Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.12.09 sak 40/09 - Spillemidler til idrettsanlegg - Rullering av handlingsprogram/prioritering av søknader

Arild E Pettersen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arild E Pettersen
Arkivref. 2009/9721
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Kommunestyret

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 02.12.09 40/09

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune vedtar følgende forslag til prioritering både mhp. rullering av handlingsprogrammet for idrettsanlegg og prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og  fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2009/-10.

Ordinære anlegg:

 1. Frol il – Ski-/skiskytteranlegg, idrettshus – Storlidalen (gjentatt)
  -------------------
 2. Levanger kommune – Trønderhallen, flerbrukshall – Røstad (fornyet)
 3. Levanger kommune – Trønderhallen, svømmeanlegg – Røstad (fornyet)
 4. Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy skole (fornyet)
 5. Levanger jeger- og fiskelag – Elgskytebane/ny standplass – Torsbustaden (fornyet)
 6. Levanger kommune – Idrettshall (liten) – Frol OS (fornyet)
 7. Nord-Trøndelag fylkeskommune – Idrettsgolv – Levangerhallen. (fornyet)
 8. Skogn il – kunstgressbane (fotball) – Remyra/Skogn (fornyet)
 9. Levanger Fritidspark – Lys tennisbaner – Moan (fornyet)
 10. Levanger jeger- og fiskelag – jaktskyting/rekruttbane – Torsbustaden (fornyet)
 11. Frol il. – O-kart – Nybrotta (fornyet).
 12. Innherred Motorsportsklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet).
 13. Il Aasguten – turstier – Åsenfjellet (fornyet).
  -------------------
 14. Il Sverre – kunstgress fotball – Leira (ny)
 15. Sportsklubben Nessegutten – ombygging grus til 7-bane kunstgress – Nesseguttbanen (ny) 
 16. Levanger fritidspark – nytt toppdekke friidrett – Moan (ny)
 17. Levanger jeger- og fiskelag – ny grav elgbane – Torsbustaden (ny)
 18. Ekne il – utskifting av armatur lysløype – Ekne (ny).


Nærmiljøanlegg:

 1. FAU Okkenhaug skole – Ballbinge – Okkenhaug (fornyet).
 2. Markabygda Montesorriskole – Ballbinge – Markabygda (fornyet).
 3. Innherred RC bilklubb - motorkrossbane – Torsbustaden (ny).


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Uttalelse fra Levanger Idrettsråd PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
18 søknader m/vedlegg

Saksopplysninger:
Generelt om spillemidler til idrettsanlegg.
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103, med endringer av 21. juni 2002 nr. 37.
Kgl res av 3. april 1987 – Om fordeling av overskuddet i Norsk Tipping A/S, bemyndiger Kulturdepartementet og fylkeskommunen til å administrere fordelingen av midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.
Søknadsprosedyrer, retningslinjer mm. fastsettes av departementet og meddeles fylkeskommuner og kommuner. Fylkeskommunen godkjenner/forkaster søknadene og fordeler støtten til den enkelte søker ut fra gitte retningslinjer og rammer.
Kommunenes - /fylkeskommunenes - /departementets oppgaver/saksgang.
Kommunenes oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Videre skal kommunen foreslå en prioritering av søknadene fra vedkommende kommune. Søknadene prioriteres i følgende to kategorier:

 • Nærmiljøanlegg
 • Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering)


Forslaget til kommunal prioritering skal behandles politisk. Den vedtatte prioriteringslisten samt søknadene med foreskrevene vedlegg oversendes fylkeskommunen innen 15. januar. Fylkeskommunen lager en oversikt som sendes departementet før 15. mars. Departementet fastsetter rammene for de enkelte fylkeskommuner etter en fastsatt fordelingsnøkkel og meddeler dette tilbake innen 1. mai. Fylkeskommunen fordeler det tildelte beløp og underretter søkerne innen 1. juli. Saksframlegg m/vedtak oversendes departementet til orientering innen 1. juli.
Krav til søker/søknad.
Søker om stønad av spillemidlene kan være fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha tinglyst leieavtale på minimum 40 år, for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For søknader om støtte til anlegg med store bygge- og driftskostnader (f.eks. svømmehaller, idrettshalle ol.) godtas som regel bare kommune eller fylkeskommune som eier. Hvis andre skal står som søker på slike anlegg kreves det kommunal garanti.
Når ikke annet er bestemt, kan det ytes tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd er generelt kr. 700 000,- men for en del kostbare anlegg er det egne maksimalsatser. For nærmiljøanlegg er satsene ½ av godkjent kostnad, med en øvre grense på kr. 200 000,-
Søknadstyper.

