Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 12.06.19

Møtested: Breidablikktunet, møterom "Litjstua"
Kl.: 13.00 - 15.40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 18/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 19/19 Levanger frivilligsentral - organisering av personalressurs utredning vedtak
PS 20/19 Staup helsehus - samarbeidsutvalg utredning vedtak
FO 4/19 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - Planer for vedlikehold Halsan barneskole tekst behandl

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 3 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Laila Merethe Inderberg ap medlem ap/sp/krf - forfall
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf - forfall
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Oda Amalie Kise Hjertstrøm sv medlem mdg/sv - forfall
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall
Rolf Inge Elvbakken ap vara ap/sp/krf x Laila Merethe Inderberg
Line Thorsen Bratli sp vara ap/sp/krf x Erik Undlien
Lill-Trude Myrslo vara h x Anne K. N. Solberg
Ingen vara     mdg/sv - Oda Amalie Kise Hjertstrøm

 
Orienteringer:

 • Omvisning og orientering Breidablikktunet v/avdelingsleder Elin Vikavoll
 • Videreutdanning av lærere, krav innen 2025-status for levangerskolen v/kommunalsjef oppvekst og utdanning Marit E. Aksnes - UTSATT
 • Åpningstider Ungdomshuset høsten 2019 v/leder Levanger ungdomshus Trine Walleraunet
 • Planprosesser 2019-2020 v/rådgiver stab Berit Hakkebo
 • Svar på spørsmål stilt driftskomiteens møte 15.5.19: Åpning av midlertidig stengte plasser på Staup v/kommunalsjef helse og velferd Kristin Bratseth
 • Status i arbeidsgruppa for evaluering av området helse og velferd v/ kommunalsjef helse og velferd Kristin Bratseth

 
Før driftskomitemøtet, kl. 9-12, ble det holdt dialogmøte mellom komiteen, samarbeidsutvalgene innenfor helse og velferd og enhetslederne. Jfr. egen innkalling.

Til toppen av siden 

 

PS 18/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Lill-Trude Myrslo og Rolf Inge Elvbakken

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Lill-Trude Myrslo og Rolf Inge Elvbakken
Til toppen av siden 

 

 

PS 19/19 Levanger frivilligsentral - organisering av personalressurs

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Daglig leder ved Levanger Frivilligsentral ansettes i Levanger kommune fra 1.1.2020.
 2. Levanger kommune leier ut personalressurs til organisasjonen Levanger Frivilligsentral vederlagsfritt fra 1.1.2020.
 3. Det årlige tilskuddet til Levanger Frivilligsentral avkortes tilsvarende kostnader for lønn og sosiale utgifter.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 20/19 Staup helsehus - samarbeidsutvalg

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 12.06.2019

Forslag i møte:

Politisk representant: Ingebjørg Roel Bye. Politisk vararepresentant: Knut Holmen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det opprettes samarbeidsutvalg for Staup helsehus.
 2. Politisk representant: Ingebjørg Roel Bye. Politisk vararepresentant: Knut Holmen 
 3. Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
  Til toppen av siden 

 

 

FO 4/19 Interpellasjon fra Atle Busch (V) - Planer for vedlikehold Halsan barneskole

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 12.06.2019

Behandling:

Atle Busch (V) fremmet følgende interpellasjon:

Jeg deltok den 03.06.19 i Halsan barneskoles møter for Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget.

Mye er veldig bra på Halsan skole, og det gleder meg at de i møtene sa at de opplever trafikksituasjonen som mye bedre etter de tiltakene som er gjort langs skoleveien.

