Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 13.02.19

Møtested: Skogn helsetun, Storstua
Kl.: 13.00 - 16.10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 5/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 6/19 Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022 utredning vedtak
PS 7/19 Valg av eierrepresentant til Bjørnang barnehages samarbeidsutvalg utredning vedtak
FO 1/19 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Oppgradering av uteområder på skoler tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf - Forfall
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - Forfall 
Rolf Inge Elvbakken  ap  vara  ap/sp/krf  Magne Nydal 
Ingen vara       - Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Kjell Hugo Dybwik enhetsleder enhet Habilitering  

 
Orienteringer:

Til toppen av siden

 

PS 5/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.02.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Oda Amalie Kise Hjertstrøm og Atle Busch

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Oda Amalie Kise Hjertstrøm og Atle Busch
Til toppen av siden 

 

 

PS 6/19 Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.02.2019

Orientering:

Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022 v/enhetsleder Kjell Hugo Dybwik

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende endringsforslag – punkt 1:

Temaplan for arbeid og aktivitet 2019-2022 vedtas med følgende endring:

Rådmannen legger fram en økonomisk plan i tilknytning til Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022. Den økonomiske planen utarbeides og legges fram for kommunestyret sammen med temaplanen.

Avstemning:

Kjerkols endringsforslag avvist med 8 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 2 og pkt. 3, enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Temaplan for arbeid og aktivitet 2019-2022 vedtas
 2. Prioritering av tiltak integreres i budsjett- og økonomiplanprosesser
 3. Tiltak innarbeides i revideringen av kommunedelplan for helse og velferd i 2019
  Til toppen av siden  

PS 7/19 Valg av eierrepresentant til Bjørnang barnehages samarbeidsutvalg

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.02.2019

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag:

 1. Som eierrepresentant til Bjørnang barnehages samarbeidsutvalg velges Lars Petter Holan
 2. Som vararepresentant til Bjørnang barnehages samarbeidsutvalg velges Stig Ove Sommervoll.

 
Avstemning:

Kjerkols forslag pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Kjerkols forslag pkt. 2, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Som eierrepresentant til Bjørnang barnehages samarbeidsutvalg velges Lars Petter Holan
 2. Som vararepresentant til Bjørnang barnehages samarbeidsutvalg velges Stig Ove Sommervoll.
  Til toppen av siden 


 


FO 1/19 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Oppgradering av uteområder på skoler

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 13.02.2019

Behandling:

I de siste årene er det brukt mange millioner kroner på oppgradering på en del av skolene i Levanger.

Nå i 2019 er det forhåpentligvis Skogn bu sin tur da det er avsatt penger til dette prosjektet.

Nesheim, Ytterøy, Frol og Levanger u har alle utearealer som er fantastiske.

Til tross for at økonomien i Levanger i dag er i en tilstand som ikke gir rom for de store løftene, så hadde det vært ønske om at det iallfall kunne blitt brukt litt penger på de andre skolene i kommune også.

Er det planer om oppgradering av uteområder på skolene på Ekne, i Halsan og på Åsen?

Hvis ja, hvilket tidsperspektiv kan være realistiske?

Hvis nei, vil kommunalsjef oppvekst bidra til at dette blir med i planene og budsjettene fremover?

***********

Kommunalsjef oppvekst og utdanning Marit E. Aksnes svarte:

De senere år er uteanleggene en del av byggeprosjektet når det har vært bygd/ ombygd/renovert skoler og barnehager. I 2017 og 18 har alle midler gått til prosjekt «uteanlegg» ved Skogn bu. Ved hjelp av spillemidler blir dette nå et praktanlegg.

I vedtatt økonomiplan er det ikke satt av midler til uteanlegg ved skolene i 2019, men det er satt av 2 mill i 2020 og ytterligere 2 mill i 2022.

På Halsan er det gjort betydelige forbedringer ift parkering, men det er ønsker om mye mer. Det samme gjelder Åsen og Ekne.

Som kommunalsjef har jeg ansvaret for at det er kvalitet i skolen, og kvalitet handler både om innhold i opplæringen, læringsklimaet og det fysiske miljøet. Uteanleggene er en viktig del av elevenes fysiske miljø, og har direkte innvirkning på trivsel i skolehverdagen. Vi ønsker at elevene skal være aktive og bruke kroppen sin, og derfor er det viktig med anlegg som innbyr til dette.

Realisering av ønsker og behov skjer i samhandling mellom bevilgende myndigheter (kommunestyret og tippemidler), samt god planlegging og godt samarbeid mellom oppvekst og samfunn( bygg&eiendom). Vi har sett at «småjobber» som utbedringer/reparasjoner og nyanskaffelser har blitt nedprioritert til fordel for større prosjekter. Det handler om kapasitet. De planene vi har hatt har derfor ikke vært fulgt opp.

Det er nå satt i gang en planleggingsprosess for hvordan midlene skal disponeres i 2020 og 2022, og enhetslederne skal komme med innspill innen 15. mars. Deretter vil det bli satt opp en prioriteringsliste og en gjennomføringsplan sammen med Bygg og eiendom.
Til toppen av siden 

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 21.05.2019 09:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051