Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.11.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Staup helsehus, møterom C107
Dato: 15.11.17
Tid:
11:00 Møte mellom driftskomiteen og ledere for samarbeidsutvalgene
13:00 - 15:55 Ordinært møte i driftskomiteen

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 26/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 27/17 Referatsaker utredning vedtak
FO 7/17 Interpellasjoner fra Atle Busch (V) - SFO ved skolene i Levanger kommune tekst behandl.
 FO 8/17 Spørsmål fra Atle Busch (V) - Halsan barneskole tekst behandl.
 FO 9/17 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - bemanning Staup helsehus, Breidablikktunet og Stokkbakken tekst behandl.
 FO 10/17 Spørsmål fra Kristin Aas (AP) - kompetanseutvikling lærere/barnehagelærere tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+2 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf - Forfall 
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf - Forfall 
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  
Laila Merethe Inderberg ap  vara  ap/sp/krf  Asbjørn Brustad 
Rolf Inge Elvbakken  ap  vara  ap/sp/krf   Magne Nydal 
Ingen vara       - Knut Holmen

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Eli Bjøraas Weiseth barnevernleder  

 

Før møtet ble satt ble det holdt møte mellom driftskomiteen og ledere for samarbeidsutvalgene.

Khalil Obeed (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.30.


Orienteringer:

Til toppen av siden

 

 

PS 26/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Kristin Aas og Stig Ove Sommervoll.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Kristin Aas og Stig Ove Sommervoll.
Til toppen av siden

 

 

PS 27/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

FO 7/17 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - SFO ved skolene i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Behandling:

Atle Busch (V) fremmet følgende interpellasjon:

Det har i høst framkommet at forskning viser at Skolefritidsordningen(SFO) er svært ulikt fra kommune til kommune i Norge. Det er kommunen som er satt til å gi SFO innhold. Noen kommuner har lyktes i å lage et tilbud som oppleves attraktivt og meningsfullt for skolebarn og foreldre, mens i andre kommuner framstår ordningen mer som et oppbevaringssted.

Mitt inntrykke er at SFO i Levanger kommune også er ulikt fra skole til skole ut fra rammer og forutsetninger for å drive SFO på den enkelte skole, men også ut fra skolens ønske om å gjøre SFO attraktiv og meningsfull.

Spørsmål

 1. Hva er Levanger kommunes plan for å videreutvikle SFO i kommunen til et tilbud som oppleves attraktivt og meningsfullt for skolebarn og foreldre?
 2. Hvordan jobber Levanger kommune for å gjøre SFO forholdsvis likt fra skole til skole?

Kommunalsjef oppvekst Marit E. Aksnes besvarte spørsmålet:

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven, og er regulert av § § 13.7. (vedlegg).

Spm. 1: JA. Det er etablert «ledernettverk for SFO» i august 2017 med fast møteplan. Tidligere har det vært mer sporadiske møter etter behov.

Spm. 2:

Hva er felles i levangerskolen i dag?

 • Vedtekter.
 • Pris (Ekne og Åsen har litt annen pris pga annen praksis i ferier (behovsprøvd) Søskenmoderasjon 30%, Fri betaling for elever med nedsatt funksjonsevne 5.-7.trinn
 • Åpningstid innenfor et minimum på kl. 07.00-16.15
 • Redusert plass (inntil 3 dager per uke). Pris enkeltdager, og enkelttimer, gebyr ved for sen henting
 • Regelverk for skolefritidsordningen- gjelder for alle SFO i Norge.
 • IKKE NOE felles mht innhold, men lederne har deltatt på felles kurs i regi av «Forum for SFO»,  og felles planleggingsdag i høst.

Målet med arbeidet i ledernettverket er å utarbeide en felles kvalitetsplan for SFO i levangerskolen, etter modell fra blant andre Sarpsborg kommune, som har utarbeidet «kriterier for en god SFO».(se under)Dette vil bli lagt inn i handlingsdelen ved rullering av kommunedelplan oppvekst.

