Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.10.09 sak 20/09 - Samarbeidsutvalget for distrikt Sentrum/Ytterøy LBAS - suppleringsvalg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2009/6675 - /033
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Levanger formannskap 12.08.09 70/09
Driftskomiteen 07.10.09 20/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som ny politisk vararepresentant til samarbeidsutvalget for Levanger bo- og aktivitetssenter velges: ______________

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Formannskapets sak 70/09

Søknad om fritak fra politiske verv fra Bjørn Steinar Holten PDF

Kommuneloven §§ 16 og 15

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I formannskapets møte 12. august 2009, sak 70/09, ble Bjørn Steinar Holten fritatt fra sine politiske verv. Holten har også innehatt verv som vararepresentant til samarbeidsutvalget for Levanger bo- og aktivitetssenter. Dette valget ble foretatt av driftskomiteen 16.01.2008. Det ble ikke foretatt suppleringsvalg på dette i formannskapets møte.

Vurdering:

Det må velges ny politisk vararepresentant til samarbeidsutvalget for Levanger bo- og aktivitetssenter.

Rød skillelinje 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.08.2009

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til skatteutvalget velges: Odd-Einar Langø

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Bjørn Steinar Holten innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Som nytt medlem til skatteutvalget velges: Odd-Einar Langø 

Rød skillelinje

Rådmannens forslag til vedtak:

Bjørn Steinar Holten innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Som nytt medlem til skatteutvalget velges: ______________

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Søknad om fritak fra politiske verv fra Bjørn Steinar Holten.

Kommuneloven §§ 16 og 15.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Bjørn Steinar Holten, datert 29.07.09 PDF

Saksopplysninger:

Bjørn Steinar Holten søker i brev datert 29. juli d.å. om fritak fra sine politiske verv. Dette grunnet at han vil oppholde seg mye av året i Hellas, av helsemessige årsaker.

Holten har følgende verv:            

- varamedlem Levanger kommunestyre

- varamedlem driftskomiteen

- medlem skatteutvalget

Spørsmål om fritak fra kommunale verv er behandlet i kommunelovens §15.  2. ledd lyder:

”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».

Samme lov sier følgende om opprykk og nyvalg:
§ 16, 2. ledd: ” Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.”

§ 16, 3. ledd: ” Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”

§ 16, 5. ledd: ” Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”

§ 16, 6. ledd: ” Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”

Vurdering:

Ved å være borte fra kommunen så lange perioder som dette innebærer, fyller Bjørn Steinar Holten etter rådmannens skjønn kriteriene for å få innvilget fritak fra politiske verv. Rådmannen vil tilrå at søknaden om fritak innvilges.

Varamedlemslisten til kommunestyret er ikke mulig å supplere uten nytt valgoppgjør.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til driftskomiteen. Gjenstående varamedlemmer vil være:

Øyen, Solgun, FRP, Varamedlem 1 
Aalberg, Hans, FRP, Varamedlem 2

Det må velges nytt medlem til skatteutvalget.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 11.02.2010 14:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051