Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 25.09.19

Møtested: Ny avlastningsbolig på Frol
Kl.: 12.00 - 15.30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 21/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 22/19 Navnekonkurranse - Barne- og avlastningsbolig Frol utredning vedtak
PS 23/19 Nytt sentralkjøkken i Levanger utredning vedtak
PS 24/19 Innmelding av nye anlegg for idretts og friluftsliv som skal søke spillemidler høsten 2019 utredning vedtak
PS 25/19 Delrapport prosjekt "Aldersvennlig by og nærmiljø" utredning vedtak
PS 26/19 Temaplan vold i nære relasjoner utredning vedtak
PS 27/19 Temaplan kompetanse og rekruttering helse og velferd utredning vedtak
FO 5/19 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - barnehageopptak i Levanger kommune tekst behandl.
FO 6/19 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Kurs i hjerte- og lungeredning og hjertestarter tekst behandl.
FO 7/19 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Ekspedisjon på Breidablikktunet tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 2 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv medlem mdg/sv - Forfall
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Sølvi Sæther sv  varamedlem   mdg/sv  x Oda Amalie Kise Hjertstrøm
Rolf Inge Elvbakken  ap varamedlem ap/sp/krf  Laila Merethe Inderberg 

 
Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Marit E. Aksnes Kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås Formannskapssekretær
Kristin Bratseth Kommunalsjef
Rigmor Strand Bakkan Rådgiver økonomi
Ole Jonny Rønning Avdelingsleder kjøkkentjeneste
Gro-Eline Almo Enhetsleder barn- og familie

 
Orienteringer:

Til toppen av siden

 

 

PS 21/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Khalil Obeed og Knut Holmen

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Khalil Obeed og Knut Holmen
Til toppen av siden


 

PS 22/19 Navnekonkurranse - Barne- og avlastningsbolig Frol

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Den nye barne- og avlastningsboligen gis følgende navn: Regnbuen barne- og avlastningsbolig

Magne Nydal (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:

Den nye barne- og avlastningsboligen gis følgende navn: Solenga barne- og avlastningsbolig

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Den nye barne- og avlastningsboligen gis følgende navn: Spiren barne- og avlastningsbolig

Avstemning:

Kjerkols forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Den nye barne- og avlastningsboligen gis følgende navn: Regnbuen barne- og avlastningsbolig
Til toppen av siden

 

 

PS 23/19 Nytt sentralkjøkken i Levanger

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Merknad:

Korrigering av feil i saksframlegget i avsnitt om økonomi:

Klikk for større tabell
Korrigert tabell

Ved å investere i nytt kjøkken vil kommunen hvert år spare ca. kr 40.000,-. kr. 140.000,- Hvis en opprettholder eksisterende kjøkken og må investere i nytt inventar og utstyr, vil det utgjøre en kostnad på ca. kr. 420.000,-  kr. 370.000,- pr år. Med disse forutsetningene vil en investering i nytt kjøkken gi en besparelse på knapt 0,5 mill. hvert år.

Forslag i møte:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Uttalelse:

Vedtak om bygging av nytt sentralkjøkken eller produksjon av mat på den enkelte lokale institusjon/helse og omsorgssenter utsettes inntil produksjon av mat lokalt er grundig utredet og analysert med tanke på beboernes helse og trivsel.

Avstemning:

Sommervolls forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK::

Uttalelse:

Vedtak om bygging av nytt sentralkjøkken eller produksjon av mat på den enkelte lokale institusjon/helse og omsorgssenter utsettes inntil produksjon av mat lokalt er grundig utredet og analysert med tanke på beboernes helse og trivsel.
Til toppen av siden

 

 

PS 24/19 Innmelding av nye anlegg for idretts og friluftsliv som skal søke spillemidler høsten 2019

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Saksordfører:

Khalil Obeed (AP)

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Følgende anlegg tas inn i anleggsplan og kan søke spillemidler 2019/2020:

