Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.10.17 - sak 25/17 - Høring av endringer i lov om barnehager

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2017/6869
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.10.17 25/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  • Levanger kommune er positiv til høringsforslaget, som innebærer en minimumsnorm for grunnbemanning, en skjerpet norm for pedagogisk bemanning, og plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til SFO og skole. Endringene vil styrke kvaliteten i barnehagene og være til barnas beste.
  • Det etterlyses en overgangsordning, slik at ikke-pedagoger kan videreutdanne seg, og at arbeidsgiver får tid til å omplassere eventuelt overtallige ansatte til annet arbeid.
  • Flere pedagoger betyr flere ansatte som får krav til ubunden arbeidstid. Det bør spesifiseres at det kompenseres med annet personell i ubunden arbeidstid, slik at antall voksne som er til stede sammen med barna ikke reduseres i forhold til dagens praksis.
  • Levanger kommune ber om at økte kostnader som følge av statlige skjerpet pedagognorm, kompenseres fullt ut av staten. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Kommunene er en av høringsinstansene.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Høringsnotatet inneholder forslag om å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven, skjerpet norm for pedagogisk bemanningen. Kunnskapsdepartementet foreslår også at det lovfestes en plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Høringsfristen er 13.oktober 2017.

Minimumskrav til grunnbemanning

Statistikk viser at antall barn per ansatt varierer mellom barnehagene i Norge.

I forslag til bemanningsnorm presiseres det at dette er årsverk avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med barna i barnehagen. Dette innebærer at pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som arbeider direkte med barna skal regnes med i barnehagens grunnbemanning. Den tiden styrer arbeider direkte med barna kan også tas med i beregningen. Personer som er i barnehagen i praksis eller arbeidstiltak, spesialpedagoger og andre som er å anse som ekstra personale i barnegruppene eller ikke direkte arbeider med de ordinære barnegruppene, skal holdes utenfor beregningen.

Departementet foreslår at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanningen for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det, men understreker at barnehageeier må sørge for at grunnbemanningen er tilstrekkelig til at barnehagen kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet gjennom hele barnehagedagen, og ved sykdom. Departementet foreslår at barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden om dispensasjon.

Skjerpe krav til pedagogisk bemanning

Gjeldende forskrift om pedagogisk bemanning, §1, angir antall barn per pedagogisk leder som et intervall: 14 til 18 barn over tre år eller 7 til 9 barn under tre år. Departementet mener at kravet til den pedagogiske bemanningen bør skjerpes, slik at det maksimalt kan være 7 barn under tre år eller 14 barn over tre år per pedagogisk leder. Dette vil innebære en økning i andelen pedagogiske ledere i grunnbemanningen. 

Det vil være opp til barnehageeier å vurdere hvordan pedagogressursen skal fordeles. Departementet legger til grunn at det kan være forsvarlig å ha en noe lavere pedagogisk bemanning på morgenen og ettermiddagen, da det ofte er færre barn til stede enn midt på dagen.

Endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Utdanningsdirektoratet har hatt på høring et forslag om en overgangsordning som skal sikre at private barnehager får kompensert økte utgifter som følge av styrket pedagogisk bemanning samtidig med kommunene. Kostnadene til styrket pedagogisk bemanning som følge av nye forskriftskrav vil i utgangspunktet være synliggjort fullt ut i regnskapene til kommunene for 2018, og det tas sikte på at bestemmelsen vil opphøre fra 2020.

Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Endring i friskoleloven  

§ 5-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om barnas overgang fra barnehage til skole. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang.

Skolen skal samordne samarbeidet og utarbeide en plan for overgangen fra barnehage til skole.

Vurdering:

Levanger kommune oppfyller det nye kravet om grunnbemanning. Levanger kommune oppfyller ikke det nye kravet om pedagognorm. Det betyr at vi vil få overtallige assistenter og fagarbeidere som følge av lovkravet. Det etterlyses en overgangsordning slik at ikke-pedagoger kan videreutdanne seg og vi får mulighet til å omplassere ansatte til annet arbeid. Nye krav til pedagogisk bemanning vil føre til en merkostnad for kommunale barnehager på ca. 750 000,- Dette forutsetter at assistenter/fagarbeidere erstattes med pedagoger. Dersom en kun tilfører pedagoger utover grunnbemanning, vil kostnaden bli ca. 2.100 000,- 

Konsekvens med dagens ansatte, er å ta inn færre barn pr. barnehage for å imøtekomme kravet om pedagognorm. Det vil igjen resultere i redusert tilskudd og færre barnehageplasser i Levanger.

Flere pedagoger betyr flere ansatte som får krav til ubunden arbeidstid. Det bør spesifiseres at det kompenseres med annet personell i ubunden arbeidstid, slik at antall voksne som er til stede sammen med barna ikke reduseres i forhold til dagens praksis.

Levanger kommune ber om at økte kostnader som følge av statlige skjerpet pedagognorm, kompenseres fullt ut av staten.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.10.2017 16:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051