Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.09.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Skogn barne- og ungdomsskole
Dato: 13.09.17
Tid: 13:00 - 15:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 20/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 21/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 22/17 Tidlig innsats i skolen- høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringsuttalelse fra Levanger kommune. utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 +2 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf - forfall
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - forfall
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall
Laila Merethe Inderberg ap vara ap/sp/krf x Erik Undlien
Kim Karim Nilssen h vara h x Anne Kathrine Nordhammer Solberg
Ingen vara       - Olaug Julie Aasan

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  


Temamøte/orienteringer – program:

  • Orientering «Mennesker med nedsatt funksjonsevne-individuelle planer og koordinerende enhet» v. leder for KE, Inger Lise Helgesen
  • Orientering Skogn BU: Kort omvisning, - deretter orientering om skolen fra rektor Jan Kjetil Haugen


Spørsmål stilt i møtet:

  • Kari Johanne Kjerkol: Hvorfor har ikke Ytterøy helsetun fått strømaggregat ennå, og hvorfor er det ikke gjennomført teknisk gjennomgang på bygget i år. Rådmannen bes om å undersøke bakgrunnen for dette og komme med en orientering på neste møte i DK.
  • Kari Johanne Kjerkol: Har fått melding om voldsepisoder mot lærer på en skole, og melder hevder at det ikke er tatt tak i fra leders side.
  • Kommunalsjef oppvekst orienterte om kommunale retningslinjer vedr. vold og trusler, om avvikssystemet (Compilo), og om antall vold/trusler hvor personale er involvert de siste 3 år. Kommunalsjef svarte på spørsmål i møtet, og det ble også gitt en kort orientering om hva som ligger i «håndtering» på generell basis ved skolene.
  • Driftskomiteen ønsker en bredere orientering i et eget møte.
    Til toppen av siden 

 

 

PS 20/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Til å godkjenne/signere protokoll velges: Laila Merethe Inderberg, Kim Karim Nilssen

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til å godkjenne/signere protokoll velges: Laila Merethe Inderberg, Kim Karim Nilssen
Til toppen av siden 

 

 

PS 21/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden 


  

PS 22/17 Tidlig innsats i skolen- høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringsuttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 13.09.2017

Forslag i møte:

Driftskomiteen tiltrer rådmannens forslag med de tillegg som kom fram i møtet. Dette innarbeides i høringsuttalelsen.

Avstemning:

Enstemmig.

VEDTAK:

Levanger kommune støtter forslag til endring i opplæringsloven, som innebærer en ny § 1-4, i tillegg til §§ 1-1,-2 og-3 som alle omhandler tidlig innsats på 1.-4.trinn. Forslaget innebærer en plikt til å tilby intensiv opplæring til elever på 1.-4.trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Det er et viktig poeng at dersom skolens ressurser ikke øker tilsvarende behovet for ekstra oppfølging utenfor ordinær undervisning, vil det kunne bli svært krevende for skolen å innfri pålegget om intensiv opplæring. Noen av midlene i statsbudsjettet til tidlig innsats forutsettes brukt til dette slik at tiltak ikke går utover de andre elvenes læring.

Det bør problematiseres om det i tilfeller der foreldre tar eleven ut av skolen, da skal stilles krav til skolen om å sørge for at eleven får ta igjen det tapte. Det er for eksempel forskjell på fravær grunnet sykdom og fravær grunnet ferie.

Levanger kommune ønsker å poengtere at tiden som skal brukes til intensiv opplæring ikke skal ta av timer i praktisk-estetiske fag og kroppsøving. I en teoritung skole der elevene sitter mye i ro, vil det være svært uheldig om elever som har teorifaglige utfordringer, mister en arena der de kan oppleve annen form for mestring. Vi vil at den intensive opplæringen skal oppleves lystbetont og motiverende, med ivaretakelse av mestringsfølelser, gjerne i sammenheng med lystbetont leik.

Levanger kommune er positiv til at det legges opp til en lite krevende saksbehandling, blant annet at det ikke stilles krav om foreldrenes samtykke. Det må sikres at resultatet ikke fører til økt byråkrati ved internkontroller og tilsyn. KS understreker at lovreguleringen må rettes mot kommunen og ikke den enkelte skole, noe Levanger kommune støtter. Det er likevel viktig å presisere at tiltaket må skje i dialog med heimen, og vi vil understreke viktigheten av at foreldre blir tatt med på råd og aktivt involvert i den intensive opplæringen, da de kan være en god og avgjørende støtte.

KS er kritiske til at tilbudet om at intensiv opplæring skal lovfestes. Levanger kommune ser bekymringen KS har, spesielt forholdet mellom vage formuleringer og hvordan en skal kunne måle om det kan dokumenteres nok innsats og tiltak opp mot disse formuleringene. Levanger kommune mener at det bør utarbeides en nasjonal veileder som kan være til hjelp for skolene i tilrettelegging og gjennomføring av intensiv opplæring som metode, og hvordan dette kan inkluderes som en del av den ordinære, tilpassede opplæringa. Veilederen bør også referere til evidensbasert forskning om effekt av intensiv trening og opplæring som metode.

Levanger kommune støtter forslaget til endring i opplæringslovens § 15-8 om plikt til tverrfaglig samarbeid om vurdering og oppfølging av elever med helsemessige, personlige, sosiale og emosjonelle vansker knyttet til opplæringen. Til tross for at dette er en etablert praksis i skolen, vil det være en styrke at lovverket innenfor helse, barnevern og opplæring er sammenfallende når det gjelder forventninger og plikt til samarbeid. Forslaget innebærer at også skolen av eget tiltak må vurdere om andre yrkesgrupper skal trekkes inn i arbeidet rundt eleven. Dette kan forebygge at andre faginstanser kommer for sent inn.  I denne sammenheng vil en nasjonal veileder med være til hjelp og sørge for at elvene får samme gode kvalitet på oppæringen, og vil kunne gi lærere og foreldre nyttig hjelp og veiledning.

Til toppen av siden 

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 11.10.2017 16:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051