Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.10.09 sak 22/09 - Status - arbeidet med revidering av Ruspolitisk Handlingsplan og sammenhengende tiltakskjede

Øystein Sende - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Sende
Arkivref. 2009/8253
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 07.10.09 22/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om status med revidering av Ruspolitisk Handlingsplan, til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Våren 2009 startet rådmannen i Levanger opp et nødvendig arbeid med et forprosjekt med følgende mandat: ”Å utrede habile og stabile tiltak som ivaretar et helhetlig tilbud, og som gir en rett tiltakskjede ut fra kartlagte behov i rusarbeidet. Revidere ruspolitisk handlingsplan. Dette i samarbeid med brukerne, brukerorganisasjonene,  kommunale tjenesteytere, tjenesteytere ved NAV partnerskap og kommunal ledelse i Levanger kommune og Verdal kommune.”

Det ble søkt midler av Fylkesmannen til å gjennomføre dette arbeidet, hvor Levanger søkte om midler for både Levanger og Verdal kommuner. Prosjektet ble innvilget kr. 200.000,- i prosjektmidler for året 2009.

Prosjektleder ble engasjert, og begynte på oppgaven den 18.03.09. Prosessen kjøres samtidig også for Verdal kommune.

Det ble i Levanger nedsatt en prosjektgruppe som består av:

 • Foreningen mot stoff Innherred – Torill Elverum/ Karin Rekve
 • Psykisk helse og oppfølgingstjenesten v/ Torhild Grevskott
 • SLT-koordinator Kristin Roe (avsluttet arbeidsforholdet i kommunen og gruppa 28.05.09)
 • Barne og Familietjenesten v/ Guri S Røstad
 • Kulturenheten v/ Odd Håpnes
 • Lensmannen i Levanger v/ Rune Reinsborg
 • Brukerrepresentant Roy Skognes


Første møte i arbeidsgruppa ble avholdt den 28.05.09.

Det er avholdt 3 møter i prosjektgruppen etter dette.

Prosjektgruppen må for å kunne besvare mandatet arbeide med flere prosblemstillinger:

 1. Skaffe en oversikt over russituasjonen i Levanger kommune.
 2. Skaffe en oversikt over eksisterende tiltak på rusfeltet i kommunen (forebygging – rehabilitering – skadereduksjon)
 3. Trekke ut hovedutfordringene – ut fra hva en har og hvordan situasjonen er
 4. Beskrive behov for tiltak som kommunen ikke har i dag
 5. Prioritere evnt. nye tiltak i planperioden, og lage en videre plan for disse tiltakene (inkl kostnadsanalyse)
 6. Gå gjennom andre aktuelle problemstillinger for Ruspolitisk Handlingsplan, herunder alkoholpolitikken i kommunen.

Det ble gjennomført Fagdag Rus i Levanger den 01.09.09, hvor prosjektet søkte svar på punkt 1-4 ovenfor. Det gav en god status og en oversikt over hva som gjøres i dag, og også hva de ulike kommunale deltjenestene og de aktuelle samarbeidspartnerne ser som særlige utfordringer.

En fikk på fagdagen også gode diskusjoner over hva kommunen har behov for, som i dag ikke er etablert av tiltak. Konklusjonen fra fagdagen er at en slik dag arrangert av kommunen er meget nyttig for fagpersoner fra ulike fagmiljø og ulike deltjenester for å få kjennskap og kunnskap til andres bidrag, samt å diskutere ulike sider ved feltet. Det er et ønske om at dette blir et årlig satsing uavhengig av rulleringen av Ruspolitisk Handlingsplan.

Prosjektet har meldt tilbake at prosjektet ikke fikk svar på hvordan russituasjonen i Levanger er. Kartlegging av rusproblematikk gjøres i alt for liten grad, og det er ikke systemer som sikrer dette godt nok i dag. Dette er et nasjonalt fenomen.

Levanger kommune er imidlertid med i et prosjekt hvor intensjonen er å skape et registreringssystem på dette området. I påvente av dette, så har prosjektgruppen besluttet at det er behov for en manuell innhenting av viktige og sentrale opplysninger.

Barnehager, skoler, BaFa, NAV, Pleie og Omsorg og Helse og Rehab er derfor utfordret om å sende inn data fra sine tjenester, med frist 1. oktober 2009. Videre vil Ruskartleggings-undersøkelsen for 7 - 10 kl. bli lagt til grunn, samt at en forsøker å innhente data fra Hunt og UngHunt.

Prosjektgruppen må i sitt arbeide lage utkast til flere mulige tiltakskjeder, med utgangspunkt i livslinjen. Det vil si at prosjektet skal ha en helhet i tiltakene fra graviditet til eldre, samtidig som at prosjektet må foreslå en helhetlig tiltakskjede innenfor de ulike stadiene. Det bør være gode forebyggende tiltak rettet mot alle gravide, det bør være gode forebyggende tiltak rettet mot risikoutsatte gravide, og det bør være gode tiltak for gravide som har rusproblemer. Det samme gjelder for familier med barn i alderen 0-18 år. Videre så må prosjektet foreslå en helhet i tiltakene rettet mot unge rusmisbrukere i tidlig fase, til rusmisbrukere i rehabilitering, og til mennesker med langvarig rusproblematikk, hvor målet er skadereduksjon og livskvalitet.

Dette vil gjelde tiltak som egnet bolig, bo-oppfølging, økonomi, aktivitet og sysselsetting, fritid, psykisk helse, rusmestring, koordinering og samhandling.

Prosjektgruppen vil måtte arbeide videre med å belyse dagens mangler i tiltakskjeden.

Videre utrede nye tiltak som skal settes i gang i planperioden.

Det er et mål at det skal være en sammenheng mellom de ulike fagplanene i kommunen, så som plan for psykisk helse, boligsosial handlingsplan, helhetlige oppvekstplaner og pleie og omsorgsplanen. De nye tiltakene må også innarbeides i kommunens økonomiplan. Det statlige finansieringssystemet på området bygger på kommunal prosjektaktivitet. Dette fører ikke til stabilitet, men fokus på oppstart og nedlegging. Dette er en uheldig og lite ønskelig håndtering av feltet.  

Revideringen av Ruspolitisk Handlingsplanen utfordrer også de politiske besultningstakerne. Ønskes det restriktiv skjenkepolitikk, eller ønskes det flest mulig kontroller? Hvordan skal dette følges opp lokalt ?

Prosjektgruppen har gitt uttrykk for et ønske om en dialog med de politiske partiene i sitt arbeide. Dette for å motta signaler og sikre en politisk forankring av arbeidet. Prosjektleder har også lagt fram en gjennomgang av utfordringsbilde for rusfeltet i Driftskomiteen tidligere.

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at prosjektgruppen utfører det arbeidet som den er bedt om, og at arbeidet med å fremme en ny Ruspolitisk Handlingsplan er godt i gang. Prosjektleder har meldt til kommunalsjef helse som prosjektansvarlig for prosjektet at arbeidet vil ta lenger tid enn forutsatt. 

Rådmannen mener at prosjektet sitt ønske om en dialog videre med politikerne for å få signaler bør sikres gjennom at f eks partigruppene inviterer prosjektleder til dialogmøte.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.10.2009 10:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051