Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.02.17 - sak 6/17 - Prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2016/8036 - /C10
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 15.02.17 6/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune prioriterer innkomne søknader til tilskudd mot barnefattigdom i følgende rekkefølge: 

  1. Innherred samkommune: Samordning av fritids- og ferietiltak: Inkludering og deltakelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier
  2. Levanger frivillighetssentral: Home-Start familiekontakt
  3. Levanger kommune: Ferietilbud for barn og ungdom, leksehjelp for ungdom.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Denne saken gjelder vurdering og prioritering av innkomne søknader om nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Levanger kommune koordinerer søknader fra aktører i Levanger og ivaretar knutepunktfunksjon for tiltakene. Det skal gjøres en prioritering av søknadene av politisk og administrativ ledelse i kommunen som sendes Bufdir for avgjørelse. 

Majoriteten av barn og unge som vokser opp i Levanger kommer fra familier med god økonomi og gode levekår. I gjennomsnitt har Levangers befolkning høy utdannelse, og de aller fleste har god økonomi. Men bak gjennomsnittene skjuler det seg til dels store forskjeller mellom innbyggerne ned tanke på helse og levekår, inkludert muligheter for å delta i meningsfylte fritidstilbud og ferie. Slike sosiale ulikheter har store konsekvenser både for enkeltmennesker og for samfunnet; både med hensyn til etikk og menneskeverd, folkehelse, samfunnsøkonomi og sosial bærekraft.

Også i Levanger vokser barn og unge opp i økonomisk fattigdom.  8,8% av husholdninger med barn i alderen 0-17 år har en inntekt som er under 60% av nasjonal median, altså definert som «fattige barnefamilier». Barn og unge som lever under slike forhold over tid, kan oppleve det som svært belastende, og påvirke helse, læring og deltakelse, både på kort og lang sikt. Undersøkelser viser at barn og unge med enslige forsørgere (16% av barn under 17 år i Levanger lever sammen med enslig forsørger) og barn av førstegenerasjons innvandrere er særlig utsatt for fattigdom og dårlige levekår.

Ungdataundersøkelsen i Levanger (2015), som baserer seg på svar fra elever ved ungdomskoler og VGS i Levanger (totalt 1224 ungdommer har svart på undersøkelsen), forteller oss at det er store forskjeller i hvorvidt ungdom deltar i fritidsaktiviteter og reiser på feire, og at dette også henger nært sammen med familiens økonomiske situasjon. Blant ungdommer fra familier med lav sosioøkonomisk status (SØS) oppgir 40% at de ikke har reist på ferie med familien i løpet av det siste året, mens blant ungdommer med middels SØS og høy SØS er andelen henholdsvis 18,3% og 9,4%. Det er altså om lag fire ganger så vanlig å ikke reise på feire med familien blant ungdommer med lav SØS sammenliknet med de som kommer fra familier med god økonom (høy SØS).

Det samme mønsteret ser vi med tanke på deltakelse i fritidsaktiviteter. På spørsmål om de deltar i en organisasjon, klubb, lag eller forening, svarer litt under halvparten, 46,5% , av ungdommer fra familier med lav SØS at de deltar i slik fritidsaktiviteter,  sammenlignet med 58,8% blant ungdommer med middels SØS og 67,2% av ungdommer med høy SØS (fra familier med god råd). Det er altså relativt sett en langt større andel som deltar i organiserte fritidstilbud blant ungdommer med god råd sammenlignet med de med dårligere råd.

Vi finner det samme mønsteret igjen i nesten alle spørsmål som er stilt i undersøkelsen, der grad av ressurser og problemer henger sammen med familieøkonomi. Undersøkelser viser at det å ha dårlig råd ofte kan gi mindre tilgang til å delta i aktiviteter som koster penger, inkludert innkjøp av nødvendig utstyr. Et annet forhold som kan påvirke barn og unge i familier med dårlig råd negativt er grad av stress og konflikt som ofte henger sammen med det å ha dårlig råd. En prestasjonsorientert kultur og opplevelse av krav om å være «vellykket» på alle livsområder ser ut til å forsterke problemer knyttet sosiale ulikheter blant barn og unge. 

Det er en formidabel oppgave å bidra til utjevning av sosiale ulikheter i deltakelse, livsvilkår og positive opplevelser blant barn, unge og deres familier i Levanger. Tiltak det søkes om gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» må sees i sammenheng med øvrige innsatser og tiltak i Levanger kommune.

Vedlegg: 

1

Søknad Levanger frivilligsentral PDF

2

Søknad Innherred samkommune PDF

3

Søknad Levanger kommune PDF

4

Partnerskapsavtale UtstyrsBUA PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Formålet med denne statlige tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekter og sosiale situasjon.

Det er kommet tre søknader som inneholder til sammen 6 ulike tiltak i Levanger; fra Innherred samkommune, Levanger kommune og Levanger frivilligsentral.

Levanger kommune har tidligere fått tildelt midler, fra tilskuddsordning mot barnefattigdom, til tiltaket «Samordning av fritidstiltak – inkludering og deltakelse i meningsfylt fritid for barn og unge fra levekårsutsatte familier». Størsteparten av midlene er brukt til tiltaket UtsyrsBUA, et tilbud om å låne sports- og fritidsutstyr gratis. Dette tiltaket har vært en stor suksess etter at det kom i gang i januar 2015. Tiltaket er forankret i Vekstbedriften Leva-Fro, og prosjektet er et partnerskap mellom Levanger kommune, NAV Levanger, Levanger Frivilligsentral, Levanger Idrettsråd og Leva-Fro AS. I budsjettet for 2017 er tiltaket lagt inn med 300 000 og i Økonomiplan 2017-2020 er det økt til 500 000 fra 2018. 

