Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.09.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: 2. etg. møterom «Rotunden», Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 16:55

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
SaksnrSakUtredning Vedtak 
PS 25/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 26/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 27/16 Navn på omsorgsboligene i Åsen utredning vedtak
PS 28/16 Boligsosial Handlingsplan 2016 - 2019 utredning vedtak
PS 29/16 Temaplan kunst i offentlig rom utredning vedtak
PS 30/16 Museene i Levanger - nytt politisk valgt medlem utredning vedtak
FO 2/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) – organisering av Museene i Levanger (MiL) tekst behandl.
FO 3/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) – tjenesteleverandør innenfor helse og omsorg tekst behandl.
FO 4/16 Spørsmål  fra Atle Busch (V) - Tilskudd samfunnshus/grendehus tekst behandl.

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 11 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h x  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Reidun Johansen rådgiver  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  

 

Til dagsorden;
FO 2/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) – organisering av Museene i Levanger (MiL) besvares før behandling av sak 30/16.

Orientering:
Rådmannen v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterte om Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Drøfting:
Forslag til temadager og befaringer i tilknytning til driftskomitemøtene 2. halvår 2016 –
ble lagt fram i møtet. 
Til toppen av siden


 

PS 25/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 26/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Knut Holmen (AP) og Kristin Aas (AP)

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Knut Holmen (AP) og Kristin Aas (AP)
Til toppen av siden

 

 

PS 27/16 Navn på omsorgsboligene i Åsen

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Det gjennomføres en navnekonkurranse for å fastsette navn på de nye omsorgsboligene i Åsen.
 2. Frist for innkomne forslag settes til 15.10.2016.
 3. Følgende oppnevnes til medlemmer av juryen:
  ·        Lars Kverkild, enhetsleder hjemmetjenester (leder)
  ·        Jostein Hulbækdal, hovedverneombud
  ·        To representanter fra Samarbeidsutvalget i Åsen
  Til toppen av siden

 

 

PS 28/16 Boligsosial Handlingsplan 2016 - 2019

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Boligsosial handlingsplan 2016-2019 vedtas.
Til toppen av siden

 


PS 29/16 Temaplan kunst i offentlig rom

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Temaplan kunst i offentlig rom med handlingsplan vedtas.
Til toppen av siden

 


PS 30/16 Museene i Levanger - nytt politisk valgt medlem

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Forslag i møte:

Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) fremmet følgende forslag til nytt medlem:
Ivar Haarstad velges som ny medlem i styret for Museene i Levanger

Atle Busch (V) fremmet følgende forslag til nytt medlem:
Kjellrun Støp velges som ny medlem for styret for Museene i Levanger 

Avstemning:

Solbergs forslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buschs forslag.

VEDTAK:

Levanger kommunes to politisk valgte medlemmer i Museene i Levanger er:

 FO 2/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) – organisering av Museene i Levanger (MiL)

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Behandling:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende spørsmål:

Spørsmål 1:

Kan rådmannen gi en orientering og organiseringen av MiL og hvordan det samsvarer med vedtak i DK?

Spørsmål 2:

Er det lagt fram forslag til vedtekter? Hvis det er framlagt kan rådmannen orientere om innholdet i disse vedtektene?

Rådmannen v/Kultursjef Guri Sivertsen besvarte spørsmålene.
Til toppen av siden

 

 

FO 3/16 Spørsmål fra Kari Johanne Kjerkol (AP) – tjenesteleverandør innenfor helse og omsorg

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Behandling:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende spørsmål:

Spørsmål 1:

Har Levanger kommune inngått avtaler med private tjenesteleverandører siden planen ble vedtatt?

Spørsmål 2:

I tilfelle slike inngåelser, hvor mange avtaler er inngått og er dette gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser?

Spørsmål 3:

På hvilken måte forankres konsesjonsgrunnlaget politisk hvis dette vurderes nødvendig?

Spørsmål 4:

Hvilke tiltak er iverksatt for å ivareta ideelle organisasjoner og frivillige lag for å mobilisere disse som samarbeidspartnere i kommunens arbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester?

Rådmannen v/Kommunalsjef Helse, Jon Ketil Vongraven besvarte spørsmålene.
Til toppen av siden

 

 

FO 4/16 Spørsmål fra Atle Busch (V) – angående tilskudd til samfunnshus/ grendehus

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.09.2016

Behandling:

Atle Busch (V) fremmet følgende spørsmål:

Hva er egentlig gjeldende regler for behandling av Tilskudd til samfunnshus/grendehus i Levanger kommune, og er gjeldende regler fulgt i årets behandling søknader? 

