Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 07.10.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 07.10.2009

Sakliste som PDF  -  protokoll i PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 18/09 Referatsaker utredning vedtak
PS 19/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 20/09 Samarbeidsutvalget for distrikt Sentrum/Ytterøy LBAS - suppleringsvalg utredning vedtak
PS 21/09 Kulturpris/Ildsjelpris 2009. Oppjustering av prisbeløp utredning vedtak
PS 22/09 Status - arbeidet med revidering av Ruspolitisk Handlingsplan og sammenhengende tiltakskjede utredning vedtak
PS 23/09 Rustiltak 2009 - innvilget støtte av Fylkesmannen utredning vedtak
PS 24/09 Oppstart av prosjekt for Felles helse - mål om bedre opplæring og bedre utnytting av dagens IKT verktøy - Profil - Iplos - Sampro utredning vedtak
PS 25/09 Status - dag/aktivitetstilbudene ved PO etter vesentlig økte egenandeler for budsjettåret 2009 utredning vedtak
PS 26/09 Status - utredning - sak om endring av tidligere vedtak om vederlag ved institusjonsopphold i Levanger kommune utredning vedtak
PS 27/09 Etablert prosjekt - endret driftsform for meierigården Legesenter og Levanger Legesenter pr 01.01.2011 utredning vedtak
PS 28/09 Oppnevning av 2 politikere til lokal styringsgruppe for kompetanseutviklingsprogrammet ” ”Boligsosialt arbeid og planlegging” og rulleringen av ”Boligsosial Handlingsplan” -

vedtak

FO 02/09 Spørsmål fra Kristin Aas (DNA) -  angående  pc-ordning for skoleelever tekst beh.
FO 03/09 Spørsmål fra Anne Grete Krogstad (DNA) - alternativt tilbud i opplæringen for de av elevene som ville ha nytte av en mer praktisk rettet skolegang tekst beh.

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. 

 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x Britt Tønne Haugan
Lewi Brevik krf varamedlem 3 dna/sp/krf x Anne Grete Krogstad

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Øystein Sende kommunalsjef
Reidun Johansen konsulent


Orienteringer:

 • Utbyggingen av Skogn bu, status v/enhetsleder John Grønli
 • Kommunedelplan oppvekst, status v/rådgiver Lillian Flatgaard
 • Skolebruksplanen v/prosjektleder Øystein Lunnan
 • Barnehage. Orientering om kompetanseplan og opptaket høsten 2009 v/fagansvarlig barnehage Hartvik Eliasson
 • Kompetanseutviklingsplanen for skole, endringer v/kommunalsjef Trude Nøst
 • Orientering om diverse tilsyn v/kommunalsjef Trude Nøst
 • Tilsyn og klagesaker ved Felles helse v/kommunalsjef Øystein Sende
 • Påstand om kritikkverdige forhold ved Skogn helsetun, fra sykepleierne ved Skogn helsetun  v/kommunalsjef Øystein Sende
 • Kultur og helse – arbeidet med å etablere Senter for kultur og helse i Levanger v/kommunalsjef Øystein Sende

  

Spørsmål:

Spørsmål fra Kristin Aas (DNA) - angående pc-ordning for skoleelever
Lederen besvarte spørsmålet.

Kristin Aas (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag:
”Kommunen må kunne gi et fullgodt tilbud til elevene som får HMS-maskin innenfor det beløpet som elevene får fra hjelpemiddelsentralen. Elever som trenger egen PC for å gjennomføre skoleløpet, skal ikke trenge å betale noen egenandel for sin HMS-maskin.”

Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt.

Spørsmål fra Anne Grete Krogstad (DNA) - alternativt tilbud i opplæringen for de av elevene som ville ha nytte av en mer praktisk rettet skolegang.
Kommunalsjef Trude Nøst besvarte spørsmålet.  Til toppen av siden

 
 

 

PS 18/09 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Referat sakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.  Til toppen av siden 

 

 

PS 19/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Heidi Flaten og Mia Therese Silkoset velges til å underskrive protokollen.

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Heidi Flaten og Mia Therese Silkoset velges til å underskrive protokollen.  Til toppen av siden

 

 

PS 20/09 Samarbeidsutvalget for distrikt Sentrum/Ytterøy LBAS - suppleringsvalg

Rådmannens forslag til vedtak:

Som ny politisk vararepresentant til samarbeidsutvalget for Levanger bo- og aktivitetssenter velges: ______________

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Mia Therese Silkoset, FRP, fremmet følgende forslag:

”Som ny politisk vararepresentant til samarbeidsutvalget for Levanger bo- og aktivitetssenter velges: Odd-Einar Langø

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Som ny politisk vararepresentant til samarbeidsutvalget for Levanger bo- og aktivitetssenter velges: Odd-Einar Langø  Til toppen av siden

 


