Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 25.09.19 - sak 27/19 - Temaplan kompetanse og rekruttering helse og velferd

Kirsten Ulriksen Skogseth - klikk forpersonkort
Saksbehandler: Kirsten Ulriksen Skogseth
Arkivref. 2019/5699
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 25.09.19 27/19
Administrasjonsutvalget    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Temaplan rekruttering og kompetanse i helse og velferd vedtas.
 2. Tiltak innarbeides i handlingsdelen til Kommunedelplan helse og velferd ved revidering.
 3. Prioritering av tiltak gjennomføres i budsjett- og økonomiplanprosesser.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Mandat:

Gjennom arbeidet med nye kommunedelplan helse og omsorg, er det synliggjort ulike behov og satsinger for tjenesteutviklingen i åra fremover.  

Overordnet mål for strategisk kompetanseplan.

Planen skal legge til grunn at helse og omsorgstjenesten til enhver tid har formålstjenlig, forsvarlig og tilstrekkelig kompetanse inne tjenesteyting, administrasjon og forvaltning, til å håndtere krav og forventninger som kommer fra tjenestemottakere og samfunnet.

Planen har et todelt perspektiv:

 • Organisasjonens behov for kompetanse
 • Den ansattes behov for videreutvikling.

 
Dette skal legge grunnlaget for en positiv læringskultur, der systematisk kvalitetsforbedring av tjenesten er resultatet. 

Delmål for strategisk kompetanseplan:

 • Hjelpemiddel for å vurdere tjenestenes kompetansebehov på kort og lag sikt
 • Kompetansekartlegging, formel- og realkompetanse
 • Legge til rette for drøftinger med ansatte
 • Legge til rette for at alle ansatte, uavhengig av bakgrunn og utdanningsnivå, får mulighet til å utvikle seg i en lærende organisasjon.
 • Stimulere til kunnskapsmobilisering internt i enheter og på tvers av enheter.
 • Inneholde ulike former for utvikling, innovasjon og opplæringstiltak som fører til prioriterte sprang i formal, real, etter og videreutdanning,
 • Integrere den strategiske kompetanseplanen i daglig drift og som ledd i den kontinuerlige kvalitets og kompetanseutviklingen i kommunen.
 • Medvirke til at strategisk kompetansestyrking får status som en nødvendig investering uavhengig av kommunal økonomi.
 • Rammer for tilskudd til videreutdanning

 
Vedlegg:

1

Temaplan kompetanse og rekruttering helse og velferd 24.06.19 PDF

2

Samfunnsanalyse 15.06.19 PDF

3

Beskrivelser av tiltak i temaplanen PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Behovet for temaplan kompetanse og rekruttering helse og velferd ble løftet frem i arbeidet med kommunedelplan helse og omsorg 2015-2030 «Mestring for alle». Temaplan kompetanse og rekruttering helse og velferd er en overordna plan for hele helse og velferd, og hver avdeling må lage sin egen plan med utgangspunkt i planen.

I tillegg til mål, strategier og tiltak for planområdet viser temaplanen det samlede kompetansebehovet i helse og velferd, sortert på spesialistkompetanse, fagkompetanse, basiskompetanse og ledelsesplattformen. I tillegg er det utarbeidet et årshjul som viser når ulike tiltak relatert til kompetanseutvikling og rekruttering blir håndtert gjennom året.

Temaplanen er kunnskapsgrunnlag ved revidering av Kommunedelplan helse og velferd. Gjennomføring av kostnadskrevende tiltak i temaplanen forutsetter prioritering i økonomiplan/budsjett.

Plangruppen har bestått av:

 • Kristen Skogseth, prosessleder
 • Else Beate Vik
 • Elin Tuseth
 • Lone Berre
 • Rannveig Andøl, NSF
 • Arnstein Wekre, Delta
 • Laila Munkeby, Fagforbundet

Inge Lise Helgesen, Viggo Murvold og Heidi Hembre Berg har deltatt med viktige innspill i prosessen, i tillegg til at ansatte, tillitsvalgte og alle ledernivå i helse og velferd vært involvert på ulike måter.

Vurdering:

Store samfunnsendringer forutsetter systematisk arbeid med kompetanseutvikling i helse og velferd. Temaplanen skal være et redskap for å sikre rekruttering og utvikling av kvalifiserte ansatte som evner å forløse innbyggernes mestringsressurser uavhengig av funksjonsnivå, og som bidrar til forutsigbare, trygge og innovative tjenester til innbyggerne.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 26.09.2019 08:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051