Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.06.18 - sak 21/18 - Høringsuttalelse - Forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.06.18 21/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Forslag til høringsuttalelse på forslag til regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin vedtas.
  2. Kommunen er betenkt over at en slik endring i oppgaver mellom stat og kommunesektor gjennomføres uten at de økonomiske rammene er avklart og finansiert.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Formannskapet vedtok i sitt møte 18. april 2018 at driftskomiteen skulle avgi en høringsuttalelse i denne saken (sak 28/18


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommentar til de sentrale deler i forslaget: 

Det innføres krav om veiledning og supervisjon gjennom hele utdanningsløpet også for ASA-spesialitetene.

kommentar: Det vil i noen kommuner være vanskelig å tilfredsstille krav om at alle som er i spesialisering skal være under veiledning av spesialist under hele spesialiseringen grunnet mangel på spesialister. En veileder bør jobbe på samme kontor som den han veileder. En annen faktor er tidsbruken. Med mindre det gjøres grep som ila kort tid endrer rammevilkårene for fastleger, vil både den som veiledes og veileder ha vansker med å sette av tid til strukturert veiledning. Dette er en realitet. Dersom det er praktisk gjennomførbart er Rådmannen enig i at veiledning gjennom hele spesialiseringen, som for andre spesialistgrener, vil være fornuftig. Rådmannen frykter at dersom kravet gjennomføres slik arbeidssituasjonen er for fastleger per nå, vil det bidra til å øke både frafallet og rekrutteringssvikten vi allerede erfarer. 

Det innføres krav om oppnåelse av forskriftsfestede læringsmål også for ASA-spesialitetene.

kommentar: Støttes 

Det innføres registreringsordning for utdanningsvirksomheter i tillegg til dagens godkjenningsordning for utdanningsvirksomheter i spesialisthelsetjenesten. Registrerte utdanningsvirksomheter vil i hovedsak være kommuner.

kommentar: Støttes 

De registrerte utdanningsvirksomhetene får ansvar og oppgaver som er parallelle, men tilpasset, det ansvaret og de oppgavene de godkjente utdanningsvirksomhetene skal ha.

kommentar: Støttes. Kommunens rolle og ansvar tydeliggjøres. Ansvaret fordrer adekvat stillingsstørrelse og kompetanse for å ivareta dette best mulig. Det stilles krav til etablering av individuelle utdanningsplaner for hver enkelt lege i kommunen og kommunen får ansvar for å tilrettelegge og følge opp disse. De økonomiske rammene som nevnt i punkt 8.2 må stå i forhold til dette.  

Det innføres krav om at LIS i allmennmedisin skal gjennomføre den vesentlige delen av spesialistutdanningen tilknyttet en registrert utdanningsvirksomhet, mens LIS i samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin kan gjennomføre den vesentlige delen av spesialistutdanningen enten tilknyttet en registrert utdanningsvirksomhet eller ved en godkjent utdanningsvirksomhet, eller en blanding av disse.

kommentar: Støttes

Legeforeningens ivaretakelse av læringsaktiviteter når det gjelder utdanningen av spesialister i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin synliggjøres.

kommentar: Støttes

Helsedirektoratet skal ha en særskilt rolle med å bidra til enhetlig utforming av spesialistutdanningen av ASA-spesialitetene. Dette kan blant annet skje ved at direktoratet gir anbefalinger om utarbeidelsen av og innholdet i utdanningsvirksomhetenes utdanningsplaner. Kommunens rolle og ansvar skal fremgå av forskriften.

kommentar: Dette bidrar til mer enhetlig ivaretagelse av utdanningsløp/planer på tvers av kommuner og anses fornuftig. Tydeliggjøring av kommunens ansvar og forpliktelser er viktig.  

Annet

Punkt 3.1, nest siste avsnitt side 8: «Legeforeningen dekker utgifter til reise og opphold for deltakelse på kurs og kongresser som er faglig godkjent av Legeforeningen». Dette stemmer ikke.

Fastleger (som ikke er kommunalt ansatte med fastlønn) dekker i hovedsak alle utgifter selv, men kan få refundert kursutgifter til en lite utvalg kurs (deriblant grunnkurs) og kursavgift knyttet til veiledningsgruppe.  

Punkt 6.6.1: Krav om at spesialistutdanningen for alle LIS som hovedregel bør gjennomføres på heltid

Rådmannen mener en bør tilrettelegge for at flere fastleger involverer seg i forskning og prosjektarbeid. Pr i dag er fastleger for lite involvert i forskning og prosjektarbeid. Likeledes vil delte stillinger der en f.eks jobber 50 % på en sykehuspoliklinikk og 50% som fastlege være ønskelig, ikke minst m.t.p. samhandling. For å oppnå det må det tilrettelegges for slikt før fastlegen er ferdig spesialist. Det er da man er mest tilbøyelig til å jobbe på denne måten.

Punkt 8 Økonomiske og administrative kostnader

Her legges det opp til at reguleringen av spesialistutdanningen skal gjennomføres innenfor gjeldende rammer. Det er beregnet at kostnadene ved en slik ordning samlet sett vil utgjøre 23 mill. kroner basert på en forutsetning om et minimumskrav til veiledning på 1 time hver annen uke. I dette ligger ikke kompensasjon for for- og etterarbeid. Rådmannens erfaring tilsier at det lett kan bli større kostnader i forb. med ordningen da dette kommer på toppen av en allerede presset arbeidssituasjon for fastlegene og at ordningen kan være med på å «stjele» tid fra klinisk arbeid som igjen vil kunne medføre lengre ventetid for pasienter og større arbeidspress for fastlegene. 

Vurdering:

Rådmannen tilrår at Levanger kommune støtter prinsippet om at de overordnede rammene for spesialistutdanningen i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin skal i størst mulig grad være lik rammene for spesialistutdanningen i sykehusspesialitetene.

Videre støtter vi departementets mål med forslaget; å bidra til å styrke og kvalitetssikre spesialistutdanningen i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, samt bidra til at det legges bedre til rette for spesialistutdanning i disse spesialitetene enn i dag, og at disse spesialistutdanningene blir mer likestilte med spesialistutdanningene i sykehusspesialitetene.

Det knyttes imidlertid noen bekymringer til finansieringen av ordningen, (ref. kommentarer til pkt. 3.1 under «Annet») da dette kommer i tillegg til en rekke nye oppgaver som er tillagt fastlegene og finansiering av dette er ikke fastsatt.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.06.2018 17:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051