Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 15.02.17 - sak 5/17 - Samarbeidsutvalg innen helse og omsorg - revidert mandat 2017

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2017/1012
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 15.02.17 5/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert mandat for samarbeidsutvalgene innen helse og omsorg vedtas.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forespørsel fra leder i DK og fra samarbeidsutvalget på Ytterøy med referanse til PS 31/05 (reglement for samarbeidsutvalg innen pleie og omsorg) og PS 37/09 i DK (Samarbeidsutvalg med tydeligere mandat i Levanger kommune pkt. b og c)

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Når Samarbeidsutvalgene for pleie og omsorg ble etablert etter modell av samarbeids-utvalgene i skole så var tjenestestrukturen i helse en del forskjellig fra dagens struktur. Institusjonene eller sykeheimene var sentrale i eldreomsorgen og beboere som hadde vedtak om langtidsopphold fikk alle sine behov dekket av kommunen. Denne ordningen innebar også en et vederlag for tjenestene som ble utmålt etter vedtatte satser og skulle beregnes som trekk i trygdeutbetalingene til pasientene.  

Dagens struktur bygges nå opp rundt heldøgns omsorg i tilrettelagte boliger. Det betyr at pasientene blir leietagere og at de kjøper tjenester av kommunen. Helsehjelp er gratis og ytes etter individuelle enkeltvedtak. Som leietagere i kommunale boliger så er pasienten/beboeren i egen heim og mottar tjenester i egen heim. Dette betyr at forholdet mellom kommunen som tjenesteyter og tjenestemottakeren/pasienten formelt sett blir endret. Men lovverket, som ligger til grunn for tildelingen av tjenester, sikrer at kommunen må yte forsvarlige tjenester.

Det er også slik at eldreomsorgen må sees på som en del av tjenestebildet. Når Kommunedelplanen, budsjetter og økonomiplaner vektlegger 0-100 års perspektivet så er det på grunn av at alderssammensetning og sykdomspanorama er vesentlig endret etter innføringen av samhandlingsreformen. Tjenestene ytes også på forskjellige nivå og lokaliteter.

På bakgrunn av dette foreslås følgende mandat:

1. FORMÅL

Samarbeidsutvalget skal arbeide for å fremme trivselen og velferden for brukerne av pleie- og omsorgstilbudene i distriktene.  Bidra til best mulig informasjon og kommunikasjon mellom ledelsen, brukere og pårørende. Bidra til kvalitetssikring av brukermedvirkning, og til samarbeid mellom de enkelte samarbeidsutvalgene

2. ARBEIDSOMRÅDE

Samarbeidsutvalgene er underlagt Driftskomiteen. Utvalgene er rådgivende organ for Driftskomiteen. Samarbeidsutvalgene skal søke samarbeid med lokale frivillige organisasjoner. Med utgangspunkt i de ressurser som står til disposisjon lokalt skal samarbeidsutvalgene arbeide for at brukerne får et bredest og best mulig tilbud.

SU kan gjøre vedtak i følgende saker:

  • Bruk av lokale gavemidler/fond
  • Egne pålagte arbeidsoppgaver/trivselstiltak
  • Om saker til orientering
  • Uttalelse/evaluering/høring til Kommunens ledelse og Driftskomite

 

Ellers skal SU holde seg oppdatert på og arbeide med:

  • Årsrapport og avvik
  • Bygningsmessige forhold/utstyr
  • Samhandling mellom tjenestene og bruker/pårørende
  • HMS – status og utvikling
  • Trivselstiltak


3. SAMMENSETNING

Samarbeidsutvalget skal ha fra 5-9 representanter, alt etter lokal tilpasning. Følgende skal være representert:

1 representant fra Seniorrådet

1 representant fra den lokale pårørendeforeningen, eventuelt en fra hver hvis institusjonen har flere pårørendeforeninger

1 representant fra brukere som har et regelmessig tilbud fra pleie- og omsorgstjenesten innen distriktet

1-2 representanter fra arbeidstakerne

Øvrige representanter velges ut fra humanitære lag og organisasjoner i distriktet etter vurdering i SU for hver valgperiode (inntil 3).

For hver representant oppnevnes et personlig varerepresentant. Vararepresentantene mottar saksliste, men møter kun når fast representant har forfall.

4. VALG

Samarbeidsutvalgene oppnevnes av Driftskomiteen for 2 år av gangen. Etter forslag fra de respektive grupperingene. De skal fremme forslag på både faste representanter og vararepresentanter.

Utvalgets sekretær skal påse at slike møter holdes første gang etter at et nytt kommunestyre et konstituert.

Valg for brukerorganisasjonene kunngjøres ved intern informasjon i distriktet.

De ansattes organisasjoner foreslår representant(er) for denne gruppen. Hvis mulig foreslås dobbelt så mange navn som gruppene skal være representert med.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder. Ved frafall i valgperioden rykker vararepresentanten opp som fast representant. Grupperingen som representanten representerer oppnevner nytt varamedlem for grupperingen.

KONSTITUERING

Samarbeidsutvalgene konstituerer seg selv med valg av leder og nestleder på første møte etter at SU er oppnevnt.

5. MØTER.

Samarbeidsutvalgene skal holde jevnlige møter.  Møte innkalles av leder, eller når minst tre representanter krever det. Innkalling skjer skriftlig med en ukes varsel. Ved hastesaker kan dette fravikes. Samarbeidsutvalgets leder har ansvar for innkalling til møtene. Ved siden av de faste oppnevnte representantene har enhetsleder, eller den han/hun utpeker møteplikt, med tale og forslagsrett. Samarbeidsutvalget er vedtaksfør når minst halvparten av representantene møter.

I samråd med samarbeidsutvalgets leder og distriktets ledelse, kan andre innkalles til møtene. Det skal føres protokoll / møtebok fra møtene. Protokollen fra Samarbeidsutvalgsmøtene sendes alle faste representanter, vararepresentanter og driftskomiteen. Ved hvert årsskifte skal det utarbeides en kortfattet årsmelding om virksomheten i året som gikk. Denne sendes representantene og vararepresentantene i SU og Driftskomiteens medlemmer. Enhetslederne i pleie- og omsorg samordner innkalling til et årlig felles møte.

Det skal minimum gjennomføres ett felles årlig møte hvor alle SU er representert. Kommunalsjef/ Enhetslederne har ansvar for innkallingen til dette møte.

6. SEKRETARIAT.

Enhetsleder/avdelingsleder er sekretær for utvalget.

Vurdering:

Det er viktig å ivareta koblingen mellom de politiske organer og innbyggerne på flere områder. Utviklingen mot en framtid med fokus på egenmestring og forebygging vil stille nye krav til innbyggerne. I tillegg må vi alle forholde oss til en utvikling med økende digitalisering og automatisering. Summen av endringer vil være så omfattende at det er viktig å organisere opp funksjoner som kan bidra til å observere og «oversette» begge veier. Dette mandatet vil kunne bidra til å bygge opp interessentgrupper som evner å lette overgangene og se etter nye løsninger og forslag til tiltak som kan lyse opp hverdagen. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 15.02.2017 16:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051