Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 18.01.17 - sak 2/17 - Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2015/7687 - /C00
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 18.01.17 2/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten fra prosjektgruppen tas til orientering.

Rådmannen lager sak om anbefalt videre framdrift.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret 27.01.16 - sak 2/16 - Videre utredning av kulturarenaer

Vedlegg:

1

 

Den kulturelle tråd - rapport datert 11.1.17 PDF  -  (utskriftsversjon, enkeltsider PDF)

2

 

Mulighetsstudien for vaskeriet PDF

3

 

Mulighetsstudie Festiviteten PDF

4

 

Mulighetsstudie biblioteket PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I Kommunestyret 27.01.16 - sak 2/16 - Videre utredning av kulturarenaer, ble følgende vedtak gjort:

  1. Alternativene 1, 3 og 6 i mulighetsstudien for vaskeriet kostnadsberegnes.
  2. Det gjøres en mulighetsstudie for Festiviteten og for Jernbanegata 16/18 (biblioteket).
  3. Kinodrift legges ut på anbud, og det gjøres en vurdering av fortsatt kommunal drift.
  4. Rådmannen legger fram ny sak om framtidig kulturell infrastruktur når punktene over er gjennomført.
  5. I framtidig prosjektgruppe skal det være med tillitsvalgte samt en representant fra driftskomiteen.


Prosjektgruppen som ble nedsatt har utarbeidet en rapport om framtidig kulturell infrastruktur for Levanger sentrum. Målet med rapporten er å gi beslutningsgrunnlag for en bærekraftig, framtidsretta og velfungerende kulturell infrastruktur i Levanger sentrum.  

For å få et helhetlig bilde av muligheter for kommunens framtidige sentrumsnære kulturarenaer er det i tillegg til mulighetsstudien for vaskeriet på havna, også gjort mulighetsstudie på Festiviteten og bibliotekbygget (Jernbanegt. 16/18). Rapportene fra de tre mulighetsstudiene er vedlegg til denne rapporten. Alle mulighetsstudiene er kostnadsberegnet.

Prosjektgruppen har lagt gjeldende vedtak om at Levanger skal ha et framtidig kinotilbud med minimum to saler til grunn for arbeidet.

Vurdering:

Ved å ha et langsiktig perspektiv på utviklingen av offentlige kulturarenaer vil man kunne nå målene i planverket om kulturens rolle i samfunnet vårt både som egenverdi, men også som et verktøy for å styrke stedsidentiteten, bidra til sosial inkludering, styrke nettverk og fellesskap mellom ulike aktører, som igjen vil bidra til å utvikle kommunen og skape bolyst.

Fordi dette er en kompleks og viktig sak, mener rådmannen det er nødvendig først å orientere Driftskomite om innholdet i mulighetsstudiene og rapporten, før det skal gjøres vedtak om videre framdrift.

Innbyggerne har hatt mulighet til å komme med innspill gjennom spørreundersøkelse, idedugnad og ellers gjennom organisasjonens daglige drift. I tillegg har man tatt initiativ til å opprette et Levanger kulturråd for å ha et fagråd for saker innen kulturområdet musikk/scene/dans. Aktører innen dette området har nedsatt et interimstyre som jobber med å få dette på plass. Interimstyret har fungert som ressursgruppe underveis.

Aktuelle kommunale råd må også få mulighet til å kommentere rapporten før det lages en sak om videre framdrift.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 18.01.2017 16:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051