Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.02.18 - sak 6/18 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2016

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
Arkivref. 2018/7294
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.02.18 6/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler 2016 i Levanger tas til etterretning og legges til grunn for revisjon av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for skole. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger 2016 PDF

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og er hjemlet i opplæringslovens §13-10. Det er fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.melding nr. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene er det satt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i nå målene.

Levanger kommune bruker utdanningsdirektoratets anbefalte mal for tilstandsrapport for grunnskolen. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygge ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig utfra lokale behov.  

Det er data fra skoleporten.no som hovedsakelig benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Skoleeiere og skoler oppfordres til å lage konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

Vurdering:

Tilstandsrapporten 2016 er en noe forenklet utgave, men omhandler minimumskravet jf. opplæringslovens §13-10.

Det har i skoleåret 2016 -17 vært arbeidet gjennomgående med grunnskolene i Levanger med tanke på å arbeide med utvikling på et utvalgt område skolene er omforent om.

Utvalgte fellesområder i 2017 – 2019 er «vurdering for læring», Læringsmiljø (fra 2018) Nasjonale prøver, tidlig innsats (2017-) og tilpasset opplæring.  Hvordan det er arbeidet med dette, resultatoppnåelse samt en mer utfyllende tilstandsrapport for skoleåret 2017 vil bli framlagt høst 2018. 

Det er en ambisjon å levere en tilstandsrapport kalt «Kvalitets- og utviklingsplan» for grunnskolene i Levanger kommune fra og med skoleåret 2018-19.  En plan som omhandler minimumskravet jf. § 13-10 i opplæringsloven, men som også omhandler strategier og tiltak for de utvalgte satsingsområdene som er felles for grunnskolene i Levanger. Tiltak i kommunedelplan oppvekst på skole skal også gjenspeile denne kvalitetsmelding og gi grunnlag for videre utviklingsplan.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.02.2018 17:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051