Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.03.19 - sak 10/19 - Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler 2018

Hilde Henriksen Karlsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Henriksen Karlsen
Arkivref. 2019/1180

   

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 13.02.19 10/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler 2018 tas til orientering og legges til grunn for revisjon av kommunedelplan oppvekst og kompetanseplan for skole. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Opplæringslovens § 13-10, andre ledd. 

Vedlegg:

1

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler 2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og er hjemlet i opplæringslovens § 13-10. Det er fastsatt mål knyttet til læringsresultater og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jfr. stortingsmelding nr 31/2007-2008. Til de nasjonale målsettingene er det satt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. 

Levanger kommune bruker utdanningsdirektoratets anbefalte mal for tilstandsrapport for grunnskolen. Rapporten skal inneholde omtale av læringsresultater og læringsmiljø. Den kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig utfra lokale behov.

Det er data fra skoleporten.no som hovedsakelig benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Skoleeiere og skoler oppfordres til å lage konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

Vurdering:

Tilstandsrapport for 2018 omhandler resultater på elevundersøkelsen 2017, resultater for nasjonale prøver 2018 samt beskrivelser av utvalgte fellesområder som vurdering for læring, innsatsteam mot mobbing og universitetsskoler.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 13.03.2019 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051