Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 06.05.09 - sak 15/10 - Mål og organisering av museumsvirksomheten i Levanger - Forprosjekt

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort 
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref.: 2008/5745 - /C56
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang

Saksgang

Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 06.05.09 15/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1.        Forslag til mandat og skisse til organisering av forprosjektet for Mål og organisering av museumsvirksomheten i Levanger legges til grunn for prosjektarbeidet.

2.        Prosjektet utføres iht. den vedtatte ProsjektLederProsess-metodikk – PLP med de roller/ansvar og dokumentasjonskrav som følger av denne.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedtak i Driftskomiteen 25.05.08, saksnr. 25/08.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sluttrapport forstudie – Museumsarbeidet i Levanger kommune – Innhold, samhandling og organisering av 31. mars 2008.

Saksopplysninger:

Driftskomiteen fattet i møte 25.05.08, sak nr. 25/08 følgende vedtak:

1. Sluttrapport for forstudiet Museumsarbeidet i Levanger kommune – Innhold, samhandling og organisering tas til etterretning.

2. Forstudiet videreføres i et forprosjekt. Forprosjektet skal bl.a. avklare følgende forhold:

Ny museumsordning som klargjør kommunens rolle og ivaretar frivillige arbeid, samordning, kompetanseutvikling og ressursfordeling.
Vurdere hva Levanger kommune bør ha av museumsvirksomhet i de ulike konsoliderte museene i Nord-Trøndelag.
Synliggjøre framtidig satsning på museumsfeltet i Levanger, i hvilken grad nye områder skal løftes sterkere fram - også som del av den konsoliderte virksomheten.
Kommunens rolle og synliggjøring av målet for sin museumspolitikk.
Levanger som vertskommune for Falstadsenteret og dens rolle.
Hvordan et samarbeid mellom museene og kommunen kan organiseres.
3. Det legges fram en egen sak høsten 2008 med forslag til mandat og organisering av forprosjektet.

4. Driftskomiteen er styringsgruppe for forprosjektet.

5. Som deltakere i gruppa som utarbeider mandat og forslag til organisering av forprosjektet velges: Per Anker Johansen, Asbjørn Brustad og Heidi Flaten.

MANDAT:

Rådmannen har drøftet mandatet med de utnevnte komitémedlemmer. Rådmannen har med bakgrunn i tilbakemelding fra gruppen, utformet et mandat iht. ProsjektLederProsessen-metodikken (PLP):

1.       Lag en prosjektplan som viser hvordan oppgaven skal løses. Prosjektplanen skal være godkjent av prosjektansvarlig PA innen 1. juni 2009.

2.       Med bakgrunn i den foreliggende forstudie skal prosjektet komme med forslag til mål og satsningsområder for museumsvirksomheten i kommunen. Mål og satsningsområdene skal drøftes opp mot ambisjonsnivå - kommunalt, regionalt, nasjonalt.

3.       Prosjektet skal klargjøre kommunens ansvar og roller i museumsvirksomheten og samtidig ivareta og utvikle videre den frivillige innsatsen museumsarbeidet.

4.       Innenfor det foreslåtte satsningsområdene skal kompetansebehovet klargjøres. Prosjektet skal vurdere hvordan dette kompetansebehovet skal dekkes.

5.       Prosjektet skal avklare hvordan de konsoliderte museene/museet kan dekke de kompetansebehov som er avdekket mht. museumsvirksomheten i kommunen innenfor de rammeoverføringer kommunen i dag bidrar med, og hvordan eventuelle økte overføringer kan styrke kompetansebehovet/type kompetanse. Prosjektet skal prioritere hvilke kompetanse som skal prioriteres ut fra kommunens behov.

6.       Prosjektet skal komme med et forslag til organisering av museumsvirksomheten i kommunen og hvordan denne/deler av denne kan organiseres og knyttes opp mot de konsoliderte musene/museet.

7.       Prosjektet skal komme med forslag til rammer for kommunalt tilskudd til museumsarbeidet i kommunen og bruken av disse.