Det kom dessverre også fram at det er en viss frustrasjon ved skolen over en del forhold som virker uheldig inn på trivselen og læringsmiljøet ved skolen, jfr Elevundersøkelsen for 7. trinn dette skoleåret. De forholdene som ble tatt opp i møtene var bl.a.:

 • Uteområdet er langt fra tilfredsstillende for lek og avkobling for elevene.
 • Renhold er ikke tilfredsstillende ved sykefravær og ved at de som utfører det ikke har nok tid til å gjøre jobben ferdig - her ble det bl.a. nevnt at toaletter ikke vaskes, gymsal og garderober blir dårlig rengjort.
 • Skolen forfaller da lite er gjort for å oppgradere den siden den ble bygd. Skolen trenger sårt en renovering/oppgradering. I år påbegynnes oppgradering av ventilasjonsanlegget, men dette oppleves ikke tilstrekkelig.
 • Vaktmestertjenesten er blitt kraftig redusert. Det gjør at små feil og skader ikke blir utbedret straks og er med på å forsterke graden av forfall.

 I Elevundersøkelsen kommer det fram at elevene gir veldig god score på støtten de får hjemmefra (score hele 4,7). Det er min påstand at her har skolen et særlig fortrinn, men det må ivaretas også ved at foresatte og FAU opplever at skolen og området rundt ivaretas og utvikles på en god måte også innenfor de områdene jeg har pekt på ovenfor.

Hva er de konkrete planene kommunen har for å svare opp disse områdene?


Komiteleder besvarte interpellasjonen:

Trafikksituasjonen

Levanger kommune har prioritert å bruke ressurser på tiltak for å bedre trafikksituasjonen ved skolen og det er godt å høre at de opplever situasjonen som mye bedre.

Uteområdet

Det settes av 2 mill. kr hvert andre år til utbedring/utvikling av uteområdene rundt barnehagene og skolene, nest bevilgning er for 2020. Alle barnehager og skoler har meldt inn ønsker og behov i vår og det blir nå gjort en prioritering som legges til grunn for de 2 mill. kr som skal bevilges neste år. Det ble gjort en god del tiltak i uteområdet til Halsan skole for 10 år siden. Etter at vi er ferdig med uteområdet på Skogn barne- og ungdomsskole vil nok også uteområdene ved Ekne og Halsan barneskoler stå for tur i tillegg til uteområdet ved Åsen barne- og ungdomsskole. 2 mill kr er imidlertid ikke mye penger om man ser for seg totalrenovering av uteområdet for en barnehage eller en skole. En slik satsing må evt. løftes fram som del av de årlige budsjettbehandlingene.

Generelt om bemanningssituasjonen innen renhold og vaktmester

Generelt har Bygg og eiendom holdt tilbake utlysning av stillinger for vaktmester for å klare å holde tildelt budsjett. Vi ser at det ikke er mulig å fortsette med så lav bemanning, så det foreligger en plan om utlysning av vaktmesterstillinger nå. Det blir nå lyst ut 3,5 årsverk vaktmester som ansettes slik at de begynner i løpet av oktober/november. I tillegg ser vi på muligheten til å ansette lærling fra skoleslutt. For renhold har vi erstattet de som har sluttet.

Renhold

Bygg og eiendom har ikke fått avviksmeldinger om at renhold ikke er utført på Halsan. Mangelfullt renhold skal meldes på epost eller i systemet IKT-bygg eller i renholdsmøter. For en del år siden hadde vi 2,8 årsverk renholdere på Halsan. Det ble redusert med 0,8 årsverk på grunn av nytt utstyr og nye rutiner. De siste årene har vi hatt to der.

Vaktmester

Vi har hatt 50%-stilling som vaktmester i mange år. Det har vi også nå. Vi er enige i at vi har et felles mål om at små feil og skader skal utbedres så raskt som mulig.

Byggets tekniske stand

Generelt vil vi si at bygget er godt vedlikeholdt over år. Det tekniske systemet er gammelt og det kan oppleves at det er kaldt i rommet når det er veldig kaldt ute. Luftmengden i klasserommene kan være liten i forhold til nye krav. I ENØK-prosjektet som kjøres på Halsan skole nå vil vi få på plass nye tekniske løsninger.

Rådmannen vil ta initiativ til en dialog mellom Halsan skole og Bygg og eiendom for en forventningsavklaring.
Til toppen av siden 

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 13.06.2019 08:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051