Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.06.16 - sak 23/16 - Etablering av "Oppvekstforum Nord-Trøndelag"(OFNT og oppvekstprogrammets framtid

Marit Elisabeth Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
Arkivref. 2016/4310
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 15.06.16 23/16

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune støtter forslaget til etablering av Oppvekstforum og videreføring av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag, og ønsker å delta i dette, under forutsetning av at de øvrige kommunene ønsker det samme. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

«Grunnlagsdokument etablering OFNT» av 31. mai (vedlegg) understreker at «felles innsats for barn og unge i Nord-Trøndelag skal bidra til helhetlige utviklingsprosesser og prioritering av tiltak på grunnlag av analyser og felles mål for oppvekstsektoren i Nord-Trøndelag». 

Dokumentet viser til rådmannsutvalgets møte 30.mai 2016, der det ble gjort følgende vedtak:

Rådmannsutvalget støtter videreføringen av Oppvekstprogrammet gjennom etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT).

Rådmannsutvalget tar fylkesrådets innstilling til sammensetning av OFNT til etterretning. Dvs:

a)         Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesopplæringssjefen.

b)         Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesråd for utdanning og kultur.

c)         Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/utdanningsdirektøren.

d)         Kommunene, v/medlem i rådmannsutvalget.

e)         Kommunene, v/leder i arbeidsutvalget for KS’ nettverk for skoleeiere.

f)          KS, v/fylkesstyreleder.

g)         Nord Universitet, v/rektor.

h)         Utdanningsforbundet, v/fylkesleder.

i)          Skolelederforbundet, v/fylkesleder

Rådmannsutvalget ønsker imidlertid en bredere representasjon av de som er ansvarlige for barnehage og skole i kommunene i Nord-Trøndelag, uten å utvide antallet representanter i forumet. Skole- og barnehagenettverket i Nord-Trøndelag involveres gjennom å være referansegruppe for OFNT.

Man må sikre samhandling mellom sekretariat for Oppvekstforum og KS-administrasjonen i den daglige driften.

I grunnlagsdokumentet beskrives videre historien til Oppvekstprogrammet siden oppstarten i 2011, og viser til at programmet har vært et samarbeid mellom samfunns- og næringsliv i Nord-Trøndelag, og har hatt som hovedoppgave å se hele oppvekstløpet i sin helhet. Alle kommuner i Nord-Trøndelag har vært med siden Nord-Trøndelag fylkeskommune startet programmet i 2011.

Fylkeskommunen har kommunisert at både eierskap og finansiering av Oppvekstprogrammet etter hvert skal deles med kommunene. Høsten 2015 satte derfor rådmannsutvalget ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere, vurdere og foreslå samarbeidsområder på skole- og barnehagefeltet når Oppvekstprogrammet skulle avsluttes.

Denne arbeidsgruppa har anbefalt en prosess i 4 trinn.

Det første trinnet innebærer opprettelse av et Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT). Deretter anbefales det tre trinn som innebærer analyse, mål og tiltak. 

TRINN 2 – Analyse

Analyse på grunnlag av læringsresultat, karakterutvikling i videregående skole, fravær, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, lærerundersøkelsen og annen tilgjengelig informasjon. Analysen må omhandle både fylket som helhet, men også den enkelte kommune og fylkeskommunen. Den må også omfatte barnehage, grunnskole og videregående skole. Det vil være en stor fordel dersom funnene kobles mellom utdanningsnivåene, og regionvis. 

TRINN 3 – Mål

Oppvekstforum Nord-Trøndelag setter klare og tydelige mål for oppvekstsektoren i fylket, strategisk hovedmål og operative delmål. Det må ligge en forpliktelse fra de ulike partene til bidra for at målene nås, gjennom felles strategier og tiltak.

TRINN 4 – Tiltak

OFNT vedtar tiltak på bakgrunn av analyseresultatene og de vedtatte målene for sektoren. Tiltakene kan gjennomføres for hele fylket eller regionvis. Tiltak som gjelder kun en kommune, gjennomføres av kommunen det gjelder.

Avslutningsvis foreligger en finansieringsmodell som viser de ulike kommunenes økonomiske bidrag i et framtidig OFNT. For Levanger kommunes del utgjør dette kr. 267.000.

Videre prosess:

Rådmannsutvalget foreslår en to-trinns-prosess:

  1. Kommunene bes gjennom prinsippvedtak å støtte etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag og videreføring av Oppvekstprogrammet innen 1.juli 2016.
  2. Vedtak om økonomisk forpliktelse og inngåelse av partnerskapsavtale om det nye oppvekstprogrammet må gjøres av kommunene innen 31.oktober 2016.


Dette innebærer at om kommunene er positive, vil det komme en ny sak for behandling i Kommunestyret innen 31.10.16.

Vurdering: 

Det har kommet tydelige signaler fra administrative skole/barnehageeiere, representert ved oppvekstansvarlige i kommunene, om at det er ønskelig med større representasjon i det planlagte Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Bakgrunnen for det er at de kommunale skole/barnehageeierne allerede har ansvar for håndteringen av mange styringssignaler og utviklingsområder som skal systematiseres og samkjøres innenfor oppvekstfeltet.

Av disse kan nevnes NOU 2015: 8 «Framtidens skole» (Ludvigsenutvalget), Meld. St. 28 (2015–2016) «Fag-Fordypning-Forståelse,-En fornyelse av Kunnskapsløftet», ny rammeplan for barnehager i tråd med føringer i «Framtidens barnehage (Meld St 24, 2013-14).

Samtidig deltar kommunene i nasjonale utviklingsprosjekter som skal innarbeides i skolene, og Levanger er involvert i både Ungdomstrinn i Utvikling (UiU) og fra høsten 2016; Vurdering for læring (VFL). Kommunen har også egne utviklingsområder, blant annet De Utrolige Årene (DUÅ), samt Systematisk Observasjon av Lesing (SOL). Forslag til endringer i opplæringsloven vedr. håndtering av Kapittel 9A- elevenes skolemiljø, vil kreve omfattende implementeringsarbeid. I tillegg er kommunene pålagt en offensiv kompetanseutviklingsstrategi for å videreutdanne lærere for å oppfylle kompetansekravene for undervisning i norsk, matematikk, engelsk og naturfag innen 2025.  

Alle de overnevnte utviklingsområdene skal styrke undervisningen, gi bedre inkludering og øke elevenes læringsutbytte. For å lykkes med dette, må det jobbes systematisk i skolene, både individuelt og kollektivt, for å implementere endringer og skape ny læring for alle. Dette krever en kultur for læring på den enkelte skole, hvor ulike resultater, forskning, erfaringer, ny kunnskap og praksis blir gjenstand for refleksjon og evaluering. Videre krever dette at skolene går sammen om viktige utviklingsområder, og det er nødvendig å utarbeide en forpliktende kvalitetsstrategi for levangerskolen.

Det vil være av avgjørende betydning at OFNT`s tiltakspakke drar i samme retning som de nasjonale føringene legger opp til. I så fall vil OFNT kunne bli en viktig utviklingskraft og støtte for utviklingsstrategiene i kommunen. 

Det vil være av avgjørende betydning at andre kommuner av vår størrelse (Namsos, Steinkjer, Verdal og Stjørdal) deltar.

Det vil også være viktig at kommunene selv velger hva de vil delta på, og at det er god kommunikasjon mellom forumet og nettverket for skole- og barnehageeiere.

 Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 15.06.2016 16:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051