Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.06.19 - sak 19/19 - Levanger frivilligsentral - organisering av personalressurs

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2019/2871

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 12.06.19 19/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Daglig leder ved Levanger Frivilligsentral ansettes i Levanger kommune fra 1.1.2020.
 2. Levanger kommune leier ut personalressurs til organisasjonen Levanger Frivilligsentral vederlagsfritt fra 1.1.2020.
 3. Det årlige tilskuddet til Levanger Frivilligsentral avkortes tilsvarende kostnader for lønn og sosiale utgifter.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Henvendelse fra styret i Levanger Frivilligsentral datert 20. april 2018. 

Vedlegg:

1

Brev fra styret i Levanger Frivilligsentral PDF

2

Vedtekter Levanger Frivilligsentral PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Organisasjonsmodeller for frivilligsentralene

Av landets 455 sentraler er 213 kommunalt eid, 123 organisert som lag og forening, og eid av denne. Resterende 119 sentraler er registrert som stiftelse, samvirkeforetak eller annen organisering. Uavhengig av organisering utgjør frivillige styrene, i form av enkeltpersoner eller representanter for lag og foreninger. I de fleste ikke kommunale sentraler er lønn og personalansvar tillagt styrene, med vekslende erfaring.

Historikk Levanger Frivilligsentral

Frivilligsentralen i Levanger startet opp 1. august 1991. Eiere var Levanger Røde Kors, Samarbeidsutvalget for Ytterøy pleie- og omsorgsdistrikt og Metodistkirken. Røde Kors var arbeidsgiver for tre ulike ansatte i de tre eierorganisasjonene og hadde det overordnede økonomiske ansvar. I 2008 var Røde Kors eneeier av sentralen. Av ulike grunner ble denne sentralen avviklet samme år. Frivillige ildsjeler fikk i samarbeid med kommunen og kulturdepartementet videreført midler til oppstart av ny sentral. Denne ble godkjent i 2009. Nåværende daglig leder har siden da vært ansatt i 100% stilling.

Dagens organisering

Frivilligsentralen er organisert som en frivillig organisasjon. Styret er eier av sentralen med økonomi og personalansvar for daglig leder. Sentralen har per dato ett årsverk. Levanger kommune har en representant i styret.

Finansiering av drift

Inntil 2016 var deler av finansieringen gjennom statsbudsjettet. I tillegg har kommunen gitt et årlig tilskudd til drift. Statstilskudd til frivilligsentraler er fra 2017 overført til kommunene. I en overgangsperiode på fire år fordeles tilskuddsmidlene til frivilligsentraler særskilt innenfor rammetilskuddet til kommunene. I dag er derfor hele driftstilskuddet kommunalt.

Tilrettelegging fra Levanger kommune

Levanger kommune stiller lokaler rimelig til disposisjon for sentralen i Gamle Byskolen i Kirkegata 11. Frivilligkoordinator/-rådgiver ved enhet kultur er hovedkontakt for sentralen inn i kommuneorganisasjonen.

Bakgrunn for saken

Styret for Levanger Frivilligsentral har henvendt seg til kommunen fordi de mener dagens organisering er sårbar. De sendte derfor et brev til Levanger kommune i april i 2018, hvor de ønsket å drøfte mulig endring av sentralens eierform.

Etter drøftinger i året som er gått er styret i sentralen forelagt et forslag om at kun personalressursens tilknytning til sentralen endres. Eksempel på en kommune med en slik modell er Målselv kommune i Troms, som siden 1998 har lønnet og hatt personalansvar for ansattressursen i frivilligsentralen og videre leid denne ut til sentralen. Erfaringen i Målselv viser at modellen har fungert godt for alle parter.

Styret i Levanger Frivilligsentral har gjort vedtak om at de støtter dette forslaget, med følgende kommentarer:

 • Ved lengre tids fravær/langtidssykmelding av daglig leder, leier kommunen inn vikar.
 • Vedtatt stillingsinstruks for daglig leder i sentralen legges til grunn ved utlysning av stillingen.

 
Vurdering:

Organisering og eierskap

Rådmannens vurdering er at Frivilligsentralens organisering og eierskap videreføres uten endringer og at frivilligheten fortsatt skal styre sentralens arbeid. På den måten vil frivilligheten fortsatt være fri til å engasjere seg i det styret mener er viktig å bidra med i Levangersamfunnet. En slik organisering uavhengig av kommunen, er etter rådmannens vurdering avgjørende for at vi skal kunne nå målene i planverket om samarbeid med og tilrettelegging for frivilligheten på frivillighetens premisser. 

Med dagens organisering og eierskap kan frivilligsentralen fortsatt være registret som frivillig organisasjon, med mulighet for å søke tilskudd til aktiviteter og prosjekter som kommunen ikke har mulighet til å søke på.

Ansettelse av personalressurs

Dagens ansettelsesmodell gir følgende utfordringer:

 • Daglig leder har ingen kolleger å forholde seg til. Å være eneste ansatt over tid er krevende.
 • Funksjoner knyttet til ansettelsesforhold er kostbart når det kun er en ansatt.
 • Styret, som består av frivillige, har personalansvar for ansatt i sentralen og ved en eventuell oppsigelse eller langtidssykdom vil styret være ansvarlig for å skaffe ny leder/vikar. God kompetanse på disse områdene er ikke lett å opprettholde med stadig nye styresammensetninger og med det skiftende kompetanse.

 
Fordeler ved ansettelse av personalressurs i Levanger kommune:

 • Personalressursen i sentralen blir en del av et kollegium
 • Kostnadene knyttet til ansettelsesforholdet reduseres
 • Kompetent ansvar knyttet til personalressursen i sentralen og kontinuitet i dette, vil bli sikret. 

 
Rådmannen foreslår derfor at Levanger kommune ansetter dagens personalressurs i Levanger Frivilligsentral og leier ut personalressurs vederlagsfritt til organisasjonen. Personalressursen organiseres under kulturenheten. Endringen skjer fra 1.1. 2020 

Rådmannen foreslår også at den delen av tilskuddet som ikke går til personalressurs (lønn og sosiale kostnader), fortsatt utbetales som tilskudd til Levanger Frivilligsentral til drift av frivillig aktivitet. Styret i frivilligsentralen disponerer disse midlene, og fører eget regnskap. Kompetansehevingstiltak (kurs, konferanser) dekkes av sentralen.

Ved lengre tids fravær/langtidssykmelding av daglig leder, leier kommunen inn vikar.

Styret i Frivilligsentralen deltar i framtidige ansettelsesprosesser, og stillingsinstruks for daglig leder i sentralen legges til grunn ved utlysning av stillingen.

Til toppen av siden





Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 12.06.2019 17:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051