 • Å ha en sterk forankring i skolens ledelse
 • Å være en arena for lek, læring, utforskning og medvirkning
 • Å gi et helhetlig tilbud til barna i samarbeid med skolen
 • Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er forutsigbart og strukturert
 • å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med barnas faglige, sosiale og personlige utvikling
 • Å gi omsorg gjennom å skape trygghet, toleranse, trivsel og tilhørighet for alle barn som går på SFO
 • Å være opptatt av identitet og tilhørighet
 • Å ha personale med kompetanse til å løse dagens oppgaver og fremtidens utfordringer
 • At alle jobber mot et felles mål"

VI har startet en egen kartlegging av SFO-ene i levangerskolen, basert på disse kriteriene, og ser at vi har en veg å gå. SFO-ene drives forskjellig, og det er stor forskjell på i hvilken grad rektorene involverer seg i driften.
Til toppen av siden

 

 

FO 8/17 Spørsmål fra Atle Busch (V) - Halsan barneskole

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Behandling:

Atle Busch (V) fremmet følgende spørsmål:

FAU og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan barneskole og Halsan barneskole ga tidligere i høst følgende høringssvar til Økonomiplan 2018-2021/ Budsjett 2018.

FAU og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan barneskole og Halsan barneskole ønsker å gi sin høring på følgende:

Investering:

 • Uteområdet bærer nå preg av at skolen er over 30 år og burde vært utbedret mht lekeapparater, asfaltering og gen. slitasje.   Det er bra at Levanger kommune har fått mange nye flotte skoler. Men det er da viktig å passe på at Halsan barneskole ikke blir hengende etter både ute og inne i skolebygningen.  Halsan barneskole kommer forhåpentligvis først i rekke for utbedring av uteområdet etter Skogn.
 • Parkeringsplassen er for liten. Kommunen eier enga som ligger ovenfor og det burde vært enkelt og få utvidet parkeringsplassen uten for store omkostninger. I dag får ikke besøkende parkert når det er div aktiviteter; konferanser til 184 elever 2 ganger pr år, jule og sommeravslutninger til 184 elever, skolen tar imot 20-25 lærerstudenter fra Nord i 4-7 uker pr. år. Bilene settes ofte slik at skolebuss/svømmebuss ikke kommer fram.
 • Det er avsatt midler til å utbedre lærernes arbeidsrom i 2018- det er bra. I dag sitter alle lærerne på ett rom, og det gir dårlig arbeidsforhold. 

I møte 12.10.16 (sak FO 5/16) tok jeg opp trafikksituasjonen ved skolen, og det ble gitt svar i møtet. I ettertid har lite forbedring skjedd.

SU ved Halsan barneskole behandlet denne saken igjen på sitt møte 17.10.17, og rektor fulgte opp ved å invitere til en gjennomgang av parkerings- og trafikksituasjonen med aktuelle aktører 02.11.17. 

Spørsmål

 1. Hvordan følges innspillene til Økonomiplan 2018-2021/ Budsjett 2018 fra FAU og Samarbeidsutvalget (SU) ved Halsan barneskole og Halsan barneskole opp?
 2. Hva er kommunens vurdering av risikoen for ulykker/uhell som følge av trafikken ved Halsan barneskole, og hvilke tiltak vil kommunen igangsette for å sørge for bedre trafikksikring av skolevegen for barna ved skolen på kort og lang sikt?  

Kommunalsjef oppvekst Marit E. Aksnes besvarte spørsmålet: 

Det vises til vedtak om økonomiplanen i kommunestyret. Drift og sikkerhet på kommunale veger ble økt med 2 mill. Vi følger ikke opp innspillene særskilt, ettersom disse ikke er «vedtatt» men disse vil danne grunnlag for prioriteringer framover.

Det må bemerkes at kommunen har vært påtrykker og tatt det meste av kostandene med bygging av fortau langs fylkesvegen på en liten strekning og oppsetting av gatebelysning fra skolen og til «Matbergfeltet».

