Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 25.09.19 - sak 25/19 - Delrapport prosjekt "Aldersvennlig by- og lokalsamfunn"

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2018/9982
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Levanger seniorråd 11.09.19 17/19
Driftskomiteen 25.09.19 25/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Delrapporten fra prosjektleder for «aldersvennlig by- og lokalsamfunn» tas til orientering.

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 11.09.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Delrapporten fra prosjektleder for «aldersvennlig by- og lokalsamfunn» tas til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Formannskapets vedtak av 27.04.2016 (PS 41/16) og brev fra Rådmannen til Seniorrådet fra 15.06.2018 hvor rådmannen utpeker prosjektleder i nettverket av aldersvennlig by- og lokalsamfunn.

Vedlegg:

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det finnes tre norske deltakerkommuner i WHO sitt nettverk: Levanger, Oslo og Trondheim. Nettverket legger stor vekt på medvirkning fra eldre. Regjeringen og KS har inngått en samarbeidsavtale om gjennomføringen av Meld.St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. Ett av virkemidlene fra KS er oppstart av fire nasjonale nettverk (Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø) for aldersvennlige samfunn. Levanger søker nå om deltagelse i det nasjonale nettverket. I skrivende stund har rådmannen fått informasjon om at vi er tatt opp som medlemmer i nettverket. 

Vurdering:

Forebyggende folkehelsearbeid for eldre er fokuset i arbeidet med aldersvennlige byer og samfunn, både i det det internasjonale WHO nettverket og i det nasjonale nettverket KS etablerer. Dette fokuset ligger også til grunn for prosjektgruppens anbefalinger til videre arbeid i Levanger. Rapporten fra forprosjektet framholder tre satsinger for det videre arbeidet.

  1. Fysisk tilgjengelighet. Konkret gjelder dette: benker, rullestolramper, hindringer på fortau, dekke på fortau, fotgjengeroverganger, nedsenkning på fortau ved fotgjengerfelt m.m
  2. Kommunikasjon og informasjon. Tilrettelegging for Syn- og hørselshemmede, Digital informasjon og manglende utnyttelse av muligheter.
  3. Transport. Vil ha betydning for muligheter til å delta.

 
Det er også avgitt en rekke innspill til pågående arbeid med rullering av Kommuneplan og Kommunedelplaner. Dette arbeidet vil være svært viktig også i et lengre perspektiv og som grunnlag for økonomiplanarbeidet i årene som kommer. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 26.09.2019 08:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051