Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.09.16 - sak 29/16 - Temaplan kunst i offentlig rom

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2016/6228 - /
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.09.16 29/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Temaplan kunst i offentlig rom med handlingsplan vedtas.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Temaplan for kunst i offentlig rom med handlingsplan PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
I Formannskapet 19.5.10 - sak 50/10 Kunstnerisk utsmykking av Trønderhallen ble det vedtatt at det skulle utarbeides en kommunal plan for kunstnerisk utsmykking av det offentlige rom i Levanger. I kommunestyret 20.11.13 - sak 53/13 Ny plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger kommune ble Plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger kommune vedtatt. Planen er utarbeidet med grunnlag i Statens retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale bygg. Retningslinjene er faststatt av KORO (statens fagorgan for kunst i offentlige rom) og siste gang revidert i 2015.

Planen fastslår at kunstmidlene skal fordeles etter en vedtatt årsplan. Denne handlingsplanen skal revideres årlig og være grunnlaget for fordelingen av midlene i budsjett/økonomiplan.

Det har vært endringer både i regnskapsloven og i KORO sine retningslinjer siden plan og retningslinjer for kunstordningen i Levanger ble vedtatt i 2013. Dette har nødvendiggjort en endring i formuleringer i planen. Formuleringen om at midlene skal sette i et fond er tatt bort. Formuleringen om at kunstnerisk konsulent skal oppnevnes av RSU/KORO er også endret. RSU eksisterer ikke lengre og KORO sine retningslinjer åpner nå for at kommunen selv kan ta det kunstneriske ansvaret om de har den rette kompetansen, evt. selv finne en ekstern konsulent med riktig kompetanse.

Planen har også fått en utforming i tråd med det øvrige planverket i kommunen, og formål,mål, strategier og hovedprinsipper for ordningen er synliggjort bedre. 

Vurdering:
Ordningen skal bidra til at kunst av høy kvalitet skal prege det offentlige rom i kommunen, ute som inne. Dette er tiltak som favner store deler befolkningen, og er med på å gi alle innbyggere mulighet for kunstopplevelser. Den bidrar også til å forskjønne våre offentlige rom og møteplasser. Ordningen er med på å styrke identitet og attraksjonsverdi.

Handlingsdelen er et nødvendig verktøy for å fordele de avsatte midlene. Handlingsdelen må revideres årlig og ses i lys av planlagte kommunale bygg og offentlige uteområder. For kunstprosjektet ved Levanger Ungdomsskole fikk kommunen tilskudd fra KORO for å administrere prosjektet. Dette er ikke noe vi kan regne med å få på så mange av prosjektene, men vi kommer likevel til å søke på disse tilskuddsmidlene.

Rådmannen vurderer det slik at midlene for 2017 bør prioriteres brukt på to planlagte prosjekt: Ytterøy skole og uteområdet i Kirkegata 11 som skal få et mer parkmessig preg og knyttes sammen med Stadionparken. Ytterøy skole har allerede noen midler avsatt i prosjektbudsjettet, men ved å styrke dette sikres muligheten for et vellykket kunstprosjekt. Derfor bør noe av de avsatte midlene prioriteres her. De øvrige midlene bør brukes til kunst i parkanlegget i Kirkegata 11.

For de kommende år i økonomiplanen er det ikke antydet noen sum på de foreslåtte områdene. Dette må komme ved den årlige revideringen av handlingsplanen.

 Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 15.09.2016 09:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051