Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.11.18 - sak 31/18 - Utleie av kommunale lokaler til frivilligheten

Ingvild Rønning Radwan - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingvild Rønning Radwan
Arkivref. 2018/12687
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.11.18 31/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftskomitéen slutter seg til konklusjonene i Rapport om utleie av kommunale lokaler og anmoder rådmannen om å kartlegge kommunale lokaler egnet for utleie og å utarbeide felles prinsipper, retningslinjer og rutiner for utlån og utleie av disse basert på rapporten.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Mandat for arbeidsgruppe for prosjekt vedrørende utleie av kommunale lokaler. 

Vedlegg:

1

Mandat utlån og utleie av kommunale lokaler PDF

2

Rapport om utleie og utlån av kommunale lokaler PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Frivilligheten melder om behov for tilgjengelige lokaler for å kunne utøve aktivitet. 

Noen eksempler på behov hos frivillig sektor er:

Arrangører fra frivilligheten etterspør flere og bedre overnattingsmuligheter ved skoler ol. for å kunne invitere flere lag til cuper, stevner, arrangementer og gi dem et godt overnattingstilbud.

Gjennom questback i forbindelse med arbeidet med «Temaplan Arbeid og Aktivisering» oppgir flere lag og foreninger at de har utfordringer knyttet til tilgjengelige lokaler for å utøve aktivitet.

Rådmannen har utarbeidet en rapport (se vedlegg) på som har sett på følgende problemstillinger.

  • Hvem skal det leies ut til?
  • Hvilke lokaler kan leies ut?
  • Hva lokalene skal leies ut til?
  • Hvordan skal utleie håndteres?
  • Hvilken måte gjøres informasjon om leiemuligheter tilgjengelig?
  • Hvordan kan kommunen gjøre informasjon om leie av ikke-kommunale bygg tilgjengelig?
  • Nødvendige bygningsmessige tilpasninger.


Dagens praksis er at utleie/utlån håndteres ulikt og at det er den enkelte leder ved det aktuelle bygget/virksomheten som tar stilling til de overnevnte spørsmål. 

Vurdering:

Levanger kommunes skal tilrettelegge for variert og allsidig frivillighet, jmf. kommunens frivillighetspolitikk.

I kommunens samfunnsplan, samt i temaplaner for oppvekst, kultur og helse er tilrettelegging for og samarbeid med frivilligheten løftet fram som strategier for å nå vedtatte mål i planverket.

Kommunale lokaler er en del av felleskapets eie, og disse bør i større grad stilles til disposisjon for aktiviteter som skapes og drives av kommunens innbyggere som et ledd i å tilrettelegge mer for frivilligheten.

Gjennom større grad av tilgjengeliggjøring kan kommunens lokaler fungere som aktivitetssentre gjennom hele uka. Et slik grep kan ses i sammenheng med et såkalte 24/7-prinsippet som har vært grunntanken bak planlegging og utarbeiding av kommunale uteområder de siste årene. Uteområdene er tilgjengelige og gratis for alle kommunens innbyggere og fører i dag til aktivitet på tvers av generasjoner og interesser.

Det bør på bakgrunn av vedtatte planer og overnevnte rapport utarbeides en helheltlig løsning for utleie av kommunale lokaler for frivillig aktivitet. Dette omfatter blant annet å kartlegge kommunale lokaler egnet for utleie og å utarbeide felles prinsipper, retningslinjer og rutiner for utlån og utleie av disse.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.11.2018 17:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051