 • Ny: Benyttes når søknaden ikke har vært fremmet tidligere.
 • Fornyet: Benyttes når foregående søknad har vært fremmet tidligere men ikke fått tilskudd
 • Gjentatt: Benyttes når foregående søknad har fått deltilskudd og søknaden skal fremmes på nytt. Skal prioriteres foran fornyete og nye søknader


Plankrav.
Kulturdepartementet stiller plankrav for å gi tilskudd fra spillemidlene til bygging av anlegg for idrett og/eller fysisk aktivitet. Det vil i praksis si at dersom et byggeprosjekt skal bli godkjent/motta tilskudd, må det stå oppført og være prioritert, i et handlingsprogram i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet evt. i en kultur-/eller kommuneplan. I Levanger er det nå startet opp arbeid med en ny Idrettsplan som også vil omfatte handlingsprogram for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, planen vil også innbefatte tilrettelegging for friluftsliv. Prosjektgruppa tar sikte på å ha et planforslag ferdig til mai/juni 2010.
Definisjoner:

 1. Handlingsprogram: Prioritert liste over byggeprosjekter, vedtatt av Kommunestyret. I Levanger er handlingsprogrammet pr. i dag knyttet opp mot kulturplanen
 2. Gjeldende handlingsprogram: Det sist vedtatte handlingsprogrammet. Gjeldende handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret 10.12.08. Nytt rullert handlingsprogram for perioden 2009/-10 må derfor også behandles/vedtas av kommunestyret.
 3. Søknadsperiode: Perioden går fra juni/juli det ene året til juni/juli det neste. I begynnelsen av juni kunngjør vanligvis departementet årets støtteordning. I august/september kunngjør kommunen ordningen men en frist for innlevering til kommunen. Fram til 15. januar foregår en kommunal saksbehandling, prioritering og politisk behandling.


Kort redegjørelse vedr. søknader/prosjekter for søknadsrunde 2008/-09:

Ordinære anlegg
• Frol il – Ski-/skiskytteranlegg (idrettshus) – Storlidalen (gjentatt)
Dette anlegget har fått tildelt en del av det godkjente tilskuddet. Prosjektet skal derfor prioriteres mht. spillemiddler i søknadsperioden 2009/-10.

• Levanger kommune – Trønderhallen, flerbrukshall – Røstad (fornyet)
• Levanger kommune – Trønderhallen, svømmeanlegg – Røstad (fornyet)
• Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy skole (fornyet)
• Levanger jeger- og fiskelag – Elgskytebane/ny standplass – Torsbustaden (fornyet)
• Levanger kommune – Idrettshall (liten) – Frol OS (fornyet)
• Nord-Trøndelag fylkeskommune – Idrettsgolv – Levangerhallen. (fornyet)
• Skogn il – kunstgressbane (fotball) – Remyra/Skogn (fornyet)
• Levanger Fritidspark – Lys tennisbaner – Moan (fornyet)
• Levanger jeger- og fiskelag – jaktskyting/rekruttbane – Torsbustaden (fornyet)
• Frol il. – O-kart – Nybrotta (fornyet).
• Innherred Motorsportsklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet).
• Il. Aasguten – turstier – Åsenfjellet (fornyet).

Disse 12 søknadene har vært fremmet tidligere (fornyet) men har av ulike årsaker ikke fått tilskudd. Det er ikke foreslått noen endring i rekkefølgen på prioriteringen av disse søknadene i forhold til fjoråret. En av fjorårets søknader – Sp.kl Nessegutten – Kunstgress -  Nesseguttbanen fikk tildelt resten av den godkjente søknadssummen i 2009 og er følgelig tatt ut av handlingsprogram og prioriteringsliste.

De følgende 5 (4) søknadene/prosjektene er nye av året og må tas inn i det prioriterte handlingsprogrammet for idrettsanlegg, og gis en prioritering i årets søknadsrunde.

