Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.05.16 - sak 15/16 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

Marit Elisabeth Aksnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Marit E Aksnes
Arkivref. 2016/3313
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.05.16 15/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Tilstandsrapporten for kommunale grunnskoler i Levanger tas til etterretning, og legges til grunn for revisjon av kommunedelplan for oppvekst og kompetanseplanen for barnehage og skole.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Opplæringslovens § 13-10, andre ledd.


Vedlegg:

1

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, og er hjemlet i opplæringslovens § 13-10.  Det er fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld.nr. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene er det satt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Levanger kommune bruker utdanningsdirektoratets anbefalte mal for tilstandsrapport for grunnskolen.  Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygge ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Levanger kommune har fulgt den nasjonale malen for tilsynsrapport. I tillegg har en lagt følgende indikatorer:

  1. Netto driftsutgift til skole pr. innbygger 6-15 for å kunne se sammenhengen mellom resultater og ressursbruk.
  2. Spesialundervisning. Levanger kommune har en høy andel elever som får spesialundervisning og en høy andel av det totale timetallet i grunnskolen går til spesialundervisning.

Det er data fra Skoleporten.no som hovedsakelig benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Skoleeiere og skoler oppfordres til å lage konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

Vurdering:

Tilstandsrapporten gir et bilde av tilstanden på utvalgte områder i grunnskolen i 2015, og er et grunnlag for videre strategisk arbeid gjennom kommunedelplan oppvekst, kvalitetsplan og kompetanseplaner for grunnskolen. Det settes mål for de områdene man har under utvikling og tilgjengelig måleverktøy og indikatorer brukes aktivt for å følge med på utviklingen.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.05.2016 19:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051