere prisen tilbake til nivået for året 2008. Dette vil medføre at DSY ved LBAS må ha ca 20 flere betalendebesøk i uka for å kompensere for en slik prisreduksjon, noe som ikke kan oppfattes som særlig realistisk.

Samtidig så er det også en grense for hvor høy egenbetalingen kan være for å benytte et slikt tilbud før at brukerne finner at tilbudet er økonomisk for kostbart. Hvor denne grensen ligger er vanskelig å vite på forhånd, men dagens nivå på kr. 225,- pr dag synes å være innenfor det prisleie som aksepteres av det store flertall.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.10.2009 10:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051