Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 04.05.11

Møtested: Levanger rådhus, rom 1119, Levanger Rådhus
Dato: 04.05.2011,
Tid: kl. 15:00-16:50

Sakliste som PDF - word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (5 meninger)
Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr Sak Utredning Vedtak
PS 6/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 7/11 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2010 utredning vedtak
PS 8/11 Kompetanseutviklingsplan for personalet i grunnskolen 2012 - 15. Levanger kommune utredning vedtak
PS 9/11 Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet utredning vedtak
PS 10/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken - Saken trukket i møtet, og vil komme opp i samkommunestyret fredag 10. juni 2011. Dette da friluftsloven er delegert til samkommunestyret. utredning trukket


Orienteringer:
Resultatene på nasjonale prøver og elevundersøkelsen v/fagansvarlig grunnskole Bjørg Tørresdal.

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 3 av 11. 

Oppmøte medlemmer Driftskomiteen
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Per Anker Johansen dna leder dna/sp/krf x
Britt Tønne Haugan krf nestleder dna/sp/krf - forfall
Ole Jørstad sp medlem dna/sp/krf x
Kristin Aas dna medlem dna/sp/krf x
Vegard Granaune dna medlem dna/sp/krf x
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf - forfall
Kjell Bullen dna medlem dna/sp/krf x
Einar Bangstad h medlem h/v x
Heidi Flaten v medlem h/v x
Odd Einar Langø frp medlem frp x
Ragnhild Skjerve sv medlem sv - forfall
Leif A. Eid dna varamedlem dna/sp/krf x Anne Grete Krogstad
Asbjørn Folkvord sv varamedlem sv x Ragnhild Skjerve
Lewi Brevik krf varamedlem dna/sp/krf Britt Tønne HauganFra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Trude Nøst kommunalsjef
Rita Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Bjørg Tørresdal grunnskolefagansvarlig
Tone Volden Rostad skolerådgiver
Odd Håpnes enhetsleder kultur

 

Orienteringer:
Resultatene på nasjonale prøver og elevundersøkelsen v/fagansvarlig grunnskole Bjørg Tørresdal.    Til toppen av siden

 

 

PS 6/11 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.05.2011

Forslag i møte:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ole Jørstad og Odd Einar Langø

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
For godkjenning/signering av protokoll velges: Ole Jørstad og Odd Einar Langø    Til toppen av siden


 

 

PS 7/11 Tilstandsrapport for Grunnskolen 2010

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.05.2011

Presentasjon PDF v/fagansvarlig grunnskole Bjørg Tørresdal.

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Tilstandsrapporten tas til etterretning og legges til grunn i videre arbeid.    Til toppen av siden


 

 

PS 8/11 Kompetanseutviklingsplan for personalet i grunnskolen 2012 - 15. Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.05.2011

Forslag i møte:
Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Driftskomiteen ber om at kompetansekrav med utgangspunkt i St.melding 22 (2010-2011) blir vurdert før endelig behandling av kompetanseplan.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Folkvords tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

Driftskomiteen ber om at kompetansekrav med utgangspunkt i St.melding 22 (2010-2011) blir vurdert før endelig behandling av kompetanseplan.    Til toppen av siden


 

 

PS 9/11 Museumsvirksomheten i Levanger - innhold, samhandling og organisering med utgangspunkt i forprosjektet

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.05.2011

Forslag i møte:
Per Anker Johansen (DNA) fremmet på vegne av KRF, SP og DNA følgende forslag:
Pkt. 1 – som rådmannens innstilling.
Pkt. 2 – som rådmannens innstilling.
Nytt pkt. 3:
A. Matrisemodellen som skissemessig er vist i rapporten fra prosjektet ”Museumsvirksomheten i Levanger” (figur 2 på side 20 i rapporten datert 29.09.10) og bifalt av alle aktuelle museumsorganisasjoner i kommunen 15.02.11, danner grunnlag for det videre arbeid med selve organisasjonsstrukturen.
B. Arbeidet drives som et eget prosjekt i regi av kulturkontor, og med representanter for de aktuelle samarbeidspartnere som prosjekt-deltakere. DK ønsker at denne prosessen avklarer Rinnleiret Museum sin plass i organisasjonen. Prosjektgruppas flertallsinnstilling legges til grunn for det videre arbeid i forhold til Kommunedelplan for Kultur og legges fram for DK til behandling.
C. Organisasjonsutviklingen innebærer også:

  • Dannelse av et organ ”Museene i Levanger”  MiL (lik rådmannens innst.)
  • Styret i MiL danner ”Levanger Museumsråd” som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. (lik rådmannens innst.)
  • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. (lik rådmannens innst.)


Pkt. 4 – som rådmannens innstilling.
Pkt. 5 – som rådmannens innstilling.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Johansens forslag til innstilling, pkt. 3, tiltrådt med 10 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag pkt. 3.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 4, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 5, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
1. Sluttrapporten for ”Museumsvirksomheten i Levanger - Innhold, samhandling og organisering - Forprosjekt 2009-2010”, tas til etterretning.
2. Kommunen anbefaler at det igangsettes en prosess med omdanning av Stiftelsen Levanger Museum til et rent fotomuseum – Nord-Trøndelag Fotomuseum, Levanger.
3. 
A. Matrisemodellen som skissemessig er vist i rapporten fra prosjektet ”Museumsvirksomheten i Levanger” (figur 2 på side 20 i rapporten datert 29.09.10) og bifalt av alle aktuelle museumsorganisasjoner i kommunen 15.02.11, danner grunnlag for det videre arbeid med selve organisasjonsstrukturen.
B. Arbeidet drives som et eget prosjekt i regi av kulturkontor, og med representanter for de aktuelle samarbeidspartnere som prosjekt-deltakere. DK ønsker at denne prosessen avklarer Rinnleiret Museum sin plass i organisasjonen. Prosjektgruppas flertallsinnstilling legges til grunn for det videre arbeid i forhold til Kommunedelplan for Kultur og legges fram for DK til behandling.
C. Organisasjonsutviklingen innebærer også:

  • Dannelse av et organ ”Museene i Levanger”  MiL (lik rådmannens innst.)
  • Styret i MiL danner ”Levanger Museumsråd” som blir et dialogorgan mellom museene og kommunen. (lik rådmannens innst.)
  • De ubemannede museene skal ha adgang til rådgivningstjenester fra SNK direkte og/eller fra de ansatte med arbeidssted Fotomuseet, Levanger. (lik rådmannens innst.)


4. Rådmannen anbefales at dagens praksis med frie midler til de ubemannede museene videreføres for å stimulere frivillig innsats og ivareta behovet for egenandeler ved søknader til ulike offentlige instanser.
5. Museumsplanarbeidet videreføres i utarbeidelsen av kommunedelplanen for Kultur med oppstart i 2011.    Til toppen av siden

 

 

PS 10/11 Oppføring av gjerde - 1719/350/3 Viken

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 04.05.2011

Saken trukket i møtet. (behandles i samkommunestyret 10. juni 2011)  Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 15:37 Sist endret: 10.06.2011 09:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051