Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.10.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: 1119, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 16:00

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredning Vedtak 
PS 31/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 32/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 33/16 Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT) utredning vedtak
PS 34/16 Orientering om oppgradering av Levanger fritidspark utredning vedtak
FO 5/16 Spørsmål fra Atle Busch (V) - angående trafikksikkerhet ved Halsan skole tekst behandl.


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 10 + 1 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf x  
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv x  
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall
Kim Karim Nilssen   h varamedlem   h Anne K. N. Solberg 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Reidun Johansen rådgiver  


Til dagsorden;
PS 34/16 – Disposisjonsplan for Levanger fritidspark behandles som første sak i møtet.

Orientering:

  • Enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken orienterte om Disposisjonsplan for Levanger fritidspark.
  • Kommunalsjef Oppvekst Marit Aksnes og Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven orienterte om Utvikling i tjenester på helse og omsorg 0 – 100 år


Deltakere fra Driftskomiteen til Trøndelagskonferansen, 20.-21. oktober er:
Olaug Julie Aasan og Kristin Aas

Til toppen av siden

 

 

PS 31/16 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Magne Nydal og Olaug Julie Aasan

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Magne Nydal og Olaug Julie Aasan

Til toppen av siden

 

 

PS 32/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

Til toppen av siden

 

 

PS 33/16 Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT)

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Saksordfører:

Kristin Aas (AP)

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune slutter seg til partnerskapsavtalen for Oppvekstforum i Nord-Trøndelag

Til toppen av siden

 

 

PS 34/16 Orientering om oppgradering av Levanger fritidspark

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Orientering i møtet:
Enhetsleder Kommunalteknikk, Øyvind Nybakken orienterte om planen.

Habilitet:
Atle Busch (V), ba om vurdering av sin habilitet (varamedlem styret i Levanger fritidspark).
Kristin Aas (AP), ba om vurdering av sin habilitet (medlem styret i Levanger fritidspark).

Representantene Busch (V) og Aas (AP) ble mot en stemme ansett som habil i saken og deltok i behandlingen.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

FO 5/16 Spørsmål fra Atle Busch (V) – ang. trafikksikkerhet ved Halsan skole

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 12.10.2016

Behandling:

Atle Busch (V) fremmet følgende spørsmål:
Hvor langt er arbeidet kommet med å få iverksatt tiltak for å øke trafikksikkerheten ved Halsan skole, og hvordan er skole, elever og foresatte medvirkende i prosessen?

Svar på spørsmålet fra Fagansvarlig veg, Roar Eriksen                                                                                   

Trafikksikkerheten ved Halsan skole

Til det konkrete spørsmålet om 80 sone fra skolen og opp til Langåsdammen kan vi ikke si annet enn vi er pådriver på dette. Vegen er en fylkesveg og vedtaksmyndigheten ligger hos fylket v/Statens vegvesen. Men kommunalteknikk vil ta en runde igjen med Statens vegvesen ang. nedsetting av fartsgrense på den aktuelle strekningen.

Kommentarer til referat etter befaring.

Det største problemet for ferdsel til og fra skolen er en stor andel tungtrafikk langs fylkesveg 125 og langs den kommunale biten fra Bjørkheim og inn mot avkjørsel til pukkverket.

Her burde det vært gang-/sykkelveg, som er den beste løsningen, alternativt fortau på store deler av strekningen. Det må nevnes at det er utført noen tiltak både på den kommunal og den fylkeskommunale biten, da i form av belysning og fartsdempende tiltak.

Det som kompliserer bildet er at strekningen omfatter 2 offentlige instanser, fylket fra skolen og opp til krysset v/Bjørkheim, og kommunen på resterende strekning fra Bjørkheim og mot steinbruddet.

Vi må få en felles regulering av hele strekket, både den fylkeskommunale og den kommunale, men vi har foreløpig ikke fått noen klare føringer fra fylket på felles reguleringsplan.

Reguleringsplan må lages før noe kan skje med vegen.

Fylkeskommunen vedtar bygging av gang-/sykkelveger langs fylkesveger etter en prioriteringsliste fra kommunen som er omtalt i trafikksikkerhetsplan som går over en 4-års periode.

Strekningen Fv. 125 Halsan skole – Bjørkheim er plassert som nr. 13 på gjeldende liste. Trafikksikkerhetsplan er nå under revidering og da også prioriteringer over gangvegstrekninger. Det vil bli store endringer på denne lista da flere skoler er nedlagt og strekninger vil således falle ut. Trafikksikkerhetsplan med tiltak langs fylkesveg vedtas av kommunestyret.

Kommunalteknikk vil gjenoppta dialogen med fylkeskommunen vedr. felles reguleringsplan for gangveg langs Fv. 125 og kommunal veg fra Bjørkheim. 

Som nevnt i referat mangler det også gang-/sykkelveg langs Fv. 122 fra E6 v/Nossumhyllan og opp forbi jernbanebru ved Nossum gård. Elever fra Nossumhyllan har helårsskyss inntil denne blir bygd.

Men dette er også samme sak som ved Halsan, strekningen må inn i fylkesvegplan.

Denne vil nå bli satt inn i lista for prioriterte tiltak langs fylkesveger ved revidering av trafikksikkerhetsplan. 

Opphøyd gangfelt der gangvegen fra Bjørklia munner ut i Momarkvegen/Høgberget er satt på vent da elever fra Nossumområdet har helårsskyss. Det opphøyde gangfeltet har noen trafikale utfordringer som vi jobber med.

Videre prosess må vi komme tilbake til da vi vet noe mer om tidsperspektivet/kostnader/budsjett på de enkelte tiltak.

Roar Eriksen
Fagansvarlig veg

Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 13:02 Sist endret: 10.11.2016 11:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051