Vi har startet arbeidet med reguleringsplan for gang-/sykkelveg på strekningen skolen til Matbergfeltet. Her er ene halvparten fylkesveg og den andre halvparten kommunal veg. Det er da mest hensiktsmessig å få regulert hele strekningen i ett. Vi har vært i dialog med fylket/vegvesenet, men ikke fått noen avklaring på samkjøring av reg.planen.

Kommunen har som mål å få bygget gangvegen langs den kommunale vegen i 2019. Da er det mere usikkert hva som skjer med prioriteringer fra fylkeskommunen med hensyn til bygging langs fylkesvegen, fra skolen til kryss v/Bjørkheim. Det må nevnes at strekningen er prioritert som nr. 2 i kommunens trafikksikkerhetsplan.

Tema Trafikksituasjon er fast på saklisten på alle FAU og SU møter-det har det vært i 2 år nå.

Etter møtet den 2.nov, hvor skolen og SU inviterte til en dialog/befaring, ble det enighet om at det vil bli invitert til nytt møte ift trafikksituasjonen forbi skolen med tungtransport og trafikksikkerhet. Det møtet er det ikke satt dato for ennå (har ikke vunnet til det).
Til toppen av siden

 

 

FO 9/17 Spørsmål fra Stig Sommervoll (AP) - bemanning Staup helsehus, Breidablikktunet og Stokkbakken

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Behandling:

Stig Ove Sommervoll(AP) fremmet følgende spørsmål:

Hva er total bemanning på Staup helsehus, Breidablikktunet og Stokkbakken pr dd?

Og hva var planlagt og beregnet bemanning på disse enhetene i utgangspunktet?


Kommunalsjef helse Jon Ketil Vongraven besvarte spørsmålet:

Sted

Kapasitet

Årsverk

Faktor

 

Stokkbakken

36 boliger

33,04

0,9

 

LBAS HDO

29 plasser

20,1

0,69

 

Staup

44 plasser

77,4

1,6

inkl. bemanning til KAD og den interkommunale legevakta

Nye BBT

62 plasser

62,51

1

 

Ytterøy

10+2

19,36

integrerte tjenester

 

 
Bemanninga er i stadig utvikling i f.h.t. kommunens behov for ulik kompetanse. Det har vært utfordrende å utvikle hjemler og få søkere til ledige sykepleierstillinger på Stokkbakken.

Bemanningsnøkler for årsturnus er utarbeidet i samarbeid med organisasjonene og ligger som en del av rammeavtalen som er reforhandlet og gyldig ut 2018. Målet er at alle tjenester skal over på årsturnus og årsplanlegging, men da må alle stillinger være besatt og kompetansen være riktig.
Til toppen av siden

 

 

FO 10/17 Spørsmål fra Kristin Aas (AP) - kompetanseutvikling lærere/barnehagelærere

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 15.11.2017

Behandling:

Kristin Aas (AP) fremmet følgende spørsmål:

Hvordan arbeides det for å utvikle kompetansen hos lærere og barnehagelærere for å avdekke seksuelle overgrep og vold i hjemmet hos barnehagebarn og elever i kommunen?


Kommunalsjef oppvekst Marit E. Aksnes besvarte spørsmålet:

Kommunalsjef oppvekst kan ikke gå god for at det er tilstrekkelig kompetanse på dette feltet i skoler og barnehage. Temaet er oppe med ujevne mellomrom, og det er en del av grunnutdanningen for pedagoger, men det kreves god kunnskap for å SE/avdekke, og ikke minst å VILLE se/forstå at barnets uttrykk kan handle om vold/overgrep. Det er en del spesialistkompetanse i kommunen (PPT, barnevern, helse, og disse driver mye veiledning, men det blir helst når saker er avdekket/eller det er konkrete mistanker. Så er det en del «undervisnings» opplegg tilgjengelige, f- eks «det er min kropp», og det er utarbeidet mange veiledere av BUFDIR, Barne- og familiedept mv.

