Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.10.16 - sak 33/16 - Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT)

Marit Elisabeth Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
Arkivref. 2016/7066
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 12.10.16 33/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune slutter seg til partnerskapsavtalen for Oppvekstforum i Nord-Trøndelag 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det vises til vedtak i sak Driftskomiteen 15.06.16 - sak 23/16 - Etablering av "Oppvekstforum Nord-Trøndelag" (OFNT og oppvekstprogrammets framtid):

Levanger kommune støtter forslaget til etablering av Oppvekstforum og videreføring av Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag, og ønsker å delta i dette, under forutsetning av at de øvrige kommunene ønsker det samme.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) er en videreføring av oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag (2011-2016). Oppvekstprogrammet var et samarbeid mellom alle kommuner, samfunns- og næringsliv i Nord-Trøndelag, med hovedoppgave å se hele oppvekstløpet i sin helhet.

Fylkeskommunen har kommunisert at både eierskap og finansiering av Oppvekstprogrammet etter hvert skal deles med kommunene. Høsten 2015 satte derfor rådmannsutvalget ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere, vurdere og foreslå samarbeidsområder på skole- og barnehagefeltet når Oppvekstprogrammet skulle avsluttes.

Rådmannsutvalget foreslo en to-trinns-prosess når kommunene skal beslutte en videreføring gjennom Oppvekstforum Nord-Trøndelag.

  1. Kommunene bes gjennom prinsippvedtak å støtte etableringen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag og videreføring av Oppvekstprogrammet innen 1.juli 2016.
  2. Vedtak om økonomisk forpliktelse og inngåelse av partnerskapsavtale om det nye oppvekstprogrammet må gjøres av kommunene innen 31.oktober 2016.

Denne saken gjelder altså pkt 2, ettersom Driftskomiteen fattet prinsippvedtak i juni (PS 23/16).

I vedlagte partnerskapsavtale står det at avtalen gjelder for perioden 01.01.2017-31.12.2019, og evt forlengelse skal avklares innen 01.05.2019.

Finansiering:

Fylkestinget vedtar å finansierer Oppvekstprogrammet med 50 % av de samlede utgiftene, begrenset oppad til 4,5 millioner kroner årlig i årene 2017-19. Vedtaket betinges av at:

a) Kommunene i Nord-Trøndelag finansierer 50 % av de årlige utgiftene.

b) Finansiering fra kommunene er på minimum 1,7 millioner kroner årlig.

c) Minst 20 kommuner deltar i videreføringen av Oppvekstprogrammet.

d) Kommunene slutter seg til opprettelsen av Oppvekstforum Nord-Trøndelag senest 31.10.2016.

e) Nord-Trøndelag fylkeskommune fortsetter med arbeidsgiveransvaret for den daglige ledelsen i Oppvekstprogrammet.

For Levanger kommune vil kostnaden beløpe seg til kr. 266 937 per år. Dette er lagt inn i økonomiplanen for perioden 2017-20.

De fleste kommunene har gitt en foreløpig tilbakemelding på invitasjonen til å delta i opprettelse av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Tilbakemeldingene fra kommunene kan oppsummeres i ulike kategorier:

  1. Ja til invitasjonen uten betingelser.
  2. Ja til invitasjonen, men med krav om flere oppvekstansvarlige i styringsgruppe.
  3. Ja til invitasjonen, men med spørsmål til Nord-Trøndelag fylkeskommune.
  4. Nei, men med mulighet for positivt svar innen 31.10.2016.
  5. Ikke besvart.


Det er i dag til dels stor avstand mellom fylkestingets vedtak og kommunenes respons. De mest sentrale tilbakemeldingene fra kommunene har handlet om viktige spørsmål som det gis svar på under: 

Hva inngår i grunnpakken på 4 mill kroner?

I grunnpakken må det være lønnsmidler til den/de ansatte forumet anser som nødvendige til å lede den daglige driften. I tillegg vil det være midler til tiltak som forumet eventuelt ønsker å videreføre fra dagens satsinger, og nye satsinger. 

