Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.09.17 - sak 22/17 - Tidlig innsats i skolen- høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringsuttalelse fra Levanger kommune

Marit Elisabeth Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
Arkivref. 2017/6198
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.09.17 22/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter forslag til endring i opplæringsloven, som innebærer en ny § 1-4, i tillegg til §§ 1-1,-2 og-3 som alle omhandler tidlig innsats på 1.-4.trinn. Forslaget innebærer en plikt til å tilby intensiv opplæring til elever på 1.-4.trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Forslaget vil gi tydeligere føringer for hvordan midler som er gitt over statsbudsjettet til styrking av tidlig innsats i skolen skal brukes.

Levanger kommune mener at det bør utarbeides en nasjonal veileder som kan være til hjelp for skolene i tilrettelegging og gjennomføring av intensiv opplæring som metode, og hvordan dette kan inkluderes som en del av den ordinære, tilpassede opplæringa. Veilederen bør også referere til evidensbasert forskning om effekt av intensiv trening og opplæring som metode. Levanger kommune er positiv til at det legges opp til en lite krevende saksbehandling, blant annet at det ikke stilles krav om foreldrenes samtykke. Det er likevel viktig å presisere at tiltaket må skje i dialog med heimen.   

Levanger kommune støtter forslaget til endring i opplæringslovens § 15-8 om plikt til tverrfaglig samarbeid om vurdering og oppfølging av elever med helsemessige, personlige, sosiale og emosjonelle vansker knyttet til opplæringen. Til tross for at dette er en etablert praksis i skolen, vil det være en styrke at lovverket innenfor helse, barnevern og opplæring er sammenfallende når det gjelder forventninger og plikt til samarbeid. Forslaget innebærer at også skolen av eget tiltak må vurdere om andre yrkesgrupper skal trekkes inn i arbeidet rundt eleven. Dette kan forebygge at andre faginstanser kommer for sent inn.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova), kap 1 

Saksopplysninger:

I høringsbrevet presiseres det at forslag til ny § 1-4 innebærer at skolen raskt skal gi intensiv opplæring til elever på 1.-4. trinn som av ulike årsaker viser svake ferdigheter i lesing, skriving eller regning, og som slik står i fare for å bli hengende etter i forhold til målene for klassen/gruppen. «Står i fare for å bli hengende etter» viser til i hvilken grad eleven får utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Dette må ses i lys av gjennomgått opplæring, den planlagte ordinære undervisning fremover og progresjonen for øvrige elever i klassen/gruppen. Terskelen for når det skal iverksettes intensiv opplæring skal være lav, og må ses i lys av det overordnede målet om at eleven skal oppnå «forventa progresjon». Det vises i denne sammenheng til at eleven skal kunne nå kompetansemålene i fag innen utgangen av 4. trinn. Bestemmelsen innebærer en plikt for skolen, men utløser ikke noen rettighet for den enkelte elev, slik som retten til spesialundervisning gjør.

At det skal gis «intensiv opplæring» innebærer at skolen skal være tidlig ute og tett på. Tiltaket skal være en konsentrert og målrettet innsats rettet mot de konkrete utfordringene eleven har. Hva som vil være «eigna» må ses i lys av målet om at eleven skal settes i stand til å følge progresjonen i den ordinære undervisningen, og slik bero på en konkret faglig vurdering fra lærerens side. Det vil være relevant å se hen til bl.a. elevens faglige utfordringer, den planlagte ordinære undervisningen og om og eventuelt hvilke andre tiltak som har vært gjennomført.

Den intensive opplæringen skal være av kortere varighet. Det tidsmessige omfanget av tiltaket må ses i lys av elevens utfordringer, retten til spesialundervisning og lovens hovedregel om at opplæringen skal gis i klasser eller basisgrupper.

Bestemmelsen stiller ikke formelle krav til saksbehandling, og skiller seg her fra spesialundervisning, jf. opplæringsloven kapittel 5. Bestemmelsen må for øvrig ses i sammenheng med opplæringsloven § 5-4 og plikten til å vurdere og prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet før det gjøres sakkyndig vurdering med sikte på spesialundervisning.

Til forslag om endring i opplæringslovens § 15-8, presiseres det at bestemmelsen innebærer en plikt for skolen til å legge til rette for samhandling med ulike tjenester innad i kommunen der dette er nødvendig for å ivareta elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø og hensynet til elevens opplæringsløp. Skolen skal legge til rette for samarbeid både på systemnivå og ved oppfølging av enkeltelever. Kommunen finner selv de samarbeidsformer som er hensiktsmessige.

Det innføres ikke unntak fra reglene om taushetsplikt. Derfor gjelder de vanlige reglene om samtykke fra myndig elev eller foreldre dersom skolen dele taushetsbelagte opplysninger med andre tjenesteytere.

Vurdering:

Lovendringenes intensjoner er generelt å sørge for en enda bedre sikring av barns rettigheter for tilpasset opplæring ut fra egne forutsetninger og behov. Intensiv opplæring som metode kan være svært effektfullt om man av ulike grunner har «falt av lasset», eller har blitt hengende etter. Elever som har vært langvarig syke, som har hatt nedsatt læreevne på grunn av psykososiale forhold, og/eller elever som trenger mer eller en mer tilrettelagt læresituasjon for en kortere periode, vil kunne ha stort utbytte av intensiv opplæring. I finnlandsskolen er det for eksempel systematikk over at elever som har vært borte fra skolen får en repetisjon av det som er gjennomgått i klassen mens de var borte. Dette kan også være et eksempel på intensiv opplæring. Dette for å forebygge unødvendige spiraler av læringshull, mangelfull grunnforståelse og mestring som har en tendens til å føre til endra større problemer senere i skolegangen.

KS er negativ til endringen, ut fra at men er redd at bestemmelsen skal utløse mer byråkrati, og mener også at «intensiv opplæring» godt kan drives som en del av tilpasset opplæring innenfor dagens lovverk. Til dette kan sies at en av intensjonene bak lovendringen er at det skal gjøres lettere å sette inn tiltak tidlig, uten unødvendig byråkrati. Da blir det opp til kommunen selv å sørge for en slik praksis. Det kan også hevdes at en presisering av «intensiv opplæring» må forstås som en innføring av en egen metodikk som er rettet direkte mot den/de elevene som trenger det, og at målet er å gi økt mestringsfølelse og bedre læringsmotivasjon for dem.

Forslaget til endring i opplæringslovens § 15-8 om plikt til tverrfaglig samarbeid om vurdering og oppfølging av elever med helsemessige, personlige, sosiale og emosjonelle vansker knyttet til opplæringen er et viktig forslag, ettersom det innebærer at også skolen av eget tiltak må vurdere om andre yrkesgrupper skal trekkes inn i arbeidet rundt eleven. Dette kan forebygge at andre faginstanser kommer for sent inn. Mange vil hevde at tverrfaglig samarbeid er en etablert praksis i skolen, og slik er en unødvendig presisering.

Til dette kan sies at det er en styrke at lovverket innenfor helse, barnevern og opplæring er sammenfallende når det gjelder forventninger og plikt til gjensidigplikt til samarbeid.  

Det legges ikke opp til endringer i regler om taushetsplikt, men legges vakt på å innhente informert samtykke fra eleven selv og/eller foreldre i saker som ut fra barnets beste vil kreve en tverrfaglig tilnærming. Taushetsplikt skal aldri være et hinder for samarbeid, og det bør presiseres at en god praksis på innhenting av samtykke vil forhindre det.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.09.2017 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051