Rådmannen v/Kultursjef Guri Sivertsen, besvarte spørsmålet:

Gjeldende regler for behandling av tilskuddsmidler til rehabilitering av samfunnshus/grendehus er de som ble vedtatt i Formannskapet 12. januar 2011:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Følgende retningslinjer for posten ”Tilskudd til samfunnshus/grendehus o.l.” vedtas:
  •  Tilskudd kan gis til private samfunnshus og grendehus som er tilgjengelige for bruk av allmennheten
  •  Tilskudd kan gis til vedlikehold/ombygging for å sikre nødvendig drift av samfunnshus og grendehus ved større tiltak som gjennomføres både uten og med statlig medfinansiering (Tilskudd under ordningen ”Lokale kulturbygg”)
  •  Ved søknad beskrives tiltaket og det legges ved oversikt over finansiering av tiltaket
 2. De innkomne søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet
 3. Ordningen gjøres kjent ved avertering. Det settes en søknadsfrist til 1. april 2011.


Søknadsfristen har siden blitt endret til 1. juni.

Saken om tilskuddsmidler i januar som Busch viser til, gjaldt frie tilskuddsmidler, og hva som menes med det er presisert i saken:

Frie tilskuddsmidler

Med frie tilskuddsmidler mener vi tilskuddsmidler som ikke er avsatt for et bestemt formål, som de frivillige organisasjonene kan søke på og så langt som mulig benytte i tråd med egne prioriteringer. I dag finnes det frie tilskuddsmidler som kan søkes på i to budsjettposter: Formannskapsmidlene og kulturmidler. Hovedforskjellen mellom de frie midlene forvaltet av enhet kultur og formannskapets frie midler, har vært muligheten til å søke kulturmidler gjennom hele året, og at gjennomsnittet på tilskuddsbeløpene har vært noe lavere enn av formannskapsmidlene. Både organisasjoner og privatpersoner har hatt mulighet til å søke på frie kulturmidler. Kriteriene har ellers vært de samme og saksbehandlerne har koordinert søknadene.

Tilskudd til grendehus er ikke «frie tilskuddsmidler», men skal benyttes til istandsetting av grendehus.

Slik vi leser saken om tilskudd til grendehus så har intensjonen vært å fordele beløpet etter behov, og ikke dele det flatt mellom søknadene slik det har vært gjort de årene det har eksistert.

http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Formannskap0711/120111/PS-411-Samfunns-grendehus/

Det viste seg imidlertid at få av søkerne hadde relevant dokumentasjon tilgjengelig, da dette ikke hadde vært etterspurt tidligere. Søknadene ble derfor behandlet på samme måte som før. Intensjonen er at potten i 2017 ikke skal fordeles flatt, men at man heller sørger for nødvendig rehabilitering der det er størst behov. Styrene i grendehusene har derfor fått beskjed om at de må få laget en tilstandsrapport om de skal søke neste år, slik at vi har tilstrekkelig dokumentasjon for saksbehandlingen.

Det kom inn 12 søknader, og at det står 13 i brevet til Åsen samfunnshus er en skrivefeil, det skulle stått 11, da det var 11 søknader som lå til behandling i mappen for tilskudd til samfunns-/grendehus.

Den tolvte søknaden som var fra Ronglan samfunnshus, ble beklageligvis arkivert feil. Dette medførte at Ronglan sin søknad ikke kom med ved behandlingen av de øvrige 11 søknadene. Feilen ble først oppdaget noen dager etter at de andre tildelingsbrevene var sendt ut. Siden budsjettpotten var oppbrukt, vurderte vi det slik at Ronglan samfunnshus istedet måtte prioriteres i 2017. Saken ble tatt opp i Formannskapet den 17. august i år etter spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt:

Formannskapet bevilget da kr. 20 000.- fra en annen budsjettpost til Ronglan samfunnshus. Dette betyr at Ronglan ikke kan forvente å bli prioritert framfor andre søknader neste år.

I lys av den praksis som har vært til nå, og den omlegging vi må gjøre for at midlene skal bli fordelt på en bedre måte, er vi av den oppfatning at det vil det være nødvendig å sende det til politisk behandling fra 2017.

Guri M. Sivertsen
Enhetsleder kultur 

Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 15.09.2016 09:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051