8.       Prosjektets forslag til mål, satsingsområder, kommunens ansvar og rolle og organisering av museumsvirksomheten leveres i en egen fagrapport. Egen sluttrapport som omhandler gjennomføringen av prosjektet med erfaringer, måloppnåelse – administrativ rapport skal i tillegg leveres. Frist for endelige prosjektrapporter 01.11.2009.

ORGANISERING:

Med bl.a. bakgrunn i Driftskomiteens vedtak vil rådmannen foreslå følgende skisse til organisering av prosjektet:

Skisse til organisering av prosjektet

Prosjektet kjøres iht. den vedtatte PLP-metodikken. Se sak 81/08 i kommunestyrets møte 19.11.08 – Organisering av prosjektarbeid. Her er roller og ansvar i prosjektarbeid som skal gjennomføres i kommunen, nærmere beskrevet.

UTFORDRINGER

Både i det vedtatte forstudiet og i Strategisk Kulturplan er kommunens utfordringer innenfor museumsarbeidet tatt opp. I forstudiet er følgende forhold tatt opp:

  • Utforme og vedta mål for museumsarbeidet i kommunen
  • Sørge for/bidra til at kulturarven blir tatt vare på og at kunnskap knyttet til denne blir formidlet.
  • Sørge for/bidra til at de ubemannete museene (ikke-konsoliderte) får tilført ressurser og museumsfaglig bistand gjennom konsolideringen, evt. gjennom andre kanaler. Utvikle/etablere en organisasjon som ivaretar disse behovene.
  • Få størst mulig effekt utav de midler som overføres til museumssektoren.
  • Utvikle samarbeid med de enkelte museene om konkrete prosjektet med hensyn til sikring, bevaring, formidling og opplevelse.
  • Nærere samarbeid kulturvernarbeidet og museene.

I Strategisk kulturplanen er utfordringene satt inn i en større sammenheng:

1.       Synliggjøre/formidle historien/kulturminnene gjennom en enhetlig profilering, og derigjennom øke bevisstheten om Levangers identitet. Ei arbeidsgruppe bestående av representanter for Levanger kommune, Bymuseet, Levanger historielag og Estetikkutvalget i Levanger har utarbeidet forslag til standardisering av informasjonstavler/-skilt og merking av kulturminner. Bymuseet har besluttet å benytte et spesielt skilt på sine bygninger etter et konsept utviklet av Oslo bys Vel.

2.       Styrke samarbeid mellom kulturvern og næringsliv. Forsterke attraksjonsutvikling med vekt på Levanger sentrum. Utfordringen her ligger i å etablere et samarbeid mellom næringslivet, Bymuseet i Levanger og Levanger kommune og eventuelt andre for å profilere og gjøre byen mer attraktiv både for tilreisende og beboerne.

3.       Styrke Levanger som nasjonal trehusby, og legge vekt på byggeskikk, estetikk og opplevelse i framtidig byutvikling. Trehusarkitekturen i Levanger se spesiell, både gatestrukturen og selve bygningene er av interesse. Her ligger store oppgaver og et stort ansvar både for Levanger kommune og Bymuseet i Levanger. I denne sammenheng er trolig Plan og bygningsloven et viktigere redskap enn Kulturminneloven.

4.       Styrke samarbeidet med Falstadsentret. Starte dialog med Falstadsenteret med tanke på å forsterke samarbeidet  - med utgangspunkt i deres fagkompetanse på området krigens fangehistorie, kulturarv, eringdringshistorie og menneskerettigheter.

5.       Hindre at kommunens kulturminner skades eller ødelegges. På landsbasis forsvinner et betydelig antall kulturminner hvert år, det er neppe grunn til å tro at situasjonen i Levanger er særlig bedre. Mange forhold truer kulturminnene som f.eks.: Næringsutbygging, hytte-/boligbygging, skog-/landbruk, veibygging, brann/forurensning ukritisk rehabilitering, mangel på kunnskap/kjennskap.

