Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.11.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Åsen barne- og ungdomsskole
Kl.: 13.00 - 14.55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 28/18 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 29/18 Samarbeidsutvalg skole - suppleringsvalg utredning vedtak
PS 30/18 Oppfølging forvaltningsrevisjon 2017 utredning vedtak
PS 31/18 Utleie av kommunale lokaler til frivilligheten utredning vedtak
PS 32/18 Svar på interpellasjon Fo 21/18 - "Leve hele livet" utredning vedtak
PS 33/18 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner utredning vedtak
FO 6/18 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - organisering helse og velferd i fremtiden tekst behandl.
FO 7/18 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - organisering av kommunale tjenester tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - forfall
Atle Busch v medlem v - forfall
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall
Oda Amalie Kise Hjertstrøm  sv varamedlem mdg/sv Olaug Julie Aasan 
Ingen vara     - Atle Busch 
Ingen vara h     - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Lars Kverkild kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Anne Grete Wold utviklingsleder stab  


Khalil Obeed (AP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.30, etter behandling av sak 31/18.

Orienteringer:

Orientering/omvisning Åsen BU v/enhetsleder Torje Munkeby

Merknader:

Samarbeidsutvalg: valgte representanter må melde fra ved eventuelt forfall til møte i samarbeidsutvalg.
Til toppen av siden
 

 

PS 28/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Laila Merethe Inderberg og Asbjørn Brustad

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Laila Merethe Inderberg og Asbjørn Brustad
Til toppen av siden

 

 

PS 29/18 Samarbeidsutvalg skole - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Magne Nydal (krf) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til samarbeidsutvalget for Vårtun Kristne Oppvekstsenter velges: Børge Lund

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget for Vårtun Kristne Oppvekstsenter velges: Kari Johanne Kjerkol

Avstemning:

Forslagene fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Som nytt medlem til samarbeidsutvalget for Vårtun Kristne Oppvekstsenter velges: Børge Lund

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget for Vårtun Kristne Oppvekstsenter velges: Kari Johanne Kjerkol
Til toppen av siden 

PS 30/18 Oppfølging forvaltningsrevisjon 2017

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Saksordfører:

Knut Holmen (AP)

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tillitsvalgte skal være representert i kvalitetsgruppa. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Kjerkols tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.

Tillitsvalgte skal være representert i kvalitetsgruppa.
Til toppen av siden

 

 

PS 31/18 Utleie av kommunale lokaler til frivilligheten

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Økonomiske konsekvenser for kommunen, samt konsekvenser i forhold til avtalen mellom Levanger kommune og AL Ytterøy samfunnshus utredes.

Avstemning:

Rådmannens forslag med Kjerkols tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Driftskomitéen slutter seg til konklusjonene i Rapport om utleie av kommunale lokaler og anmoder rådmannen om å kartlegge kommunale lokaler egnet for utleie og å utarbeide felles prinsipper, retningslinjer og rutiner for utlån og utleie av disse basert på rapporten.

Økonomiske konsekvenser for kommunen, samt konsekvenser i forhold til avtalen mellom Levanger kommune og AL Ytterøy samfunnshus utredes.
Til toppen av siden

 

 

PS 32/18 Svar på interpellasjon Fo 21/18 - "Leve hele livet"

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Saken tas til orientering
Til toppen av siden


 

PS 33/18 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag:

Endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning. Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres….

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Kjerkols forslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning: Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres….
Til toppen av siden

 

 

FO 6/18 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - organisering helse og velferd i fremtiden

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Behandling:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende spørsmål:
Vi vet at vi får en befolkningsutvikling som gjør at vi får flere eldre i kommunen, dette samt andre utviklingstrekk gjør at kommunen må møte disse utfordringene med gode og hensiktsmessige tjenester.

Organiseringen av vårt helsevesen gjør at kommunen får flere oppgaver som krever mer av kommunens ressurser.

Kan rådmannen orientere om hvordan rådmannen ser for seg området helse og velferd i Levanger kommune den neste tiårs-perioden?


Kommunalsjefen besvarte spørsmålet:

Forebygging, helsefremming, rehabilitering, velferdsteknologi og digitalisering av tjenester er nasjonale satsningsområder som vi støtter oppunder. Økt forebygging samt å implementere og ta i bruk ny teknologi vil være av avgjørende betydning for å dempe behovet for vekst i tjenesten.

Vi har startet på arbeidet med fremtiden helse og velferdstjeneste, jobben den neste 10 årsperioden vil være å videreutvikle det vi allerede har startet på.

En spissing av institusjonstjenesten, omsorgsbolig for de med behov for varige heldøgnstjenester, flere og mer differensierte dag og aktivitetstilbud, flere lærings-og mestringstilbud. Videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og foreninger.

 • Staup helsehus er etablert for å yte kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud, ivareta nye brukergrupper og endrede oppgaver som krever ny, og til dels spesialisert kunnskap. Sykdomsbildet endres og blir mer komplekst. Flere har mange sykdommer, diagnoser og sammensatte behov – pasienter skrives rasker ut fra sykehus enn tidligere. Dette fordrer økt kompetanse, flerfaglighet, helhetlige og godt koordinerte tjenester som kan tilbys i Helsehus. 
 • Nye omsorgsboliger et etablert i Eplehagen, Nordsiveien, Stokkbakken omsorgssenter og gjennom renovering og ombygging av BBT. Ny avlastningsbolig for barn og unge er under oppføring. Alle nye bygg har tidsriktig bygningsmasse, tilrettelagt for velferdsteknologi og utformet etter anbefalinger i Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg for å ivareta brukeres behov og effektiv tjenesteproduksjon.
 • Flere dagtjenester for demente og deres pårørende er etablert, slik som møtestedet og turgruppa for demente.
 • Kommunen har samlet saksutredning i et felles Helse og omsorgstorg.
 • Styrking av Koordinerende Enhets arbeid med kompetanseheving for koordinatorfunksjonen.
 • Treningsgrupper for innbyggere med ulike funksjonsnedsettelser/ utfordringer. 
 • Kommunale psykologstillinger og styrking av fastleger/ ALIS stillinger.
 • Etablering av frivillighetskontakter
 • Etablering av kreftkoordinator og demenskoordinator
 • Etablering av Frisklivsentral og Hverdagsrehabiliteringsteam
 • Styrking av hjemmebaserte tjenester

