Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 11.05.16 - sak 14/16 - Barnehagebruksplan 2016-2019

Kari Olafsen Aunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Kari Olafsen Aunet
Arkivref. 2016/2113
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 11.05.16 14/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Barnehagebruksplanen 2016 -19 sendes ut på høring til kommunale og private barnehager og fagforeninger med en høringsfrist på 3 uker. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Barnehagebruksplanen er en temaplan som inngår i kommunens plan- og styringssystem og som omtaler den kommunale barnehagedriften spesielt. Barnehagebruksplanen er redskap for å sikre at mål og strategiske føringer for samfunnsutviklingen i Kommuneplanens samfunnsdel og i kommunedelplanene legges til grunn ved prioritering av innsats.  Planen skal samtidig sikre at kunnskap knyttet til barnehager inngår i beslutningsgrunnlaget for revidering av det strategiske planverket og for økonomiplanen, hvor kommunestyret tar de endelige beslutningene om hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Den foreliggende planen er en revisjon av Barnehagebruksplan 2012-15, som ble vedtatt av  Kommunestyret  21.03.12, sak 13/12.

Vedlegg:

1

Barnehagebruksplan 2016-2019 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Rammene for temaplanen er gitt i nasjonale, regionale og lokale føringer. De lokale føringene fremgår i kommunens planverk, regionale føringer fremgår i regionalt planverk og nasjonale føringer finnes i lovverk, stortingsmeldinger, veiledere og rundskriv. Krav til barnehagens lokaler og drift er beskrevet i Plan og bygningsloven, Forskrift om tekniske krav til byggverk, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Arbeidsmiljøloven, Brann- og eksplosjonsloven, Forskrift om brannforebygging og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Alle relevante dokumenter kan ses gjennom lenker i kapittel 7. 

I tillegg har kommunestyret gjort vedtak som er førende for barnehagebruksplanen: 

Kommunestyret 12.12.12: «Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for dem som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplasser økt opp til 40 % i løpet av 5-10 år.»

Kommunestyret 16.10.13: «Forutsatt at det er grunnlag i barnetall til å fylle 3 avdelinger, etableres ny 3 avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling i Skogn fra høsten 2017. Kostnadene innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 17.»

I henhold til lov og forskrifter om barnehager har kommunen ansvar for utbygging og drift av barnehager i kommunen og for å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov, og barnehagetilbudet skal utvikles i tråd med lokale forhold og prioriteringer, samtidig som det tas hensyn til sentrale føringer.  Barnehagebruksplanen legger opp til at kommunen skal kunne ha kommunale barnehager i alle skolekretser, og at flere av disse skal være tilpasset barn med nedsatt funksjonsevne.

Barnehagebruksplanen er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe av fagfolk innen barnehage, bygg og anlegg, samt representanter for fagforeninger. Gruppen har konsultert andre fagmiljø undervegs i prosessen. Alle styrere og eiere har uttalt seg i forhold til drift av egen barnehage, og det er innhentet informasjon fra alle private barnehager vedrørende eventuelle framtidsplaner.

Vurdering:

I Levanger kommune er det i dag 7 kommunale og 25 private barnehager. Samlet sett oppfyller disse barnehagene målet om full barnehagedekning, men noen områder har i dag underkapasitet i forhold til ønske om plass. Dette er nærmere beskrevet i planen.

Kommunen plikter å tilby barnehageplass, jfr. barnehagelovens § 12a, og ved nedlegging av en privat barnehage, vil det være kommunen sitt ansvar å skaffe nye barnehageplasser. Dette krever kommunal beredskap for å kunne tilby barnehageplasser på kort tid. Av den grunn foreslås det at alle kommunale barnehager bygges med muligheter for utvidelse. Planen gir oversikt over hvor kapasiteten kan utnyttes ytterligere ved eventuell avvikling av privat drift.

Planen gir en detaljert oversikt over behov for utbygginger og utbedringer, og gjør rede for barnehagefaglige vurderinger som bør ligge som viktige premisser for disse.

Forventet befolkningsvekst jf prognoser vil føre til et generelt økt behov for barnehageplasser, og vil også øke presset på områder med underdekning. De foreslåtte nyetableringene i barnehagebruksplanen vil føre til at den kommunale kapasiteten øker, og vil samtidig redusere den sårbarheten som følger av det ansvaret som kommunen har for å sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 11.05.2016 19:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051