• Il. Sverre – kunstgress fotball – Leira
• Levanger fritidspark – nytt toppdekke friidrett – Moan
• Levanger jeger- og fiskelag – ny grav elgbane – Torsbustaden
• Sportsklubben Nessegutten – ombygging grus til 7-bane kunstgress – Nesseguttbanen
• Ekne il – utskifting av armatur lysløype – Ekne  (Usikker)

Nærmiljøanlegg:
To søknadene om nærmiljømidler er fornyet fra forrige søknadsperiode og begge gjelder ballbinger:
• FAU Okkenhaug skole – Ballbinge – Okkenhaug skole. Markabygda (fornyet).
• Montesorriskole – Ballbinge – Markabygda (fornyet).

Ny av året er søknad fra:
• Inherred motorsportklubb-RC – bane for radiostyrte biler – Torsbustaden (ny).

Selv om ikke regelverket krever at nærmiljøanlegg er oppført i det prioriterte handlingsprogrammet for idrettsanlegg anbefales det, vi har derfor valgt å foreslå at det nye prosjektene tatt inn i prioritert rekkefølge i handlingsprogrammet og gi dem en prioritering i årets søkerrunde.

Fra og med 2008 krever departementet at alle søknader skal leveres elektronisk.

Levanger Idrettsråd vil behandle søknadene på sitt møte torsdag 26. november. Ettersendes

Vurdering:
Den gjentatte søknad har som allerede nevnt fått deler av det godkjente søknadsbeløpet. Søkeren vil trolig få tildelt resten av søknadssummen i 2010 fordi reglene sier at prosjekter som har fått tildelt deler av den godkjente søknadssummen skal prioriteres og tildeles midler før søknader som ikke har fått midler.

Vi kan ikke se at det foreligger nye tungtveiende grunner til å endre prioriteringsrekkefølgen fra forrige søknadsrunde og foreslår at de 12 fornyete søknadene gis samme innbyrdes prioritering som i kommunestyrets vedtaket fra 10.12.2008, sak 91, dvs som følger:

1. Levanger kommune – Trønderhallen, flerbrukshall – Røstad (fornyet)
2. Levanger kommune – Trønderhallen, svømmeanlegg – Røstad (fornyet)
3. Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy skole (fornyet)
4. Levanger jeger- og fiskelag – Elgskytebane/ny standplass – Torsbustaden (fornyet)
5. Levanger kommune – Idrettshall (liten) – Frol OS (fornyet)
6. Nord-Trøndelag fylkeskommune – Idrettsgolv – Levangerhallen. (fornyet)
7. Skogn il – kunstgressbane (fotball) – Remyra/Skogn (fornyet)
8. Levanger Fritidspark – Lys tennisbaner – Moan (fornyet)
9. Levanger jeger- og fiskelag – jaktskyting/rekruttbane – Torsbustaden (fornyet)
10. Frol il. – O-kart – Nybrotta (fornyet).
11. Innherred Motorsportsklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet).
12. Il. Aasguten – turstier – Åsenfjellet (fornyet).

Som tidligere nevnt foreligger det 5 nye spillemiddelsøknader av året mht. Ordinære anlegg:

 • Il. Sverre – kunstgress fotball – Leira. Vil kunne tilby aldersbestemte grupper til gode baneforhold. Sverre har 40 lag i aldersgruppen 7-12 år. Banen vil kunne brukes av skolen, asylmottaket, nærmiljøet.
 • Levanger fritidspark – nytt toppdekke friidrett – Moan. Friidrettsdekket på Moan er ca. 20 år gammelt og modent for utskifting. Større arrangementer kan i følge Norges Friidrettsforbund ikke tildeles før nytt dekke er på plass
 • Levanger jeger- og fiskelag – ny grav elgbane – Torsbustaden. Del av et større prosjekt med å utvide og modernisere lagets elgbane
 • Sportsklubben Nessegutten – ombygging grus til 7-bane kunstgress – Nesseguttbanen.
 • Ekne il – utskifting av armatur lysløype – Ekne. Gammel type armatur er påbudt å bytte ut. Kan søkes om spillemidler. Usikkert om laget får ferdig søknaden, men kan i så tilfelle bare tas inn i handlingsprogrammet.


