Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 25.09.19 - sak 26/19 - Temaplan vold i nære relasjoner

Gro-Eline Almo - klikk for personkort
Saksbehandler: Gro-Eline Almo
Arkivref. 2019/5699
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 25.09.19 26/19
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Temaplan «Vold i nære relasjoner» vedtas og gjøres gjeldende for Levanger kommune fra 01.01.2020.   

Hjemmel/bakgrunn for saken

Kommunale handlingsplaner er et ledd i «Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner» (2014-2017). Ved utgangen av planperioden viser tall fra KOSTRA at 222 kommuner hadde en politisk vedtatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Fylkesmannen i daværende Nord- Trøndelag hadde, på vegen av Regjeringen, ansvar for å drive påtrykk på kommunene for at de skulle utarbeide og vedta egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. RVTS har hatt i oppdrag å støtte kommunene i arbeidet med utforming av plan, og det ble opprette en veileder på nett, utformet av NKVTS som har vært en betydelig og viktig ressurs i arbeide med planen.

Vedlegg:

1

Mandat og prosessplan vold i nære relasjoner PDF

2

Temaplan vold i nære relasjoner 2020-2023 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Høsten 2017 ble det besluttet at det skulle utarbeides en temaplan for vold i nære relasjoner i både Levanger og Verdal. Dette ble besluttet gjennom SLT (Politiråd), og i den strategiske ledergruppen for samkommunen (SLG) ble det besluttet å kjøre parallelle planprosesser i Levanger og Verdal, slik at det ble mulig å hente ut synergier i arbeidet. I Levanger ble Gro Eline Almo prosessleder for dette arbeidet, og det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som har jobbet med å innhente kunnskap, kartlegge og ikke minst avklare hva som vil være strategiske tiltak for kommunen i arbeidet framover.  

Mandat for arbeidet ble utarbeidet i samarbeid med Verdal kommune og det ble besluttet at kommunen skulle utarbeide hver sin plan og ha hver sin prosjektorganisering, men med en felles koordineringsgruppe. Mandat ble overlevert prosjektgruppen i Levanger 2.10.2017, med målsetning om ferdigstillelse 1.april 2018. Ferdig forslag til handlingsplan skulle godkjennes av Rådmannen og underlegges politisk behandling.

Arbeidet med planen har tatt lengre tid enn prognostisert. Plangruppen har vektlagt at planen bygger på et solid kunnskapsgrunnlag og en kartlegging av interne ressurser og mangler på dette fagområdet. Plangruppen har av den grunn ansatte det som avgjørende å bruke den tid som var nødvendig for å utarbeide en plan som både speiler status i kommunen i dag, og som starter ut med en korrekt rekkefølge på tiltak i arbeidet med å forebygge, forhindre og stoppe vold i nære relasjoner.

Det ferdige forslaget til Temaplan vold i nære relasjoner inneholder noen tiltak som allerede er iverksatt, da plangruppen i sitt arbeid også har vært opptatt av å benytte kunnskap vi har fått underveis i prosessen til å iverksette arbeid som ble ansatte som viktig og nødvendig, uavhengig av planstatus.  

Vurdering:

Temaplan vold i nære relasjoner vil klargjøre og tydeliggjøre kommunes strategi for å forebygge, forhindre og stoppe vold i nære relasjoner. Planen vil av den grunn være et viktig arbeidsdokument i det videre arbeidet med å følge opp et område som vil ha stor betydning for innbyggerne i Levanger kommune.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 26.09.2019 08:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051