Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.10.09 sak 23/09 - Rustiltak 2009 - innvilget støtte av Fylkesmannen

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2009/8251
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 07.10.09 23/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens informasjon om de rustiltak som har fått Fylkesmannens støtte for året 2009, tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Levanger kommune har for året 2009 søkt om prosjektmidler for følgende rustiltak:

1).
Lavterskeltilbudet Helsestasjon Rus (lokalisert i Verdal kommune, formelt underlagt ISK, men drives av morkommunene Verdal og Levanger. Den kommunen som har adm sjefen ISK, har det adm ansvaret for tiltaket.

Fokus på å gi nødvendig helsehjelp til brukerne, motiveringssamtaler for å få brukerne over på andre tiltak, samt å kunne dele ut rene sprøyter for å unngå alvorlige smittsomme sykdommer mellom rusmisbrukerne. Helsestasjon Rus dekker behovet for Levanger og Verdal. Meget viktig tilbud, brukes også av brukere fra andre kommuner.

Søknaden om prosjektmidler er innvilget av Fylkesmannen med kr. 480.000,- for 2009. Forutsetter kommunal egenandel. Blir en fordeling etter vanlig fordelingsnøkkel mellom morkommunene.

2)
Dagsverket, som inntil videre er plassert ved Rinnleiret, og som planlegges lokalisert til Staup (Stallen). Har fokus på aktivitet, lager utstyr, trevarer og møbler for salg.

Tiltaket har vært en suksess, og startet opp i mars 2009. Vil bli forsøkt videreutviklet i 2010 og 2011. Innvilget prosjektstøtte av Fylkesmannen for 2009 med kr. 480.000, og tiltaket forutsetter kommunal egenandel.

3)
Kunsten å bo. Er et tiltak for å styrke boveilederfunksjonen i kommunen. Hovedoppgaven er å følge opp brukerne i deres bosituasjon. Arbeide for å sikre at brukerne unngår utkastelser, og at det blir en trygghet rundt bosituasjonen for den enkelte. Tanken er at uten at brukeren har en trygghet rundt bosituasjonen, så er det svært vanskelig å nå fram med andre tiltak for den enkelte.   

Tiltaket er innvilget prosjektstøtte av Fylkesmannen for 2009 med kr. 410.000. Forutsetter kommunal egenandel.

4)
Humla. Et aktivitetstilbud for utsatt ungdom, med fokus på sport, idrett og fysiske utfordringer. Fellestiltak mellom NAV Levanger, NAV Verdal, Verdal kommune og Levanger kommune. Tiltaket er innvilget prosjektstøtte av Fylkesmannen for 2009 med kr. 450.000. Forutsetter egenandeler fra NAV og kommunene.

5)
Oppsøkende miljøarbeid hos brukeren. Fokus på å bistå brukeren i sitt eget miljø, dette gjennom oppsøkende virksomhet og direkte kontakt med brukeren og miljøet. Målet er at tiltaket vil sikre rask respons og at en klarer å fange opp en utvikling hos den enkelte og i et miljø som kan snus. Skadeforebygging. Tiltaket er innvilget prosjektstøtte av Fylkesmannen for 2009 med kr. 410.000. Forutsetter egenandeler fra kommunen.

Vurdering:

Det ble arbeidet meget energisk og aktivt høsten 2008 med å få opp flere konkrete prosjekter for rusfeltet. Søknader ble sendt Fylkesmannen i begynnelsen av februar 2009. Det har tatt lang tid med og fått avklart alle søknadene hos Fylkesmannen, men alle som en er gitt en positiv vurdering.

Søkersystemet er slik at det søkes for hvert år om midler. Viss en først får en positiv behandling av en søknad om et tiltak, så er det grunn til å tro at dette prosjektet vil bli støttet over 3 år til sammen. Utfordringen blir å få på plass kommunale egenandeler for årene 2010 og 2011. I og med at meningen bak selve prosjektstøtten fra statens side er at tiltakene skal bli ordinære tiltak i kommunen etter endt prosjektperiode, så vil dette kreve mye av kommunen viss alle tiltakene skal videreføres etter endt periode. Evalueringen av hvert tiltak vil avklare hva som faglig sett vurderes som vellykket og hva som blir forsøkt innplassert i en svært stram kommunal økonomisk ramme.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.10.2009 10:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051