Ingen av disse fem prosjektene er oppført i kommunens gjeldende handlingsprogram for idrettsanlegg, verken i den prioriterte eller uprioriterte delen. Skal de kunne tildeles spillemidler må det vedtas at de skal tas inn i handlingsprogrammet og gis en prioritering blant spillemiddelsøknadene.

Vi tilrår at. de nye prosjektene/søknadene gis følgende interne rekkefølge følger både i handlingsprogrammet for idrettsanlegg og prioriteringen av spillemidler og prioriteres etter de fornyede søknadene mht. søknad om spillemidler:

1. Il. Sverre – kunstgress fotball – Leira
2. Sportsklubben Nessegutten – ombygging grus til 7-bane kunstgress – Nesseguttbanen. 
3. Levanger fritidspark – nytt toppdekke friidrett – Moan
4. Levanger jeger- og fiskelag – ny grav elgbane – Torsbustaden
5. Ekne il – utskifting av armatur lysløype – Ekne.

Dette gir følgende forslag til nytt handlingsprogram for idrettsanlegg og prioritering av søknader om spillemidler til ordinæreg anlegg for søknadsperioden 2009/-10:

1. Frol il – Ski-/skiskytteranlegg, idrettshus – Storlidalen (gjentatt)
2. Levanger kommune – Trønderhallen, flerbrukshall – Røstad (fornyet)
3. Levanger kommune – Trønderhallen, svømmeanlegg – Røstad (fornyet)
4. Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy skole (fornyet)
5. Levanger jeger- og fiskelag – Elgskytebane/ny standplass – Torsbustaden (fornyet)
6. Levanger kommune – Idrettshall (liten) – Frol OS (fornyet)
7. Nord-Trøndelag fylkeskommune – Idrettsgolv – Levangerhallen. (fornyet)
8. Skogn il – kunstgressbane (fotball) – Remyra/Skogn (fornyet)
9. Levanger Fritidspark – Lys tennisbaner – Moan (fornyet)
10. Levanger jeger- og fiskelag – jaktskyting/rekruttbane – Torsbustaden (fornyet)
11. Frol il. – O-kart – Nybrotta (fornyet).
12. Innherred Motorsportsklubb – motorcrossbane – Torsbustaden (fornyet).
13. Il. Aasguten – turstier – Åsenfjellet (fornyet).
14. Il. Sverre – kunstgress fotball – Leira (ny)
15. Sportsklubben Nessegutten – ombygging grus til 7-bane kunstgress – Nesseguttbanen (ny) 
16. Levanger fritidspark – nytt toppdekke friidrett – Moan (ny)
17. Levanger jeger- og fiskelag – ny grav elgbane – Torsbustaden (ny)
18. Ekne il – utskifting av armatur lysløype – Ekne (ny).

Mht. spillemidler til nærmiljøanlegg har vi to søknader fra forrige søknadsperiode som fylkeskommunen av ulike grunner ikke fant å kunne tildele midler:
• FAU Okkenhaug skole – Ballbinge – Okkenhaug (fornyet).
• Markabygda Montesorriskole – Ballbinge – Markabygda (fornyet).

Foreslår å beholde prioriteringsrekkefølgen fra forrige søknadsperiode mhp. både i handlingsprogrammet for idrettsanlegg og i prioriteringen av spillemidler.

Ny av året er en søknad fra Innherred RC bilklubb om støtte til bane for radiostyrte biler i tilknytning til Innherred Motorsportsklubbs motorkrossbane i Torsbustaden.
Anlegget gir mennesker i alle aldere at alternativ til motorsport i full skala. Aktiviteten kan utøves av, og anlegget vil bli tilpasset, funksjonshemmede. Første anlegg nord for Trondheim. Prosjektet er tilskuddsberettiget.

Vi foreslår at søknaden prioriteres etter de to fornyede søknadene om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Vårt forslag til nytt handlingsprogram for idrettsanlegg og prioritering av søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg for søknadsperioden 2009/-10 blir som følger:

1. FAU Okkenhaug skole – Ballbinge – Okkenhaug (fornyet).
2. Markabygda Montesorriskole – Ballbinge – Markabygda (fornyet).
3. Innherred RC bilklubb - motorkrossbane – Torsbustaden (ny).

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 02.12.2009 18:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051