Fra 2016 måtte kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen sørge for at de har en knutepunktsfunksjon. Denne funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå. Den skal videre sørge for at kommunene har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. Målet med knutepunktsfunksjonen er å skape synergieffekter mellom offentlig og privat innsats, samt å samle kunnskap og kompetanse om hvordan man skal arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Kommunene skal beskrive hvordan de organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt.

Levanger Kommune vil ivareta knutepunktfunksjonen ved at den tillegges kontaktpersonen sammen med leder for koordinerende enhet i kommunen. Disse vil få et særskilt ansvar for å samarbeide med Nav, barnevern, kultur (frivillighetskoordinator), helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ungdomskontakten, innvandrertjenesten, rus- og psykiatritjenesten, skoler og barnehager om de ulike tilbudene som finnes. Det vil pålegges disse et ansvar for å informere i sine avdelinger som skal informere foresatte i de familier dette kan gjelde. 

Koordinerende enhet i Levanger kommune er Barn og familie. For søknadsåret 2017 er enhetsleder kultur kontaktperson.

Vurdering:

I følge rundskriv 01/2017 fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet er målgruppa definert til å være barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppa når tiltakene retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Formålet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvenser av fattigdom blant barn og unge. Tilbudene skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er også et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Bufdir kan også i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2017:

  • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
  • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
  • Tiltak som fremmer integrering av barn og unge med innvandrerbakgrunn.
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Vurderingene knyttet til prioritering av søknader baserer seg på føringer gitt av Bufdir, kommunale planer vedtatt for Levanger kommune og kunnskapsgrunnlag for Levanger kommune, inkludert lokale data om levekår og sosioøkonomisk fordeling av ressurser og problemer blant innbyggere i kommunen. 

Vurdering av søknad «Samordning av fritids- og ferietiltak – inkludering og deltakelse i meningsfylt ferie og fritid for barn og unge fra levekårsutsatte familier.»

Søknaden beskriver tre tiltakspakker: UtstyrsBUA, iLAG og utdeling av gratisbilletter/klippekort.  Tiltakspakkene skal fremme deltakelse i ferie- og kultur- og fritidsaktiviteter blant barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer i Levanger kommune. Søknaden er en videreføring fra tidligere tilskuddsår. Evaluering av tiltakene viser at de har hatt stor grad av måloppnåelse. Tiltakene er i hovedsak rettet mot alle, men erfaring viser at de treffer målgruppen for tilskuddsordningen svært godt, og dette gjelder også andel flyktninger og andre innvandrere som deltar i tiltakene. Det vurderes derfor at tiltakene må prioriteres øverst av innkomne søknader. 

Vurdering av søknad «Home-Start Familiekontakten».

Søknaden beskriver tiltak knyttet til opprettelse og drift av Home Start Familiekontakten i Levanger. Home-Start familiekontakten er Tiltaket vurderes som et viktig bidrag for å fremme deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter blant barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer i Levanger kommune. Tiltaket innebærer ikke direkte aktiviteter rettet mot målgruppen, men familiestøttende tiltak vurderes som sentralt for at levekårsutsatte familier kan få mulighet og støtte til å delta i meningsfylt aktivitet og sosiale fellesskap. Per i dag finnes ingen slike frivillig baserte, familiestøttende tiltak i Levanger kommune. Det vurderes derfor at tiltaket prioriteres som nr 2, da et slikt tiltak vil bety mye for deltakelse blant familier med små nettverk i sårbare livssituasjoner. Samarbeid mellom Levanger kommune og Frivilligsentralen om tiltaket «Home Start Familiekontakten» er forankret i kommunedelplan oppvekst, men mangler per i dag finansiering for å komme i gang. Det ble søkt om midler til dette tiltaket også i 2016, men det ble da ikke innvilget støtte fra BUFDIR. 

Vurdering søknad «Ferietilbud for barn og ungdom, leksehjelp for ungdom».

Søknaden beskriver to tiltak rettet mot ungdom i Levanger: Leksehjelp for ungdom og ferietilbud for barn og ungdom.  Ferietilbud for barn og ungdom er en videreføring av tiltak fra tidligere tilskuddsår. Tiltakene har hatt høy grad av måloppnåelse, og vurderes som svært viktig å videreføre.

Leksehjelp er foreslått som et nytt tiltak. Per i dag mangler det et slikt tiltak i Levanger kommune spesielt for ungdom. Tiltaket vurderes som et godt og viktig fritidstiltak, som bidrar til å imøtekomme ungdommers behov for trygge voksenkontakter, sosialt fellesskap med andre ungdommer, og støtte til skolearbeid. Tiltaket kan bidra til å redusere frafall i videregående skole. Dette skal evalueres.

Begge tiltak det søkes om vurderes som svært viktige og nyttige sett i lys av målsettingen med tilskuddsordningen. Tiltaket prioriteres som nr. 3.

Levanger kommune prioriterer innkomne søknader til tilskudd mot barnefattigdom i følgende rekkefølge: 

  1. Innherred samkommune: Samordning av fritids- og ferietiltak: Inkludering og deltakelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier
  2. Levanger frivillighetssentral: Home start familiekontakt
  3. Levanger kommune: Ferietilbud for barn og ungdom, leksehjelp for ungdom

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 15.02.2017 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051