Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.10.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettMøtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus
Dato: 11.10.17
Tid: 13:00 - oppmøte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
SaksnrSakUtredningVedtak
PS 23/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 24/17 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager 2017 utredning vedtak
PS 25/17 Høring av endringer-minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO utredning vedtak
FO 3/17 Interpellasjoner fra Asbjørn Brustad (SP) - Kjøp av privat helse- og omsorgstjeneste tekst behandl.
 FO 4/17 Spørsmål fra Kristin Aas (AP) - Avvik i helsetjenesten i Levanger kommune tekst behandl.
 FO 5/17 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Varslere tekst behandl.
 FO 6/17 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 2 av 11.

NavnPartFunksjonListeMøtteMerknad
Kari Johanne Kjerkol ap leder ap/sp/krf x  
Asbjørn Brustad sp nestleder ap/sp/krf x  
Kristin Aas ap medlem ap/sp/krf -  forfall
Khalil Obeed ap medlem ap/sp/krf x  
Stig Ove Sommervoll ap medlem ap/sp/krf x  
Knut Holmen ap medlem ap/sp/krf x  
Erik Undlien sp medlem ap/sp/krf x  
Magne Nydal krf medlem ap/sp/krf x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem mdg/sv - forfall
Atle Busch v medlem v x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem h - forfall 
Laila Merete Inderberg ap varamedlem ap  x Kristin Aas
Ingen vara       - Olaug Julie Aasan 
Kim Nilssen h varamedlem h x Anne Kathrine Nordhammer Solberg

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Eva K. Lian   protokoll

 
Orienteringer:

 • Om arbeidet med vedlikeholdsplan kommunale bygg, v. enhetsleder Håvard Heistad - Orienteringen utsettes.
 • Prosjekt: Den digitale skolehverdag- arbeid mot strategiplan for IKT Levanger og Verdal, ved kommunalsjef oppvekst, Marit E. Aksnes  -  mandat PDF
 • En sak mellom 2 møter pga påmeldingsfrist «Deltakelse ved Trøndelagskonferansen – 2 representer oppnevnt» Khalil Obeed og Asbjørn Brustad deltar.
 • Spørsmål om hva som gir rett til permisjon for deltakelse ved konferanser, samarbeidsutvalgtet mv. Det lages et oversikt som avklarer hva som gir rett til permisjon for Driftskomiteens medlemmer.
 • Innvandrertjenesten, Innherred Renovasjonen, Åsveien 5, Staup helsehus og Legevakta legges til i Befaringsplanen.

Til toppen av siden

 

PS 23/17 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Khalil Obeed og Asbjørn Brustad

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Khalil Obeed og Asbjørn Brustad
Til toppen av siden 

 

 

PS 24/17 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager 2017

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune, gjeldende fra 2017, vedtas.
Til toppen av siden 

 

 

PS 25/17 Høring av endringer-minimumsnorm for grunnbemanning , skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

 • Levanger kommune er positiv til høringsforslaget, som innebærer en minimumsnorm for grunnbemanning, en skjerpet norm for pedagogisk bemanning, og plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til SFO og skole. Endringene vil styrke kvaliteten i barnehagene og være til barnas beste.
 • Det etterlyses en overgangsordning, slik at ikke-pedagoger kan videreutdanne seg, og at arbeidsgiver får tid til å omplassere eventuelt overtallige ansatte til annet arbeid. Flere pedagoger betyr flere ansatte som får krav til ubunden arbeidstid. Det bør spesifiseres at det kompenseres med annet personell i ubunden arbeidstid, slik at antall voksne som er til stede sammen med barna ikke reduseres i forhold til dagens praksis.
 • Levanger kommune ber om at økte kostnader som følge av statlige skjerpet pedagognorm, kompenseres fullt ut av staten.
  Til toppen av siden 

 

 

 

FO 3/17 Interpellasjon fra Asbjørn Brustad (SP) - Kjøp av privat helse- og omsorgstjeneste

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Behandling:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende forslag til interpellasjon:

 1. I hvilket omfang benyttes private tjenesteleverandører i forhold til kjøp av helse og omsorgstjenester i Levanger kommune - antall brukere og budsjett i forhold til kjøp av disse tjenestene?
 2. Hva er gjort i forhold til at kommunen skal kunne utføre disse tjenestene?
 3. På hvilken måte forankres kjøp av private tjenester politisk?


