Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.06.17 - sak 17/17 - Rammeplan for kulturskolen

Oddbjørn Anders Hagen - klikk for personkort
Saksbehandler: Oddbjørn Anders Hagen
Arkivref. 2017/3996
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.06.17 17/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

«Rammeplan for kulturskolen - Mangfold og fordypning» skal legges til grunn for driften og utviklingen av Kulturskolen i Levanger.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I denne saken legges det fram forslag om å legge «Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning» til grunn for driften og utviklingen av Kulturskolen i Levanger.

Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven §13-6: «Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.»

Norsk kulturskoleråd er en interesse-, samarbeids- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler. Mer enn 95% av alle landets kommuner er medlemmer. Det finnes ikke et nasjonalt, politisk vedtatt rammeverk for kulturskolene slik det er for bl.a. skolene og barnehagene. Til hjelp for kommunene har derfor Norsk kulturskoleråd utarbeidet «Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning» vedtatt av Norsk kulturskoleråd på Landsmøte oktober 2014.

Våren 2015 ble rammeplanen utsendt til kommunene sammen med en veileder for lokalt rammeplanarbeid til hjelp med implementeringsarbeid i kommunene. Ordførere og rådmenn i kommunene fikk også direktesendt et anbefalingsbrev fra KS (se vedlegg) om å legge rammeplanen til grunn for kulturskoledriften i kommunene.

Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utvikling av nasjonale standarder og lokale læreplaner for kulturskolene. Planen inneholder fire kapitler:

  • Kapittel 1: Kulturskolens samfunnsoppdrag
  • Kapittel 2: Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet
  • Kapittel 3: Fagplanene
  • Kapittel 4: Mal for kvalitetssikringssystem


I kapittel 1 forankres kulturskolen tydelig i opplæringsloven (§13-6) og i FNs barnekonvensjon artikkel 30 og 31. Videre legges et verdigrunnlag for kulturskolen, dens formål og målsettinger. Kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter avklares ved å sette kulturskolen inn i en naturlig sammenheng med grunnopplæringen, men også som viktig samarbeidspart til kulturlivet. Planen skisserer i 1.7. en tydelig organisering av opplæringen der de ulike fagene i kulturskolen organiseres innenfor tre opplæringsprogrammer; grunnprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. 

I kapittel 2 slås kommunens ansvar som skoleeier fast, skoleleders ansvar tydeliggjøres, og det pekes på betydningen av samarbeid om elevens læring. Planen beskriver lærerrollen og lærerprofesjonen. Det gis klare anbefalinger om kompetansekrav både for lærere og ledere i kulturskolen. Betydningen av kvalitet og kvalitetsarbeid i kulturskolen slås fast, og det pekes på viktigheten av lokalt utviklingsarbeid

Høsten 2015 initierte Norsk kulturskoleråd en 3 trinns «Gjøringsprosess» til hjelp i høringsprosessen og i implementeringsarbeidet av rammeplanen og lokale lærerplaner.

Målet er at kulturskolene skal utarbeide lokale læreplaner. Det er derfor ønskelig at den foreliggende rammeplanen skal vedtas og legges til grunn for drift og utvikling.

Vurdering:

Rammeplan for kulturskolen vil bli viktig for en felles utvikling av skoleslaget nasjonalt fordi det i denne planen legges en del viktige prinsipper og retningslinjer. Selv om planen ikke kommer til å bli vedtatt som forskrift til Opplæringsloven, er det å anta at mange kommuner velger å legge planen til grunn for utviklingen av egen kulturskole.

Planen vil gi en forutsigbarhet i utviklingen framover. Ikke minst vil bevisstgjøring omkring lærerrollen og omkring kvalitetsarbeid få stor betydning.

Ved Kulturskolen i Levanger har planen vært drøftet i flere personalmøter og det ble levert høringsuttalelser. Flere ansatte har deltatt i orienteringer og foredrag ved de årlige Kulturskoledagene. På bakgrunn av dette er det naturlig at «Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning» blir lagt til grunn for driften av Kulturskolen i Levanger og for utviklingen av skolen i årene framover.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 09.06.2017 07:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051