Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.09.16 - sak 28/16 - Boligsosial Handlingsplan 2016 - 2019

Tore Fjerdingen - klikk for personkort
Saksbehandler: Tore Fjerdingen
Arkivref. 2011/4185 - /F17
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.09.16 28/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Boligsosial handlingsplan 2016-2019 vedtas.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen. 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:
Planen som legges fram er en revidering av vedtatt plan 2011 – 2015 Arbeidet med planen er gjort i en prosess sammen med utviklingsstaben og Boligsosial ressursgruppe.

I denne prosessen er prinsippene for kommunens planstrategi fulgt. Det er bestemt at denne tema planen skal behandles politisk p.g.a. at område bolig er et stort og viktig felt innen kommunal planlegging. Arbeidet med planen har tatt utgangspunkt i de overordnede plandokument som Kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan oppvekst, kommunedelplan helse og omsorg (Mestring for alle) og boligbyggeprogrammet.

Under arbeidet med planen ble det laget en visuell framstilling av hovedmomentene i saken. «Filmen» har som hovedtema brukerstemmen og hva de mener om å bo i en kommunal bolig. Dette er gjort ved hjelp av intervju. Planen foreslår også at det boligsosiale arbeidet koordineres gjennom at det ansettes en boligkoordinator som vil få et ansvar for videre oppfølging av planverk, tildelingsprosedyrer og samhandling mellom de ulike kommunale aktører. Her at rådmannen støttet seg på konklusjonene rapport nr. 5/11 «Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner» som NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har utarbeidet for KS. Rapporten konkluderer med at norske kommuner ofte mangler en samordnet organisering og planlegging av det boligsosiale arbeidet. Dette gir dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere ressursutnyttelse enn nødvendig. Generelt kan en si at god organisering i første rekke dreier seg om å oppnå det en ønsker med minst mulig ressursbruk. Rapporten er klar på at arbeidet bør sentraliseres og plasseres i et organ som er forankret på det strategiske nivået i kommuneorganisasjonen.

Formålet med planen vil derfor være å sikre best mulige tjenester til de som trenger det og legge til rette for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv bidrar til at alle opplever trygghet og mestring i hverdagen og har flere aktive leveår i egnet egen bolig og bomiljø. 

Vurdering:
Målet er at alle skal bo trygt og godt. Ved å ta hensyn til boligen og bomiljøet i samfunnsplanlegging generelt og i det forebyggende boligsosiale arbeidet spesielt vil livskvaliteten bedres for mange og det framtidige tjenestebehovet kan da reduseres eller utsettes.

Planen prioriterer tiltak spesielt rettet mot barnefamilier og unge. Dette er i samsvar med nasjonale føringer og her nevner vi satsingsområder som 5 departement står bak. Dette er nedfelt i dokumentet «Bolig for velferd»

Boligsosialt arbeid er et stort politikkområde i kommuner, regionalt og nasjonalt. Det blir viktig framover, f.eks. med tanke på bosetting av flykninger at de boligsosiale utfordringene løses gjennom generell vekst i boligmarkedet og at etablering skjer i gode bomiljø og ikke i segregerte små områder.

Planen er tenkt som et verktøy for å kunne iverksette tiltak i prioritert rekkefølge ut fra et samhandlingsperspektiv. Her kommer viktigheten av å få på plass en funksjon som kan samordne alle de tjenestene som omhandler bolig og boligsosialt arbeid.

Planen vil også være et viktig dokument som kunnskapsgrunnlag for søknader om tilskudd fra Husbanken. Forslag til konkrete tiltak er lagt inn i budsjettforslaget som er lagt fram for politisk behandling i høst.
 

 Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 20.09.2016 09:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051