 • Levanger kommune v/ Kommunalteknikk – sanitæranlegg Falstadstien/Falstadskogen
 • Levanger kommune v/ Kommunalteknikk – lekeplass Gottås
 • Levanger kommune v/ Bygg og eiendom – rehabilitering ballbinger 
 • Levanger jeger og fisk – leirduesti Torsbustaden
 • Vestgårdvegen/Alosavegen – lekeplass
 • Bakklandet vel – lekeplass Fossingtrøa
 • Ekne IL – rehabilitering av Sønningen dagsturhytte
  Til toppen av siden 

PS 25/19 Delrapport prosjekt "Aldervennlig by og nærmiljø"

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Delrapporten fra prosjektleder for «aldersvennlig by- og lokalsamfunn» tas til orientering.
Til toppen av siden 

PS 26/19 Temaplan vold i nære relasjoner

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Saksordfører:

Asbjørn Brustad (SP)

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Temaplan «Vold i nære relasjoner» vedtas og gjøres gjeldende for Levanger kommune fra 01.01.2020. 
Til toppen av siden 

PS 27/19 Temaplan kompetanse og rekruttering helse og velferd

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Temaplan rekruttering og kompetanse i helse og velferd vedtas.
 2. Tiltak innarbeides i handlingsdelen til Kommunedelplan helse og velferd ved revidering.
 3. Prioritering av tiltak gjennomføres i budsjett- og økonomiplanprosesser.
  Til toppen av siden 

FO 5/19 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - barnehageopptak i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Behandling:

Atle Busch (V) fremmet følgende interpellasjon:

Arbeidsgivere i Levanger og kommunene rundt oss har behov for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft hele året. Jeg jobber selv for en slik arbeidsgiver, nemlig Helse Nord-Trøndelag HF. Av og til bor aktuelle kandidater langt fra arbeidsstedet. Da kommer ofte spørsmålet opp om hvordan det er å flytte til Levanger opp, og det er gjerne muligheten for å få barnehageplass som blir avgjørende for en vellykket rekruttering hvis kandidaten har små barn. I dag opplever jeg at arbeidsgivere er usikre på hva de skal svare aktuelle kandidater.

I sommer (juli-august) har det vært mye debatt i Adresseavisen om barnehageopptaket i Trondheim kommune. Det viste seg at administrasjonen hadde valgt å gå over til et årlig opptak uten at politikerne var blitt involvert i endringen. Slik jeg forstår det har Trondheim kommune nå gått over til et hovedopptak med fortløpende mulighet til opptak også utenom hovedopptaket etter søknad.

Dette er vel samme ordning vi har i Levanger hvis jeg leser informasjonen på kommunens hjemmeside riktig. Her står det bl.a.:

Søkere som søker etter fristen har ikke krav på plass før evt. neste års hovedopptak, men kan få plass derom det er ledig plass etter at alle som har søkt innen fristen har fått plass.
Det kan ellers søkes om barnehageplass hele året. Dersom det er ledige plasser vil disse bli tilbudt aktuelle søkere fortløpende.

Hvilke erfaringer har kommunen med et hovedopptak til barnehagene og da særlig mht. muligheten for faktisk å få barnehageplass utenom hovedopptaket?

Hvor lenge har vi hatt dagens ordning, og er den evaluert og politisk behandlet?

Er det undersøkt i hvor stor grad arbeidsgivere som er avhengig av å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft utenfor kommunen - kanskje også utenfor Norge, er fornøyd med dagens ordning? Virker ordningen rekrutteringsfremmende eller virker den rekrutteringshemmende?

***

Kommunalsjef oppvekst svarte:

1. Hvilke erfaringer har kommunen med et hovedopptak til barnehagene og da særlig mht. muligheten for faktisk å få barnehageplass utenom hovedopptaket?

Alle som har krav på plass har blitt tilbudt plass. For å ha krav på plass må barnet være fylt ett år før 01.12 i det året det søkes om (opptaksåret), og så må det søkes innen fristen for hovedopptak 01.03. 

De som søker etter fristen av hovedopptak har i all hovedsak fått plass.

Levanger praktiserte tidligere en regel om at barn som fylte 3 år i opptaksåret ble regnet som 3-åring. Dette gjorde at flere barnehager kunne tilby plass fra 1.januar. Sentralt lovverk fastslo at   3-åringen skulle regnes som 3-åring fra 1.august 2019.  Dette har ført til at det er færre barnehager som kan tilby plass fra 01.01.2019 og i vårhalvåret for øvrig. (Barn under 3 år teller som to plasser- over 3 år teller som en plass.)

