Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.11.18 - sak 32/18 - Svar på interpellasjon Fo 21/18 - "Leve hele livet"

Lars Kverkild - klikk for personkort
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
Arkivref. 2018/12706
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.11.18 32/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Saken tas til orientering

Hjemmel/bakgrunn for saken:

FO 21/18 Interpellasjon fra Geir Tore Persøy – Leve hele livet

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I forbindelse med kommunestyrets møte 30. mai fremmet Geir Tore Persøy følgende forslag i forbindelse med interpellasjon om «Leve hele livet»:

«Levanger kommune ønsker å delta i reformarbeidet så snart som mulig, og starter prosessen med å gjennomgå hvilke løsninger som er relevante for Levanger kommune. Det legges frem sak innen 26.09 om implementering av arbeidet.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

4. mai 2018 frem la regjeringene melding til Stortinget 15 «Leve hele livet» Det er en kvalitetsreform for eldre.

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

For å få mest mulig felles framdrift, fastsettes reformperioden til fem år, med felles oppstart 1. januar 2019 og med ulike faser for kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering.

Tidsplan

Konst. Kommunalsjef, kommuneoverlege og enhetsledere vil delta på HOD sin presentasjon av meldingen i Trondheim 11 desember

Meldingen inneholder 5 satsingsområder.

 1. Et aldersvennlig Norge
 2. Aktivitet og fellesskap
 3. Mat og måltider
 4. Helsehjelp
 5. Sammenheng i tjenestene

 
Kommunedelplan helse og omsorg 2015-2030 vedtatt 19.11.2014 berører mange av de satsingsområdene som melding til Stortinget nr 15 har satt opp. Og inneholder flere tiltak som svarer opp de hovedutfordringer som er skissert.

Kommune skal i 2019 rullere kommunedelplanen og det vil da være naturlig og implementere de utfordringene som ikke ble berørt i gjeldende versjon av i kommunedelplanen. 

1. Et aldersvennlig Norge

Her har Levanger kommune utnevnt en ressursperson som skal delta på

KS sin dialogkonferanse med workshop 31. oktober 2018. Her vi blant annet får høre mer om regjeringens strategi for aldersvennlige samfunn og eksempler fra Oslo og Trondheim.

Dette vil være oppstarten på arbeidet med å hvordan realisere aldersvennlige lokalsamfunn.

2. Aktivitet og fellesskap

Oppsummert er utfordringene:

 • Ensomhet blant eldre relatert til endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand og funksjonsnivå
 • Inaktivitet og aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individuelle ønsker og behov
 • Manglende ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov
 • Lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og frivillige/sivilsamfunn
 • Manglende møteplasser, samlokalisering og digitale generasjonsskiller


For å møte utfordringene foreslås fem løsninger, der målet er å skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap:

 • Gode øyeblikk
 • Tro og liv
 • Generasjonsmøter
 • Samfunnskontakt
 • Sambruk og samlokalisering


Levanger kommune har utdannet frivillighetskontakter som er ansatte ved de store omsorgssentrene i kommunen. Disse samarbeider med kommunens frivillighetskoordinator for å sikre en bedre oppfølging og tilrettelegging av frivilligheten rundt omsorgssentrene. Dette vil være med på å skape aktivitet, legge til rette for møter på tvers av generasjoner og gi gode opplevelser.  

Det er utarbeidet temaplan arbeid og aktivitet som skal legge til rette for at innbyggere opplever mestring og en meningsfull hverdag gjennom tilrettelagt arbeid og aktivitet. Tiltaksdelen påpeker flere områder kommunen skal arbeide videre med for å bidra til arenabygging, tilrettelagte og varierte tilbud. Tilgjengelige transportløsninger vil være en forutsetning fra bred deltakelse i nye og allerede eksisterende tilbud.

I arbeidet med planen ble det gjennomført dialogmøter med frivillige, lag og foreninger for å sikre samarbeid og samhandling.

3. Mat og måltider

Oppsummert er hovedutfordringene:

 • Manglende systematisk oppfølging
 • Manglende sosialt fellesskap og lite vektlegging av måltidsomgivelsene
 • Få måltider og for lang nattfaste
 • Lite mangfold og valgfrihet
 • Lang avstand mellom produksjon og servering


For å møte utfordringene foreslås fem løsninger, der målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte:

 • Det gode måltidet
 • Måltidstider
 • Valgfrihet og variasjon
 • Systematisk ernæringsarbeid
 • Kjøkken og kompetanse lokal


Levanger kommune har endret måltidsrutinene siste året. Det fjerde måltid er innført hvor lunsj serveres midt på dagen, og middagen er forskjøvet til ettermiddagen. Målsetting har vært å redusere tidsperioden mellom måltidene.

