Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 16.11.16 - sak 38/16 - Orientering om innspill fra Levanger kommune til Strategiutvalget for idrett

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2016/5253 - /C29
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 16.11.16 38/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Invitasjon til innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken på bakgrunn av strategiutvalgets («Fjørtoftutvalget») rapport Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid

Vedlegg:

1

Innspill til Kulturdepartementet fra Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Strategiutvalget ble nedsatt av regjeringen i januar 2015 for å komme med innspill og anbefalinger om fremtidens idrettspolitikk. Utvalgets leder er Jan Åge Fjørtoft og Strategiutvalget overleverte sin første rapport 8. juni 2016. Denne rapporten er nå alle kommunene og fylkeskommunene invitert til å komme med innspill til. 

Levanger kommune har sendt inn følgende innspill til Kulturdepartementets videre behandling av rapporten Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid.

 1. Levanger kommune støtter Strategiutvalgets anbefaling om at den norske enerettsmodellen for finansiering til idrettsformål beskyttes og bevares.  Denne modellen sikrer en forutsigbar finansiering av norsk idrett og som samtidig ivaretar hensynet til spilleavhengige. Med en økt markedsadgang for utenlandske spillselskaper i Norge, blir dette krevende å ivareta.  
 2. Levanger kommune støtter Strategiutvalgets anbefaling om nytenkning på anleggsområdet, og har følgende innspill:
  - Anlegg som legger til rette for å ivareta både skole/undervisningsbehov på dagtid og den organiserte idrettens og lokalmiljøets behov på kveldstid og fritid bør prioriteres.
  - Prioritering av spillemidler bør i større grad være et uttrykk for lokale behov slik at dette tydelig samsvarer med de overordna utfordringene kommunen står overfor, som folkehelse og sosiale ulikhet i helse. Da må det utarbeides gode verktøy for behovsvurdering, og også metoder for å måle bruken av de ulike idrettsanleggene i kommunen.
  - Det er behov for «åpne» og allment tilgjengelige anlegg som inviterer til ulik type aktivitet og blir en møteplass på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå. Dette vil bidra til økt integrering, og anleggene må være universelt utformet. 
  - Forvaltning av spillemidler bør ligge hos kommune/fylkeskommune, slik at de beste lokale prioriteringene blir gjort. 
  - For å sikre kvaliteten på anleggene og uteområdene bør Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet være knyttet til anbudsforespørsel på samme måte som bygge- og anleggsbransjen forskrifter og lovverk. 
  - Ordningen for kompensasjon av merverdiavgift til lag og foreninger ved bygging av idrettsanlegg bør bli en permanent og forutsigbar ordning med full kompensasjon. 
  -  Løsninger som sikrer lag og foreninger bedre driftsvilkår bør på plass. For lag og foreninger som realiserer kostnadskrevende anlegg, er det ingen tvil om at det er langsiktig drift som er den største utfordringen.


Vurdering:

Rapporten fra Strategiutvalget kommer med klare anbefalinger for den videre idrettspolitikken. Innspillene fra Levanger retter seg i størst grad mot anleggsutviklingen og tilskuddsordningen med spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Disse innspillene har imidlertid indirekte sammenheng med de øvre momentene i rapporten, som inkludering, utdanning og fysisk aktivitet.  

Det er viktig å bevare og beskytte enerettsmodellen, da denne er med på å sikre en forutsigbar finansiering av norsk idrett, og samtidig bygger på en «ansvarlig» spillepolitikk.

Mye av rapporten setter søkelyset på det som er Levanger kommunes satsingsområder. Folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller og livsvilkår går som en råd tråd gjennom hele Kommuneplanens samfunnsdel, og gjennomsyrer også øvrig planverk i vår kommune. Det er en sterk sosial gradient i helse – også i fysisk aktivitet. Det kreves derfor komplekse og sammenhengende tiltakskjeder som kan bidra til å øke nivået av fysisk aktivitet i hele befolkningen, ikke bare hos de som er fysisk aktive fra før.

I Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 er hovedmålet at alle innbyggerne i Levanger følger de nasjonale anbefalingene om minimum 30 minutters fysisk aktivitet hver dag.  Hvis det målet skal nås, er det behov for attraktive, innovative og tilgjengelige anlegg som inviterer og stimulerer til ulike former for fysisk aktivitet på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå. 

Strategiutvalget peker på behovet for å ivareta både den organiserte idretten, den egenorganiserte idretten samt friluftslivet. Dette samsvarer bra med de lokale føringene i Temaplan, og det som er realisert flere steder i Levanger de siste årene illustrerer dette. Anleggene og aktivitetsområdene er utviklet i en sammenheng, hvor de utfyller hverandre både når det gjelder plassering, utforming og innhold. Det har vært viktig at anleggene og aktivitetsområdene er «åpne» og tilgjengelige, og brukes både i og utenfor skoletiden. Mange observerer stor aktivitet i anleggene av mange, samtidig som vi ikke sikkert kan si hvem som er hvor aktiv.

Kommunen trenger gode verktøy for behovsvurdering og målemetoder for å måle bruken av de ulike idrettsanleggene. På den måten vil man sikre god ressursutnyttelse og ivareta helhetsperspektivet, og bidra til større sammenheng mellom de behovsvurderingene som blir gjort og de idrettsanleggene som faktisk bygges. Det er ikke nødvendigvis de anleggene det er størst behov for men de anleggene som har finansiering som blir bygd ved hjelp av statlig støtte.  

Erfaring viser at langsiktig drift av anlegg er den største utfordringen for lag og foreninger, og også en utfordrende post å få godkjent i en spillemiddelsøknad. Fokuset og engasjementet hos frivilligheten ligger i å realisere anleggene, og ila perioden på 30 år som et anlegg som har mottatt spillemidler skal holdes åpent, har styre og stell i lag og foreninger skiftet mange ganger. En statlig løsning/modell som bidrar til å sikre bedre langsiktige driftsvilkår for lag og foreninger bør det derfor ses på.  

Rapporten som Strategiutvalget har lagt fram, vil bidra til å ivareta og utvikle verdiene i norsk idrett og bidra til utvikling av gode anlegg og idrettsarenaer for alle.

 Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 16.11.2016 21:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051