Barnehagemyndigheten koordinerer opptaket gjennom året, og vi finner som regel løsninger på etterspørsel. Ofte vil dette være barnehager som foresatte primært ikke vil prioritere på grunn av avstand eller andre forhold. De aller fleste ønsker plass ved en barnehage som er i nærmiljøet.

Det er innført en nasjonal bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene, med virkning fra 01.08.2019. Det bidrar til god kvalitet i barnehagene, men dette gjør det mere utfordrende for barnehagene å være fleksible innenfor rammene av lovverket. Tidligere kunne vi i større grad være fleksible, men strengere normkrav gjør at vi i mindre grad kan finne lokale løsninger.

2. Hvor lenge har vi hatt dagens ordning, og er den evaluert og politisk behandlet?

Nei, viser til pkt.1. Ordningen er ikke evaluert og behandlet politisk.

3. Er det undersøkt i hvor stor grad arbeidsgivere som er avhengig av å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft utenfor kommunen - kanskje også utenfor Norge, er fornøyd med dagens ordning?

Nei. 

Det er viktig at kommunen til enhver tid kan tilby tilstrekkelig antall barnehageplasser også utenom hovedopptaket, slik at vi kan bidra til å tiltrekke oss arbeidstakere som ønsker å flytte til Levanger.

Vi har kun unntaksvis hatt henvendelser vedrørende barnehageplasser direkte fra arbeidsgiver, men vi har hatt henvendelser fra folk som har fått praksis i Levanger, hovedsakelig fra folk som har vært knyttet opp mot Helse Trøndelag. I de fleste tilfeller har vi kunne tilby akseptable løsninger.  

4. Virker ordningen rekrutteringsfremmende eller virker den rekrutteringshemmende?

Det vet vi ikke, ettersom dette ikke er undersøkt grundig ( jf spm 3),  men så langt har vi som nevnt funnet løsninger.

Kommunen ved næringssjefen jobber for å lage en oversikt over arbeidsplassene i Levanger der rekrutteringsstrategi etterspørres. Når en vurderer å bytte arbeidsplass er jobb til partner, boligmarked, kommunikasjon, barnehageplasser og kvalitet på skole noe som vurderes. Dette er viktig kunnskap som Levanger må ta hensyn til for å tiltrekke de beste folkene.  Dette krever systematikk, enten det gjelder helseforetaket, universitetene vi har her, kommune, og alle bedriftene som trenger nye ansatte.

Levanger kommune vil sende en søknad økonomisk støtte til Fylkeskommunen for å få til en slik undersøkelse i løpet av kort tid. I Verdal gjorde man det samme i 2014. Det gjorde at man kunne tenke systematisk rundt rekruttering og lage gode tilbud til bedriftene i kommunen. Det er noe slikt vi også ønsker å lage ut fra de svarene vi får på undersøkelsen.

Til toppen av siden


 

FO 6/19 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Kurs i hjerte- og lungeredning og hjertestarter

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Behandling:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende interpellasjon:

Etter å ha deltatt på samarbeidsmøter på kommunale skoler, barnehager og helseinstitusjoner/bofellesskap har jeg erfart at ikke alle, som kan ha nytte av et slikt hjelpemiddel, har hjertestarter tilgjengelig.

Tiden fra hjerte stanset til det gis strømstøt med hjertestarter er, sammen med hjerte- og lungeredning den viktigste faktoren for overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus, derfor er det viktig at personalet kan hjerte- og lungeredning samt har en hjertestarter tilgjengelig.

Plutselig og uventet hjertestans som skjer utenfor sykehus rammer rundt 3000 mennesker i Norge hvert år.Dødeligheten ved hjertestans som skjer utenfor sykehus er dessverre høy. Betydelig fokus og forskning på systematisk behandling av hjertestans har likevel bedret prognosen betraktelig. En studie nylig utgått fra Oslo universitetssykehus, viser at over halvparten av de som overlever til de kommer på sykehus er i live med god hjernefunksjon etter 6 måneder. (Kilde: helsenorge.no)

Dette viser at det er viktig med kurs i hjerte- og lungeredning, samt ha en hjertestarter tilgjengelig.


