Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 02.12.09 sak 38/09 - Høring om endring i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2009/9762
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Driftskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Driftskomiteen 02.12.09 38/09

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune slutter seg til departementets forslag om mindre endringer i lov om barnehager som følge av vedtatt endring i formålsparagrafen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse PDF
  2. Høringsnotat om forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) PDF


Saksopplysninger:
Formålsbestemmelsen for barnehagen ble endret 5.desember 2008, og lyder slik:
§1 Formål:
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering."

Denne formålsbestemmelsen trår i kraft på det tidspunkt Kongen bestemmer, men har ikke trådt i kraft enda. Stortingets vedtak om å endre formålsparagrafen i barnehageloven medfører et behov for endring i andre bestemmelser i loven før den trer i kraft. Dette høringsforslaget foreslår endringer i barnehageloven som følge av ”ny” formålsbestemmelse. Nedenfor beskrives de deler av barnehageloven som departementet drøfter i høringsnotatet.

§1Formål (gjeldende)
Andre ledd heter: ”Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.”
I tredje ledd heter det: ”Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at andre ledd ikke skal gjelde.”

Kunnskapsdepartementet uttaler i høringsnotatet blant annet at gjeldene rett bør videreføres ved en unntaksadgang. Mangfold i barnehagetilbudet er viktig, og retten til å velge et barnehagetilbud i samsvar med egen religiøs og filosofisk overbevisning er et viktig prinsipp som departementet mener må videreføres.
Det vil derfor bli gitt adgang til å unnta seg fra henvisningen til ”kristen og humanistisk arv og tradisjon” som innfallsvinkel til verdigrunnlaget.
Det vil imidlertid ikke være anledning til å unnta seg fra verdiene som nevnes i formålsparagrafen.

§1 Formål fjerde ledd(gjeldende rett)
”Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål.”

Her mener departementet at bestemmelsen bør bestå, og foreslår en videreføring av dagens rett. Det bør fastsettes som en særskilt lovbestemmelse, da verdiene i selve formålsbestemmelsen også skal gjelde for barnehager som velger å vedtektsfeste særlige bestemmelser om livssyn.

§2 Barnehagens innhold(gjeldende rett.)
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.
Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Kunnskapsdepartementet mener at deler av gjeldende lov må ansees innarbeidet i den ”nye ”formålsparagrafen, og derfor kan utgå i §2.
Dette gjelder andre ledd som bl.a omhandler samarbeid med hjemmet, tredje ledd
inneholder flere sentrale fellesverdier, men unntak av helseaspektet som ikke tatt inn i ny formålsbestemmelse så dette bør fortsatt framgå av § 2 femte ledd, hvor det heter at barnehagen skal gi grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.”
Deler av sjette ledd som fastslår at barnehagen skal formidle verdier vil også bli dekket i ny formålsbestemmelse og kan tas ut av § 2.

§3 Barns rett til medvirkning
Departementet foreslår at denne videreføres i sin nåværende form også etter at endringene i dagens formålsbestemmelse trer i kraft.

§7 Barnehageeiers ansvar
Departementet foreslår at alle barnehager inntar den nye formålsbestemmelsen i vedtektene.
I tillegg må barnehager som ønsker å unnta seg den nye formålsbestemmelsen eller fastsette et særskilt verdigrunnlag oppgi dette i sine vedtekter.

§10 Godkjenning av barnehager
Videreføres i all hovedsak, det må tas en henvisning til § 1a

Som følge av lovendringer vil det naturlig bli endringer i samsvar med dette i merknadene til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget.

De nye forslagene vil i følge departementet ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for barnehagene eller kommunene

Kunnskapsdepartementet har satt høringsfristen til 15.januar 2010.

Denne høringen er ikke sendt til barnehagene da kommunen mottok høringen kort tid før saken måtte ferdigstilles til politisk behandling.

Vurdering:
Pr. i dag har Levanger full barnehagedekning.
Til sammen er det i dag 6 barnehager som har utvidet formålsparagraf.
Vi opplever svært sjelden at foreldre/foresatte gir utrykk for misnøye knyttet til utvidet formålsparagraf. De fleste som søker de aktuelle barnehagene er godt informert om dette når de takker ja til plass.

For en del foreldre med innvandrerbakgrunn kan barnehager som gir tilbud med særlige bestemmelser om livssynsformål i enkelte tilfeller være problematisk å takke ja til, men pr. i dag følger de fleste barnehagene vedtatt formålsparagraf. Det er derfor ikke vanskelig å gi et barnehagetilbud hvor en unngå konflikt i forhold til livssyn etc.
Departementets vurderinger og forslag når det gjelder barnehageeieres rett til å fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål i vedtektene støttes.

Rådmannen slutter seg også til departementets forslag om mindre endringer i lov om barnehager som følge av vedtatt endring i formålsparagrafen.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 02.12.2009 18:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051