 
PS 21/09 Kulturpris/Ildsjelpris 2009. Oppjustering av prisbeløp

Rådmannens forslag til vedtak:

Prisbeløpet i tilknytning til kommunens kulturpris økes til kr. 10.000,- og prisbeløpet i tilknytning til kommunens ildsjelpris økes til kr. 5.000,-

Kulturstipendet beholdes uendret på kr. 5.000,-

Endringene iverksettes fra og med prisutdelingene 2009.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Prisbeløpet i tilknytning til kommunens kulturpris økes til kr. 10.000,- og prisbeløpet i tilknytning til kommunens ildsjelpris økes til kr. 5.000,-

Kulturstipendet beholdes uendret på kr. 5.000,-

Endringene iverksettes fra og med prisutdelingene 2009.  Til toppen av siden

 

 

PS 22/09 Status - arbeidet med revidering av Ruspolitisk Handlingsplan og sammenhengende tiltakskjede

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om status med revidering av Ruspolitisk Handlingsplan, til orientering.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om status med revidering av Ruspolitisk Handlingsplan, til orientering.  Til toppen av siden 

 

 

PS 23/09 Rustiltak 2009 - innvilget støtte av Fylkesmannen

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens informasjon om de rustiltak som har fått Fylkesmannens støtte for året 2009, tas til orientering.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Rådmannens informasjon om de rustiltak som har fått Fylkesmannens støtte for året 2009, tas til orientering.  Til toppen av siden

 

 

PS 24/09 Oppstart av prosjekt for Felles helse - mål om bedre opplæring og bedre utnytting av dagens IKT verktøy - Profil - Iplos - Sampro

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om igangsatt prosjekt for bedre opplæring og utnyttelse av IKT verktøy for helseområdet, til orientering.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om igangsatt prosjekt for bedre opplæring og utnyttelse av IKT verktøy for helseområdet, til orientering.  Til toppen av siden

 

 

PS 25/09 Status - dag/aktivitetstilbudene ved PO etter vesentlig økte egenandeler for budsjettåret 2009

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen vedtar å ta rådmannens informasjon om status vedrørende bruken av dag/aktivitetstilbudene ved PO så langt i 2009, til orientering.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Driftskomiteen vedtar å ta rådmannens informasjon om status vedrørende bruken av dag/aktivitetstilbudene ved PO så langt i 2009, til orientering.  Til toppen av siden

 

 

PS 26/09 Status - utredning - sak om endring av tidligere vedtak om vederlag ved institusjonsopphold i Levanger kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om arbeidet med forslag til nye retningslinjer for vederlagsbetaling i institusjon, til orientering.
 2. Driftskomiteen forutsetter at rådmannen kommer tilbake til Driftskomiteen med et endelig forslag til nye retningslinjer for vederlagsbetaling i institusjon så raskt som saken tillater, og at nye retningslinjer er avklart med Fylkesmannen i forkant før de legges fram til endelig behandling.


Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om arbeidet med forslag til nye retningslinjer for vederlagsbetaling i institusjon, til orientering.
 2. Driftskomiteen forutsetter at rådmannen kommer tilbake til Driftskomiteen med et endelig forslag til nye retningslinjer for vederlagsbetaling i institusjon så raskt som saken tillater, og at nye retningslinjer er avklart med Fylkesmannen i forkant før de legges fram til endelig behandling.  Til toppen av siden

 

 


PS 27/09 Etablert prosjekt - endret driftsform for meierigården Legesenter og Levanger Legesenter pr 01.01.2011

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om etablert prosjekt for endret driftsform for Meierigården Legesenter og Levanger Legesenter, til orientering.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Driftskomiteen tar rådmannens informasjon om etablert prosjekt for endret driftsform for Meierigården Legesenter og Levanger Legesenter, til orientering.  Til toppen av siden

 

PS 28/09 Oppnevning av 2 politikere til lokal styringsgruppe for kompetanseutviklingsprogrammet ” ”Boligsosialt arbeid og planlegging” og rulleringen av ”Boligsosial Handlingsplan”

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomiteen oppnevner følgende 2 politikere som deltakere i lokal styringsgruppe for kompetanseutviklingsprogrammet ”Boligsosialt arbeid og planlegging”, og med rullering av ”Boligsosial Handlingsplan”

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 07.10.2009

Forslag i møte:

Vegard Riseth Granaune og Lewi Brevik oppnevnes som deltakere i lokal styringsgruppe for kompetanseutviklingsprogrammet ”Boligsosialt arbeid og planlegging”, og med rullering av ”Boligsosial Handlingsplan”

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Vegard Riseth Granaune og Lewi Brevik oppnevnes som deltakere i lokal styringsgruppe for kompetanseutviklingsprogrammet ”Boligsosialt arbeid og planlegging”, og med rullering av ”Boligsosial Handlingsplan”  Til toppen av siden  

Publisert: 22.04.2009 12:43 Sist endret: 14.01.2010 09:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051