Forslag:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det settes opp sak til driftskomiteen med oversikt over behovet for hjertestartere i kommunale institusjoner, bofellesskap og skoler samt kostnadene for dette.

***

Kommunalsjef helse svarte:

Det er ikke pålegg om at skoler og barnehager skal ha hjertestartere, men noen har det likevel. Det er heller ikke pålagt å ha hjertestarter i «helsebygg», men det er gjort vurderinger både innen oppvekst- og helseområdet vedrørende om det skal prioriteres å kjøpe inn hjertestartere. En hjertestarter er kostbart utstyr, og må finansieres av avdelingens utstyrsbudsjett og dermed prioriteres i budsjett. Det er tidligere anbefalt at større enheter hvor det ferdes mange mennesker, bør prioritere innkjøp. Flere bygg/avdelinger har i dag tilgang på hjertestarter.

Ansatte i skoler og barnehager skal gjennomgå førstehjelpskurs «livreddende førstehjelp» som en nødvendig og pålagt grunnkompetanse når de skal jobbe med barn og unge. Hjerte-/lungeredningskurs (HRL-kurs) inngår i dag som en del av den porteføljen av kurs den enkelte avdeling prioriterer i sin kompetanseplan. Behovene kan være noe ulike. Helsepersonell har i stor grad HLR i sin grunnutdanning. Kursene koster å kjøpe inn og gjennomføre, og det må leies inn vikarer for de som er på kurs. Det er varierende hvor ofte kursene tilbys, men alle avdelinger skal vurdere behovet og som hovedregel tilby denne type kurs med jevne mellomrom.  

Avstemning:

Sommervolls forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det settes opp sak til driftskomiteen med oversikt over behovet for hjertestartere i kommunale institusjoner, bofellesskap og skoler samt kostnadene for dette.

Til toppen av siden


 

FO 7/19 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Ekspedisjon på Breidablikktunet

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 25.09.2019

Behandling:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende interpellasjon:
Ekspedisjonen på Breidablikktunet er ikke bemannet og skal tas bort etter administrasjonsvedtak.

Dette er veldig uheldig, det blir mørkt og trangt i gangen inn til møterommene, men enda viktigere er det at det er vanskelig for de som kommer på besøk til beboerne. Det blir ikke spesielt trivelig å komme inn i huset og det blir vanskelig å finne fram.

Dette må det gjøres noe med, det er viktig at det blir satt i gang tiltak for å få en god løsning.

Forslag til vedtak:

 1. Inngangspartiet på Breidablikktunet må endres slik at det gir et lysere og triveligere inntrykk på de som kommer dit og at det blir lettere for besøkende å finne fram.

****

Kommunalsjef helse svarte:

Innspill fra administrasjonen til komiteleders svar:

Det ville vært positivt å kunne yte en slik type ekspedisjonstjeneste til de som besøker Breidablikktunet. Det er imidlertid svært utfordrende ift finansiering, og en forsøker å finne alternative løsninger.

En ekspedisjon vil med 1 årsverk kunne bemannes fra 08.00 – 15.30 mandag til fredag, minus ferie og helligdager. Mange besøkende kommer på kveldstid og i helgene, og vil dermed ikke kunne nyttiggjøre seg en slik ressurs.

Dersom det skal bemannes en ekspedisjon, må denne ressursen tas fra grunnbemanningen i avdelingen. Det er i dagens økonomiske situasjon vanskelig å skulle prioritere å bruke knappe ressurser til bemanning av ekspedisjon på bekostning av pleiepersonell.

Som et alternativ kan det nevnes at det er det bestilt en stor elektronisk informasjonstavle som vil komme opp i hoveddøren ved Breidablikktunet. I tillegg vurderes en tavle som viser hvor folk bor. Det må først sjekkes ut ift samtykke. 

Avstemning:

Sommervolls forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Inngangspartiet på Breidablikktunet må endres slik at det gir et lysere og triveligere inntrykk på de som kommer dit og at det blir lettere for besøkende å finne fram.

Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 26.09.2019 10:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051