Hvordan er administrasjonen av forumet tenkt?

Hvordan forumet ønsker å arbeide og organisere seg, må overlates til forumet selv. Forumet vil være styringsgruppe for partnerskapet som opprettes. Etableringen av forumet berører ikke de tradisjonelle forvaltningsnivåene, men en av hovedintensjonene bak forslaget handler om å samle de med myndighet på sine områder, med tanke på at man i forumet kan enes om viktige satsinger og hvordan disse kan gjennomføres til beste for alle parter.

Hva skjer med OVFNT, etter fylkessammenslåingen 01.01.18?

Tilbudet fra Nord-Trøndelag fylkeskommune har i første omgang en horisont på tre år; 2017, 2018 og 2019.  Etter dette vil det være fylkestinget i Trøndelag som må ta stilling til en videreføring, enten i dagens Nord-Trøndelag som en regional ordning, en eventuell utvidelse til hele Trøndelag, eller eventuell nedlegging.

Hva skjer hvis en eller flere av de store kommunene ikke blir med videre?

Dette er besvart gjennom punkt 2 i FT-sak 45/16. Dersom færre enn 20 kommuner og/eller samlet tilskudd fra kommunene ikke er på minst 1,7 millioner årlig, opprettes ikke Oppvekstforum Nord-Trøndelag.

Kravet om tre oppvekstansvarlige i forumet?

Det har kommet tydelige signaler fra administrative skole/barnehageeiere, representert ved oppvekstansvarlige i kommunene, om at det er ønskelig med større representasjon i det planlagte Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Bakgrunnen for det er at de kommunale skole/barnehageeierne allerede har ansvar for håndteringen av mange styringssignaler og utviklingsområder som skal systematiseres og samkjøres innenfor oppvekstfeltet. Det må bemerkes at det i det opprinnelige forslaget fra arbeidsgruppa ikke var tiltenkt en egen plass for oppvekstansvarlige, men at dette kom inn som et resultat av tilbakemeldinger fra blant annet rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag. Både oppvekstansvarlige i kommunene og rektorene i videregående skoler vil være viktige referansegrupper for forumet.

Styret for Oppvekstforum Nord-Trøndelag vil da ha følgende sammensetning:

a) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesopplæringssjefen.

b) Nord-Trøndelag fylkeskommune, v/fylkesråd for utdanning og kultur.

c) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/utdanningsdirektøren.

d) Kommunene, v/medlem i rådmannsutvalget.

e) Kommunene, v/leder i arbeidsutvalget for KS’ nettverk for skoleeiere(oppvekstsjef)

f) KS, v/fylkesstyreleder.

g) Nord Universitet, v/rektor.

h) Utdanningsforbundet, v/fylkesleder.

i) Skolelederforbundet, v/fylkesleder.

Vurdering:

Oppvekstforum Nord-Trøndelag skal bidra til utvikling på skole- og barnehagefeltet ut fra en analyse av behov, mål og tiltak. Det vil være av avgjørende betydning at OFNT`s tiltakspakke drar i samme retning som nasjonale føringer for sektoren legger opp til. Det kommer ny opplæringslov, og nye læreplaner fra 2017, og det er varslet større trykk på kommunene mht fagspesifikk kompetanse, skolemiljø, psykisk helse og håndtering av mobbing. NOU 2015:8 –Fremtidens skole og Meld St 24 (Fremtidens barnehage) setter fokus på kvalitet, grunnleggende ferdigheter, fagspesifikk kompetanse, dybdelæring, sosial kompetanse og livsmestring mv. Det blir det opp til kommunene å spille inn hvilke tema som man ønsker drahjelp på. Kollektiv satsing kan gi større trykk, bedre faglig innhold og flere gode kurs og etterutdanningsprogrammer, noe som kommunene kan slite med å rigge på egen hånd.

Slik vil OFNT kunne bli en viktig utviklingskraft og støtte for utviklingsstrategiene i kommunen. 

 Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.10.2016 19:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051