Levanger kommune har kjøkken som produserer varm middag 7 dager i uka hele året. De har en fastsatt men variert meny, der det er mulig for innbyggerne å bestille eller få tilpasset middagen etter eget ønske.

Ved byggingen av de nye omsorgsbyggene i kommune har det blitt vektlagt å legge til rette for fellesskap i matsituasjonen. Staup helsehus har kokker ansatt som lager lunsj på stedet og bistår ansatte med ernæringsarbeid.

Basisopplæring for ansatte i helse og omsorgstjenesten vektlegger kartlegging av ernæringsstatus og mulige tiltak som kan iverksettes. Systematisk oppfølging og evaluering av sikres gjennom Prosjekt Pasientforløp.  

4. Helsehjelp

Oppsummert er utfordringene:

 • Manglende oppmerksomhet på mestring og forebygging
 • Dårlig oversikt over sammensatte behov og problemer
 • Lite bruk av fysisk aktivitet og trening
 • Manglende bruk av nye behandlingsformer
 • Lite systematisk kartlegging og oppfølging av den enkelte

 
For å møte utfordringene foreslås fem løsninger, der målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid:

 • Hverdagsmestring
 • Proaktive tjenester
 • Målrettet bruk av fysisk trening
 • Miljøbehandling
 • Systematisk kartlegging og oppfølging


Kommunen har etablert et Helse og Omsorgstorg, der jobbes det systematisk for å sikre at brukers ressurser, potensiale for egenmestring har fokus i kartlegging av brukers behov.

Prosjekt pasientforløp vil sikre systematisk kartlegging og oppføling av den enkelte.

Levanger kommune opprettet 1 september 2014 et hverdagsrehabiliteringsteam. Målet var tidlig intervensjon og styrking av den enkelte brukers ressurser. Innbyggeren får i møte med tjenesteapparatet spørsmålet «Hva er viktig for deg», og tiltak utformes sammen av bruker og tjenesteapparat med bakgrunn i brukeres ønsker og behov.   Det er i de siste årene jobbet for å spre denne arbeidsmetodikken og tilnærmingsmetoden.

Levanger kommune har i mange år hatt en Koordinerende Enhet (KE) som har bidratt til oversikt over mennesker med sammensatte behov. KE gir støtte i komplekse og sammensatte saker, underviser koordinatorer og gir opplæring i bruken av individuell plan.

Kommune har de siste 3 årene arrangert bursdagsfeiring for de som fyller 75 år. Målet har vært forebygging gjennom kompetansepåfyll for innbyggerne ved så sette mestring og ressursfokuset på dagsorden.

I tillegg til individuell trening og rehabilitering har kommunen har hatt ulike treningsgrupper, bassengtreningsgrupper og sett på prosjektet «Sterk og stødig» som tiltak. Treningsgrupper for seniorer er gjennomført ulike steder i kommunen.

5. Sammenheng i tjenestene

Oppsummert er utfordringene:

 • For lite personsentrert tilnærming
 • For lite avlastning og støtte til pårørende
 • For lite kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til og usikkerhet om eller når hjelpen kommer
 • For mange brudd og krevende overganger mellom tjenestetilbud i kommunene
 • For lite kontinuitet og trygghet i overgangen mellom de ulike tjenestenivåene


For å møte utfordringene foreslås fem løsninger, der målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet til eldre og deres pårørende:

 • Den enkeltes behov
 • Avlastning og støtte til pårørende
 • Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
 • Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
 • Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus

 
Levanger kommune har igjennom etablering av HOT bedret kommunikasjons internt i kommunen, og mellom sykehus og kommunehelsetjenesten.

Kommunen er nå inne i et arbeid med prosjekt Pasientforløp, hvor vi har mottatt økonomisk støtte fra Fylkesmannen. Prosjektet løfter frem brukerens behov, rett til medvirkning, fokus på pårørende og skal sikre at den enkeltes kontakt med helsetjenesten skal oppleves mer sammenhengende og ha bedre kvalitet.

Kommunen følger utvikling av nasjonale løsninger for å bedre dialog mellom tjenestemottaker og kommunen (teknologiske løsninger for dialog med bruker og pårørende gjennom fagprogram)

Det arbeides med å se på det kommunale tjenestetilbudet, «kommunes tjenestetrapp». Her er mer nye arbeidsformer, mer varierte tilbud både til bruker og pårørende i fokus.

Kommune arbeider med å redusere uønsket deltid hos ansatt. Målet er at det skal bidra til at tjenestemottakerne oppfatter tjenestene mer helhetlige da de får færre ansatte å forholde seg til.

Vurdering:

Levanger kommune er godt i gang med å etterleve stortingsmeldingens satsingsområder.

Kommunedelplan helse og omsorg 2015-2030 vil i løpet av 2019 bli revidert og stortingsmeldingens satsingsområder vil bli implementert i det videre arbeidet.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.11.2018 17:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051