 
Videre er det viktig å:

 • Videreutvikle og styrke de endringene vi allerede har iverksatt.
 • Avklare forventninger til tjenestene: Utarbeide tjenestebeskrivelser for å sikre enhetlige tjenester og ha klare retningslinjer for hva kommunens innbyggere kan forvente av tjenesten. Det er viktig å formidle at den enkelte person har ansvar for å planlegge for eget liv og egen alderdom. Kommune må bistå i arbeidet med å tilrettelegge egen bolig, da bolig i utgangspunktet er et privat ansvar.
 • Fortsette og videreutvikle Fokus på aktivitet, mestring og selvstendighet som er vesentlig for å sikre innbyggere med best mulig funksjonsnivå, selvstendighet og livskvalitet.
 • Satse på mer differensierte tilbud, og en videre utvikling av tjenestetrappa i kommunen. Flere «verktøy i verktøykasse»
 • Etablere flere differensierte kurstilbud
 • Kommunen må sammen med frivilligheten satse på å etablere varierte og gode tilbud for å motvirke ensomhet.
 • Videreføre arbeidet med utbygging av differensierte heldøgnsomsorgs boliger.
 • Utprøving og implementering av teknologi som supplement til tjenestene.
 • Sikre en god forankring i kommunes planverk.
 • Ytterligere fokus og styrking av hjemmebaserte tjenester.
  Til toppen av siden

  


FO 7/18 Interpellasjon fra Stig Ove Sommervoll (AP) - organisering av kommunale tjenester

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Behandling:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende interpellasjon:

De beste tiltakene for å nå gode mål er et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte. Det er av stor betydning for de ansattes trivsel og motivasjon at de blir med i beslutningsprosessene. Det er de ansatte som har best kunnskap om de oppgavene og de tjenestene kommunen utfører.

Det er viktig for politikerne i en kommune å få best mulig kunnskap om kommunens tjenester og innbyggernes behov for disse.


Forslag til vedtak:

Det settes ned et utvalg bestående av administrativ ledelse, politisk ledelse og tillitsvalgte (trepartssamarbeid) for å se på behov for kommende kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd med mål om å få best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Gruppen må se på kommunen som helhet.

Rådmannen legger fram forslag til sammensetning av gruppa i sammenheng med det videre planarbeidet og at trepartssamarbeidet da ivaretas.


Kommunalsjefen besvarte interpellasjonen:

Levanger kommune skal i 2019 revidere kommunedelplan helse og omsorg 2015-2030 «Mestring for alle».

Perspektivmeldinga Meld St.29 (2017) viser fremtidens utfordringer for landets kommuner de neste 50 årene inkl situasjonen for helse og velferd, hva framtida vil kreve av kommunene og forhold som påvirker og vil påvirke kommuneøkonomien: 

 • Kommuneøkonomi under press
 • Utgiftsvekst knyttet til aldring av befolkningen
 • Nye rammebetingelser, kommunestruktur, kommuneoppgaver, samfunnsutviklerrolle
 • Vekst i oppgaver som må løses nærmere befolkningen – eldrehelse og rus
 • Økt etterspørsel etter tjenester
 • Investeringer kreves for kapasitet og teknologi
 • Finansieringskrav flyttes nedover
 • Gjeld med økende renter


Utfordringene berører kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet, alle tjenestene og hvordan vi organiserer arbeidet. De betyr at vi må jobbe annerledes, smartere og mer effektivt. 

I tillegg kommer Meld. St 15 «Leve hele livet» en kvalitetsreform, som trekker frem 25 konkrete og utprøvde løsninger for hvordan helse og velferd kan utvikles.

Utfordringene i perspektivmeldinga og løsningsforslagene i kvalitetsreformen vil være deler av utgangspunkt for planprosessene videre. Som vil omfatte:

 • Revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og 6 kommunedelplaner inkl. helse og velferd
 • I planprosessene skal det gjøres analyser av situasjonen fram mot 2040 bla. når det gjelder tjenestebehov og tjenestekvalitet, kommuneøkonomi, organisering og hvordan vi kan jobbe smartere – i tillegg til en rekke andre forhold (se Planprogram, sak 33/18)
 • Det vil legges opp til bred og aktiv involvering både av innbyggere, ansatte/tillitsvalgte, politikere og administrasjonen i planprosessene
 • For å sikre et helhetlig arbeid og av kapasitetsmessige årsaker er det hensiktsmessig om gjennomgangen av framtidig tjenestebehov og organisering kan inngå i planprosessene – på en måte som ivaretar interpellasjonen


Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det settes ned et utvalg bestående av administrativ ledelse, politisk ledelse og tillitsvalgte (trepartssamarbeid) for å se på behov for kommende kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd med mål om å få best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Gruppen må se på kommunen som helhet.

Rådmannen legger fram forslag til sammensetning av gruppa i sammenheng med det videre planarbeidet og at trepartssamarbeidet da ivaretas.

Til toppen av siden

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 14.11.2018 17:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051