Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 04.11.09

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Dato: 04.11.2009, kl. 14:00-15:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 29/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 30/09 NOU 2009:18; Rett til læring utredning vedtak
PS 31/09 Skolebruksplan 2010-2014 utredning vedtak
PS 32/09 Museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune - Høring utredning vedtak

 


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf - forfall
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Mia Therese Silkoset frp medlem frp - forfall
Ragnhild Skjerve sv medlem sv x
Asbjørn Brustad sp varamedlem 1 dna/sp/krf x Britt Tønne Haugan
Hans Aalberg frp varamedlem 2 frp x Mia Therese Silkoset

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Hans Jakob Krabseth fagansvarlig skole
Øystein Lunnan prosjektleder skolebruksplan

 

Merknader:

Vegard Granaune (DNA) tiltrådte møtet etter behandling av sak 30/09.    Til toppen av siden

 

PS 29/09 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.11.2009

Forslag i møte:
Kristin Aas og Ole Jørstad velges til å underskrive protokollen.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Kristin Aas og Ole Jørstad velges til å underskrive protokollen.    Til toppen av siden

 

PS 30/09 NOU 2009:18; Rett til læring

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.11.2009

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Tidlig innsats og forebygging:
Levanger kommune er enig med utvalget i at tidlig innsats og forebygging er viktig for å snu trenden med økende spesialundervisning særlig oppover i klassetrinnene. Om enkeltforslag vil en nevne følgende:

 • Intensjonen med å innføre en pliktig språkkartlegging for 3, 4, og 5 åringer støttes. Dette representerer en vesentlig forbedring i forhold til dagens praksis fordi språk er det viktigste verktøy for utvikling og læring.
 • Læringsboka: Dette forslaget må utredes mer. Forslaget må ses i sammenheng med forslaget om reduksjon av dokumentasjons- og rapporteringsplikten. Læringsboka framstår som et universelt tiltak, som dermed kan tjene til tidlig identifisering av behov for tilrettelegging, samtidig som at den kan innrettes slik at den dokumenterer mestring, altså læringsutbytte.
 • Forslaget om at det jobbes kontinuerlig med avbyråkratisering for å frigjøre ressurser til gjennom å begrense dokumentasjons- og rapporteringsarbeidet støttes.
 • Levanger kommune er enig i at det trengs en tydeliggjøringen av skole- og barnehageeiers plikt til å følge barnets utvikling kontinuerlig og systematisk.
 • Levanger kommune støter at det opprettes en ressursbank med varierte verktøy til støtte for skoler og barnehager


Rett til ekstra tilrettelegning i opplæringa:

 • Levanger kommune støtter at retten til spesialundervisning erstattes av en rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen. Retten utløses som i dag når eleven ikke har tilfredsstillende læringsutbytte.
 • Dersom det er klart hvilken tilrettelegging det er behov for og skole, foresatte og PP-tjenesten er enige om tiltakene, foreslår utvalget at vedtak om ekstra tilrettelegging i opplæringen kan fattes uten sakkyndig vurdering. Levanger kommune støtter dette forslaget. 


Tilpassede og fleksible opplæringsløp. 
Hovedhensikten med dette kapitlet er å gjøre grunnopplæringen mer tilpasningsdyktig og fleksibel. Det mener utvalget kan skje bla. ved at læreplanverket for Kunnskapsløftet tydeliggjøres og forbedres. Levanger kommune støtter her utvalgets vurderinger.

PP-tjenesten og Statped tettere på.

 • Levanger kommune støtter utvalgets forslag om at PP-tjenesten i framtiden skal være tettere på barnehage og skole. En er også enig i at det vil kunne føre til en bedre utnyttelse av de knappe ressurser som er til disposisjon.
 • Videre støtter en utvalgets forslag om at støtteapparatet må organiseres slik at det må være en klar oppgavefordeling mellom de ulike tilbyderne. Dersom det fjernes spisskompetanse på statlige sentra, må det sikres at denne kompetansen finnes lokalt.
 • Alle de fire nyoppretta kompetansesentra må ha breddekompetanse og kunne betjene sitt nærområde på alle fagområder.


Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Levanger kommune støtter utvalget når det sier at for å få bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov er det nødvendig med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å utnytte den gevinst som ligger i samhandling. En utvikling mot bedre samarbeid vil også gi en større sammenheng i tilbudet for den enkelte elev.