For mange år siden (2006) ble alle barnehage- og skolefolk kurset. Alle fikk en egen perm med info og ansvarsfordeling. Alle skoler og barnehager fikk denne permen, men det er tvilsomt om  denne er i bruk i dag.

Enhet barnehage hadde temadag for alle ansatte med SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) i 2016. Ligger i MOAVA- påminnelse om meldeplikten. (skole og barnehage). Dette er ogsåe en del av introduksjonsplanen for nyansatte.

Eget prosjekt ift ansatte som mistenkes for eller hvor det er avdekket seksuelle overgreo i skole og barnehage.

I dag har vi ressursteam i skolen, kontaktpersoner på skole (PPT og Helsesøster), samt Småbarnslosen i barnehage, og så bistår Barne- og familietjenesten på forespørsel, både når det gjelder konkrete saker og når det etterspørres mer faglig kompetanse i form av foredrag og innlegg.

Et konsultasjonsteam i BAFA som skal bistå skole/barnehage når konkrete bekymringer oppstår, for å avklare og rådgi de videre i prosessen er under oppstart. Handlingsplan for vold i nære relasjoner vil også ta opp dette temaet. Her er det overveiende sannsynlig at det vil bli lagt inn forslag om systematisk opplæring av personell i skole/barnehage, systematisk informasjon til barn i skole/barnehage og systematisk samarbeid med kultur og fritid for å sikre kompetanse på avdekking og håndtering.

Noen svar fra rektorer:

Rektor:

Mål: Vi har drøftet senest forrige uke på hvordan vi kan lage/ skaffe årlig plan på hva vi gjør i hver enkelt klasse 1.- 10 i forhold til temaet.  (Redd Barna har eget opplegg tilgjengelig.)

Gjøres pr. i dag:

Vi har hatt personer på Eli Rygg sist uke, og har hatt videosnutter i klasser fra NRK Super som kjører dette tema akkurat nå.

Ellers kunne jeg tenkt at Levanger bhg og skolen hadde trinnopplegg som skal følges, slik at både tryggheten i gjennomføring, og sikring av temaet ble gjort uavhengig av lærer. Da kunne kurs/ kompetanseheving vært tema i samme omgang.

Rektor:

Vi hadde ei økt med barnevernet i 2009 vedr seksuelle overgrep og vold

I programmet Mitt Valg er vi innom temaet, men utover det er det lite av utvikling av kompetanse på dette området.

Fagleder PPT: Absolutt et tema vi skulle hatt kompetanseheving i!

Så bra at spørsmålet blir stilt. Det er betimelig, for her mangler kommunen mye for å si at det er Ok. Jeg vet at noen barnehager tidligere brukte programmet "Det er min kropp". Jeg vet ikke om eller hva barnehager/skoler gjør i dag. 

Ppt har dette som ett av flere interne fokusområder dette skoleåret.  Vi skal se film som er laget for hjelpetjenester og bruker eksternt kunnskapssenter.  Målet er at PPT skal bli bedre på å se/avdekke, forstå og håndtere slike saker opp mot vårt samfunnsmandat. 

Det er også viktig å se dette i sammenheng med forebygging av foreldreferdigheter som i DUÅ.

Rektor:

Det arbeides i dag for tilfeldig i forhold til utvikling av lærernes kompetanse på dette feltet.  Det gir seg utslag i at gjennomføring av ulike undervisningsopplegg i for stor grad blir personavhengig.  Kommunen har en utfordring mtp systematisere dagens praksis og utvikle en felles plan for kompetanseheving og gjennomføring av undervisningsopplegg i tilknytning til ulike fag på de enkelte.

Kommunalsjef oppvekst foreslår at det utarbeides en egen handlingsplan ved rullering av kommunedelplan oppvekst.
Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 16.11.2017 09:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051