6.       Øke kunnskapen om kulturminner/tilgang til registre og arkiver/registreringer. Å spre kunnskap om kulturminner er en av museenes hovedoppgaver. Mange metoder kan benyttes fra publikasjoner til utstillinger og nettbasert formidling.

7.       Sørge for at kulturminnene/kulturvern får en større plass i kommunal planlegging. Her ligger store utfordringer i å få kulturminnevernet bedre integrert i kommuneplanen, både i samfunnsdelen og ikke minst arealdelen. Dette må tas opp i forbindelse med det pågående kommuneplanarbeidet

8.       Bedre samordning og samarbeid mellom ulike aktører, mer formalisert samarbeid mellom kommunen og det frivillige kulturvernet. Man kunne for eksempel tenke seg et forum hvor Levanger kommune, alle museer og kulturvernforeninger i kommunen kunne møtet for å drøfte spørsmål knyttet til museumsdrift og kulturvern

9.       Styrke Levanger Museums funksjon som regionalt senter for fotobevaring Vil denne utfordring bedre kunne møtes hvis Levanger museum ble konsolidert i det nye fylkesmuseet for kunst som er under etablering?

Dette er utfordringer som ligger som bakgrunn for de anbefalinger forstudiet kom med og som også vil være viktig føringer i det arbeid som skal gjøres i dette forprosjekt.

Vurdering:

MANDAT

Som tidligere nevnt, bygger forslag til mandat på et møte med de utpekte repr. fra driftskomiteen og den tilbakemelding som disse kom med. Forslaget er bearbeidet for å tilpasses det vanlige opplegg vi har valgt ved bruk av PLP-metodikken. Rådmannen tror at det foreslåtte mandat vil kunne gi et godt grunnlag for arbeidet i prosjektet og på sikt få en målrettet og effektiv organisering av vårt museumsarbeid i kommunen. Det er viktig at en i denne sammenheng får avklart hvordan våre museumsvirksomhet kan organiseres og fungere opp mot SNK. Det er også i denne sammenheng et behov for å styrke samarbeidet med Falstadsenteret opp mot både deres område og ikke minst den kompetanse de besitter.

Av mandatet framgår det en del frister med en endelig frist for arbeidet 01.11.2009. Ved utarbeidelse av prosjektplan og oppsett av milepæler i denne, må kanskje denne fristen vurderes nærmere ut fra arbeidets omfang. Slike forhold skal avklares med prosjektansvarlig - PA etter diskusjon i styringsgruppa – SG.

Rådmannen vil her foreslå at vi følger PLP-metodikkens anbefaling om at fagrapport og administrativ rapport blir to sluttrapporter, jfr. mandatets pkt. 8.

ORGANISERING

Forslag til organisering av prosjektet følger opp driftskomiteens vedtak og følger stort sett de roller og ansvar som følger av den vedtatte PLP-mertodikk. Styringsgruppa – SG må imidlertid være oppmerksom på sin rolle som PG – denne er ikke vedtak på konklusjoner Prosjektleder (PL)/Prosjektgruppa/PG kommer fram til. I denne sammenheng skal DK som SG være PAs støttespiller og rådgiver – framdrift, ressurser, råd i problemstillinger PA ønsker å ta opp, etc. Den administrative ledelsen burde helst ha vært representert i denne gruppen bl.a. med bakgrunn i at nødvendige ressurser blir stilt til rådighet for prosjektet. Her må dette løses gjennom PA.

Organiseringen viser ikke detaljert sammensetning av Prosjektgruppa- PG og Referansegruppa – RG. Deltakerne i PG skal utføre et aktivt arbeid i prosjektet. Deltakerne må derfor villig til å nedlegge vesentlig tid i prosjektarbeidet. I forhold til museene må en derfor gå en runde for å diskutere en slik aktiv deltakelse. Alternativet her vil være deltakelse i RG som vil beslaglegge langt mindre ressurser.

 

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 20.05.2009 14:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051