Økt kompetanse på alle nivåer.
Levanger kommune er enig i at den allmenne kvalifiseringen i relevante grunnutdanninger må styrkes ut fra behovet for kompetanse knyttet til ekstra tilrettelegging i opplæringen. Det er viktig at kompetansen nærest eleven økes slik at også kompetansen kommer ”tett på” der elevene er. Det er også positivt at etter- og utdanninga styrkes, men det er i dag for dårlige ordninger mht frikjøp ved etter- og videreutdanning. Staten må være tydelig på at når mann prioriterer tiltaksområder, så må de følges opp økonomisk.    Til toppen av siden

 

PS 31/09 Skolebruksplan 2010-2014

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.11.2009

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyrets vedtak om skolestruktur under økonomiplanbehandlingen 21.10.09 (sak 55/09) står fast. Den delen av høringsdokumentet som omhandler forslag til ulike strukturtiltak sendes likevel med på høringsrunden. Opplysningene her vil være nyttig oppdatering av tilgjengelige data framover – sammenholdt med elevstallutviklingen slik den er skissert av SSB.

Driftskomiteen forholder seg til denne investeringsrekkefølgen innen oppvekst:

Nesset u-skole Mule skole     Ytterøy

Med disse kommentarene sendes forslag til skolebruksplan 2010-2014 ut på høring med høringsfrist 20.01.2010.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:
- Fjerne vedlegg 3, 4 og 5 til rådmannens saksframlegg.
- Fjerne kapitler om skolestruktur (kap 7 og 8) i skolebruksplanen.
Begrunnelse: For å hindre unødig usikkerhet blant innbyggerne.

Avstemning:
Aalbergs endringsforslag avvist med 6 mot 4 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak fikk ingen stemmer.
Johansens forslag til vedtak fikk 6 stemmer og er dermed vedtatt.

VEDTAK:
Kommunestyrets vedtak om skolestruktur under økonomiplanbehandlingen 21.10.09 (sak 55/09) står fast. Den delen av høringsdokumentet som omhandler forslag til ulike strukturtiltak sendes likevel med på høringsrunden. Opplysningene her vil være nyttig oppdatering av tilgjengelige data framover – sammenholdt med elevstallutviklingen slik den er skissert av SSB.

Driftskomiteen forholder seg til denne investeringsrekkefølgen innen oppvekst:

Nesset u-skole Mule skole     Ytterøy

Med disse kommentarene sendes forslag til skolebruksplan 2010-2014 ut på høring med høringsfrist 20.01.2010.    Til toppen av siden

 

PS 32/09 Museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune - Høring

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.11.2009

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende tillegg og endringsforslag:
Tillegg til strekpunkt 3:
Konsolideringsprosessen har hittil ikke nådd målet om faglig styrking som skulle skje gjennom felles administrative – økonomiske -, personal- og fagsystem slik det vurderes fra Levanger.

Nytt strekpunkt 4:
Fotosamlingene som eies av Levanger museum bør prioriteres og utvikles slik at Levanger framstår som fotohovedstaden innenfor den konsoliderte museumsorganisasjonen i N-T fylke.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg/endringsforslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune har følgende merknader til Museumsstrategisk plattform Nord-Trøndelag:

 • Det er svært positivt at Nord-Trøndelag fylkeskommune har satt i gang arbeidet med en museumsstrategisk plattform. Spesielt synes vi det er gledelig at fylkeskommunen har lagt så stor vekt på å inkludere ungdommen i museumsvirksomheten.
 • Det må være et balansert samarbeid mellom museene og reiselivsnæringen.
  Det er viktig at fylkeskommunen tilstreber en helhetlig museumspolitikk hvor ulike temaer og perioder gis muligheter til å framstå på egne premisser. Dette vil trolig bety at strategien omkring ”Olavs-arven” må endres til å inkludere andre tema. Kompetansen vil også måtte ivareta andre områder. Konsolideringsprosessen har hittil ikke nådd målet om faglig styrking som skulle skje gjennom felles administrative – økonomiske -, personal- og fagsystem slik det vurderes fra Levanger.
 • Fotosamlingene som eies av Levanger museum bør prioriteres og utvikles slik at Levanger framstår som fotohovedstaden innenfor den konsoliderte museumsorganisasjonen i N-T fylke.
 • Levanger kommune sluuter seg til de strategiske innsatsområdene  Det er viktig at ungdommen trekkes med i museumsarbeidet og gis medbestemmelse.
 • Museumsenhetene må kunne samarbeide og se N-T historie under ett, ikke bare være opptatt ett tema, område eller tidsepoke    Til toppen av siden
Publisert: 22.04.2009 12:43 Sist endret: 23.12.2009 15:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051