Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.02.18 - sak 8/18 - Åsvegen 5 - oppfølging av kommunestyrevedtak

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2018/7316
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.02.18 8/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Tjenestetilbudet i Åsvegen 5 videreføres i samme lokaler videre.
  2. De økonomiske merkostnadene dette medfører i forhold til vedtatt budsjett for 2018 må søkes inndekket med bedre total ressursutnyttelse mellom enhet for habilitering og enhet for hjemmetjenester. Budsjettjustering skjer i forbindelse med regnskap for 1. kvartal 2018. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • K-vedtak 27.09.17
    Åsveien 5 opprettholdes inntil et nytt og bedre alternativ er utredet og gjort kjent for ansatte, brukere og pårørende. Saken legges fram for driftskomiteen til endelig vedtak.


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Etter nedleggelse av Skogn Helsetun og Åsvegen 7 har Åsvegen 5 blitt liggende uten tilknytning til et større fellesskap.

Det har vært uklart hva som skal skje med området, dvs hvorvidt helsetunet skal rives og arealet utnyttes til annet formål. Åsvegen 5 vil uansett ligge utsatt til for fremtidig utnyttelse av arealet. Fra og med høsten 2017 har kun 3 av 5 leiligheter vært bebodd.

En vurderte da at det ville være lettere å finne nytt boalternativ for 3 i stedet for 5 beboere. 

Åsvegen 5 består av 5 omsorgsboliger. Boligene består av leiligheter med soverom og utgang til fellesareal, egen veranda og noe grøntareal.

Beboerne har alle heldøgnstjenester, med for tiden en nattevakt. En leilighet har stått ledig siden 2016. Siden juli 2017 har to leiligheter vært ledige.

Tjenester

Åsvegen har 10 årsverk. I tillegg til tjenester i omsorgsbasen, utføres det miljøarbeider-tjenester i Skogn og i Åsen. Behovet for slike tjenester har vært økende etter nedleggelse av Åsvegen 7, og for tiden mottar 12 personer ulike tjenester. Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) administreres av avdelingsleder i Åsvegen 5. I Levanger er det for tiden 12 personer med vedtak om BPA.

Alternativt botilbud

Det har utviklet seg et sterkt naboforhold mellom beboerne i Åsvegen 5. Det er derfor ønskelig fra deres side å fortsette dette naboforholdet. Dette kan ivaretas i eksisterende bofelleskap med heldøgns omsorg, og direkte tilgang til fellesareal.

Nordsivegen 16 som alternativ

Nordsivegen består i hovedsak av frittstående leiligheter, dvs at det ikke er utgang knyttet opp mot fellesareal. Det er bygd nytt fellesareal for Nordsiveien i 2016.

Det vil være mulig gradvis, ved ledighet, å tilby leiligheter her. En vil imidlertid med stor sannsynlighet måtte opp-bemanne antall nattevakter. Det er for tiden ikke nok ledige leiligheter her med utgang til fellesareal.

Breidablikktunet omsorg som alternativ

BBT omsorg har 16 leiligheter med soverom. Leilighetene er fordelt over 2 etasjer. Soverom er noe mindre, og er utfordrende for de med svært plasskrevende hjelpemidler. 8 av leilighetene i BBT omsorg kan vurderes som et fremtidig bofelleskap for flere funksjonshemmede med behov for HDO, og lett tilgang til fellesareal.

BBT har generelt god bemanning av helsepersonell, sykepleiere inkludert, noe en anser som en fordel. Det er også store fellesarealer for bruk på ettermiddager og helger i 1.etasje.

Alle 8 aktuelle leiligheter i BBT omsorg er i dag bebodd. Beboere her har ordinær husleiekontrakt, og må i tilfelle tilbys annen leilighet.

Et annet ankepunkt er utformingen av fellesareal og plassering av leilighetene. For å komme seg til de innerste leilighetene må en passere flere felles soner, noe som gjør det problematisk å ivareta behovet for privatliv for beboere, pårørende og gjester.

Videreføring i Åsvegen 5 alternativt Åsvegen 7.

En videreføring av drift i Åsvegen vil medføre en økt utgift på ca.6,7 mill. i forhold til budsjettforslag 2018. Det er da noe usikkert hva inntekt ressurskrevende tjenester vil være. En nedleggelse vil øke behovet for tjenester fra hjemmetjenesten i Skogn/Åsen, samt etablering av leder for BPA ordningen. Den relle effekten av en nedleggelse vil da være ca.4 milloner kroner

Rehabilitering av Breidablikktunet omsorg er forsinket, og eventuell flytting dit vil i beste fall ha halvårseffekt.

Et alternativ er å fylle opp alle 5 leiligheter i Åsveien 5, styrke bemanningen noe for å ivareta behovet for miljøarbeidetjenester i Skogn/Åsen. Da unngår en behovet for umiddelbart å styrke Hjemmetjenesten Sør, samt unngå at tjenester utføres fra omsorgsbaser i sentrum.

Vurdering:

Da det for tiden ikke er ledige leiligheter i bofellesskap med heldøgns omsorg, anbefales å videreføre driften i Åsvegen 5 for på lengre sikt å replassere hele basen i f.h.t. andre utbyggingstrinn. Dette vil medføre en økonomisk utfordring da en fortsatt drift av Åsvegen 5 ikke er hensyntatt i budsjettet for 2018. Å ta inn 5 brukere vil også kunne medføre økte tilskudd fra staten, men det er vanskelig å se for seg hva nettoutgiftene vil bli. Det er uansett nødvendig å ivareta brukerne på best mulig måte i påvente av en mer langsiktig løsning.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.02.2018 17:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051