Kommunalsjef Helse – Jon Ketil Vongraven besvarte spørsmålet.

Levanger kommune arbeider for å tilrettelegge tjenesteutviklingen på en slik måte at vi kan lever de tjenester som etterspørre. Av og til er det allikevel slik at vi ikke greier dette på en måte som er forsvarlig ut ifra tjenestekvalitet og med hensyn på kompetansebehovet. Adm. mener at vi holder oss til et delegasjonsreglement og at vi hele tiden arbeider mot målet om å greie å levere offentlige tjenester uten bruk av private tjenesteytere. De ganger vi er nødt til å kjøpe tjenester så skjer dette ut i fra en totalvurdering og da er også kommunen ansvarlig på samme måte og fører derfor tilsyn med den som leverer tjenestene. Det er ikke uten videre lett å si om tjenestene blir billigere om vi etablerer de selv. Dette fordi vi arbeider med litt andre rammevilkår når det gjelder utforming av tjenestene enn det enkelte tjenesteleverandører gjør i f.h.t. kompetanse og målretting av tjenestene.

Eks. på dette kan være private barnevernsinstitusjoner og aktivitetstilbud som i større grad kan skreddersy tjenester mot enkelte målgrupper.

Det understrekes at kommunen hele tiden arbeider for å skape et tilbud «på egen kjøl» og at slike saker gir grunnlag for en kontinuerlig evaluering og vurdering. 

Forslag i møte:

Asbjørn Brustad (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kommunale oppgaver skal i hovedsak utføres av kommunen.
 2. Kommunen skal arbeide aktivt for å tilrettelegge for at kommunen selv skal utføre de helse og omsorgstjenestene som i dag utføres av private.


Avstemning:

Vedtatt mot 2 stemmer. 

VEDTAK:

 1. Kommunale oppgaver skal i hovedsak utføres av kommunen.
 2. Kommunen skal arbeide aktivt for å tilrettelegge for at kommunen selv skal utføre de helse og omsorgstjenestene som i dag utføres av private.
  Til toppen av siden 

 

 

FO 4/17 Spørsmål fra Kristin Aas (AP) - Avvik i helsetjenesten i Levanger kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Behandling:

Laila Merethe Inderberg fremmer spørsmålet på vegne av Kristin da hun har meldt forfall.
Laila Merethe Inderberg fremmet følgende spørsmål:

Blir avvik i helse og omsorgstjenesten varslet? På hvilken måte blir de varslet og hvilke tiltak blir satt inn for å rette opp avvikene?

Kommunalsjef Helse Jon Ketil Vongraven svar på spørsmål om avvik og rutiner for håndtering av avvik i Helse og Omsorg:

Avvik rapporteres i Compilio (navn på avvikssystem). Avviket med en beskriving av aktuell hendelse, alvorlighet og hyppighet oversendes automatisk til nærmeste overordnede som skal anføre tiltak eller kommentere før saken lukkes.

Dersom et avvik ikke lukkes vil avviket gå videre til neste ledd og kan, dersom ingen lukker avviket, til slutt havne hos rådmannen.

Systemet kan også generere statistikk som bl.a. brukes i AMU (arbeidsmiljøutvalget) og brukes i ledermøter og ulike kvalitetsutvalg i organisasjonen.

Avvik er ikke definert annerledes enn «uønsket hendelse» og alle oppfordres til selv å vurdere hva som, etter deres oppfatning, er en uønsket hendelse.
Til toppen av siden 

 

 

FO 5/17 Spørsmål fra Stig Ove Sommervoll (AP) - Varslere

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Behandling:

Stig Ove Sommervoll (AP) fremmet følgende spørsmål:

Hvordan blir varslingssaker i Levanger kommune håndtert? Hvordan blir varslerne ivaretatt?

Kommunalsjef Marit E. Aksnes besvare spørsmålet  -  svar som PDF
Til toppen av siden 

 

 

FO 6/17 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 11.10.2017

Behandling:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende spørsmål:

Er handlingsplan for vold i nære relasjoner ferdig utarbeidet? Dersom den ikke er utarbeidet, når er den planlagt ferdig?

Kommunalsjef Marit E. Aksnes besvare spørsmålet  -  prosessplan PDF
Til toppen av siden 

Publisert: 31.10.2016 13:23 Sist endret: 10.12.2018 14:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051